АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Читайте также:
 1. Загальні методологічні основи кількісної теорії.
 2. Загальні основи суспільного виробництва.
 3. Загальні теоретико-методичні основи розгляду алгебраїчного матеріалу в курсі математики початкових класів.
 4. Законодавчі та нормативно-стильові основи професійного спілкування
 5. ЗМ 5.: Буддизм: світоглядні основи віровчення, організація, напрями
 6. Змістовний модуль 1. Теоретичні основи теорії ймовірностей та комбінаторики
 7. Змістовний модуль 3.Теоретичні основи математичної статистики
 8. Інформаційна безпека, основи захисту інформації
 9. Ковшові норії: конструкція, основи теорії розрахунку
 10. Лекція 8. Вимоги безпеки до технологічного обладнання і процесів. Основи електробезпеки
 11. Лекція 9. Термінологічні, правові, теоретичні і організаційні основи пожежної безпеки
 12. Лекція. 2. Економічні теорії і теоретичні основи аналізу національної економіки

Диагноз заболевания ставится при наличии описанных выше симптомов. Таким больным необходима консультация невролога.

Для диагностики протрузии межпозвоночного диска рекомендуется проводить магнитно-резонансную томографию (МРТ) пораженного отдела позвоночника. Это сложный, но достаточно безопасный метод исследования, который дает почти полную информацию о размере протрузий, о ширине позвоночного канала, о выраженности воспалительных изменений и наличии сопутствующей патологии.

Компьютерная томография позвоночника (КТ) не дает полной и корректной информации об исследуемом позвоночном сегменте, часто показывает неправильные размеры протрузий межпозвоночного диска.

Своевременное обращение за помощью и правильное лечение позволяет справиться с проблемой протрузии межпозвоночного диска в 90% случаев.

РВВ ДНУ

 

Наведений опис обов’язкових до виконання лабораторних робіт з фізичної хімії та електрохімії.

Для студентів університету, які вивчають дисципліни «Фізична та колоїдна хімія», «Хімія» в рамках відповідних спеціальностей біолого-екологічного, медичного, геолого-географічного, радіофізичного факультетів та фізико-технічного інституту.

 

 

Темплан 2001, поз. 69

 

Лабораторний практикум

з фізичної хімії

 

Укладачі: асист. К.А. Плясовська

канд. хім. наук, доц. В.С. Коваленко

д-р хім. наук, проф. В.І. Ткач

асист. Л.В. Петренко

 

 

Редактор О.М. Шаповалова

Коректор Г.О. Проколущенко

Підписано до друку 12.11.01. Формат 60´84/16. Папір друкарський.

Друк плоский. Ум. друк. арк. . Ум. фарб.-відб. .Обл.-вид. арк. .

Тираж 150 пр. Зам. №

РВВ ДНУ, вул. Наукова, 13, м. Дніпропетровськ, 49050.

Друкарня ДНУ, вул. Наукова, 5, м. Дніпропетровськ, 49050

РОЗДІЛ І

ХІМІЧНА ТЕРМОДИНАМІКА ТА КІНЕТИКА.

ОСНОВИ ЕЛЕКТРОХІМІЇ

Фізична хімія вивчає взаємозв’язок хімічних процесів з фізичними явищами, що їх супроводжують, з будовою та складом реагуючих речовин; пояснює хімічні явища та встановлює загальні закономірності їх перебігу.

Розглядаючи хімічні та фізичні явища в їх взаємозв’язку, фізична хімія пропонує методи розв’язання загальних та конкретних проблем не тільки хімії, але й інших наук, які будь-яким чином пов’язані з нею, - фізичних, біологічних, геологічних, сільськогосподарських та ін. Закономірності, які встановлені фізичною хімією, дозволяють передбачити напрям перебігу хімічного процесу та його кінцевий результат, і тим самим дають можливість керувати хімічними реакціями, а саме проводити їх у потрібному напрямкові з оптимальною швидкістю та з максимальним виходом продукту. На використанні законів фізичної хімії базуються різні технології виробництв. Істотну роль відіграє фізична хімія у вирішенні багатьох питань біологічних наук.Хімічна термодинаміка та кінетика взагалі є фундаментальними розділами хімії, за допомогою яких установлюються умови стійкості речовини, розраховуюється енергетика хімічного перетворення, напрямок перебігу хімічної реакції, механізм хімічного перетворення. Самостійним розділом фізичної хімії є електрохімія, яка розглядає взаємозв’язок між хімічними та електричними явищами.

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)