АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

КІНЕМАТИКА УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ОБРОБКИ

Читайте также:
 1. Зловживання в умовах комп’ютерної обробки даних
 2. МЕТОДИ ОБРОБКИ Й АНАЛІЗУ ПЕРВИННОЇ ІНФОРМАЦІЇ.
 3. Методика проведення аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних
 4. Найменування обробки
 5. Об’єкти, джерела інформації і методичні прийоми контролю бухгалтерського обліку в умовах автоматизованої системи обробки інформації
 6. Оперативний облік особового складу, організація табельного обліку, облік відпрацьованого часу й виробітку в умовах автоматизованої обробки даних.
 7. Організація діяльності облікового апарату в умовах функціонування автоматизованої обробки даних.
 8. Організація і вимоги до аудиту в умовах комп’ютерної обробки даних
 9. Організація розрахунків за депонованою заробітною платою в умовах автоматизованої обробки даних.
 10. Основы ультразвуковой технологии
 11. Особливість проведення спеціальної обробки під час ліквідації наслідків аварії на Чорнобильської АЕС

Для будь-якого процесу різання, у тому числі й ультразвукового, що супроводжується сколюванням дрібної стружки, необхідно розрізняти два рухи: головне - рух різання і допоміжне - рух подачі. При розмірній ультразвуковій обробці головним рухом треба вважати поздовжні коливання інструмента з ультразвуковою частотою, що є джерелом абразивних зерен. Робочий хід відбувається при переміщенні інструмента вниз, холостий хід при переміщенні інструмента нагору.

Допоміжні рухи при ультразвуковій обробці можуть бути різними: поздовжня подача - Snp, поперечна подача - Snon, і кругова подача - SKp, у залежності від виду руху чи заготівлі інструмента. У залежності від виду чи подачі комбінації подач, а так само профілю в поздовжньому і поперечному перерізі інструмента можна здійснювати різні операції ультразвукової обробки.

Існують схеми ультрозвукової обробки:

рис 3.1 -обробка отворів, рис 3.2-обробка пазів, рис 3.3 -обробка направляючих, рис 3.4 -обробка внутрішнього різьблення рис 3.5-обробка зовнішнього різьблення, рис 3.6 - обробка отворів із криволінійною віссю, рис 3.7-обробки криволінійних кільцевих пазів,

 

3.1 МАТЕРІАЛ ЗАГОТОВКИ

Оброблюваний матеріал у значній мірі визначає характер його руйнування. Усі матеріали по характері деформації і руйнування при ультразвуковій обробці розділені на три групи. В основу цього розподілу покладений критерій крихкості tx, що визначають як відношення опору зрушенню до опору на відрив. Матеріали першої групи: скло, кварц, кераміка, германій, кремній, ферріти й інші мають tx>2. При ультразвуковій обробці вони практично не піддаються пластичної деформації й основну частину всієї роботи диспергування займає робота пружних деформацій.

До другої групи відносяться матеріали, у яких l<tx<2. Це тверді сплави, загартовані, цементовані й азотовані стали, титанові сплави, вольфрам. При їхній обробці під дією абразивних зерен поряд із пружними деформаціями відбуваються мікропластичні деформації. Чим більшу роль грають пластичні деформації, тим гірше оброблюваність матеріалу ультра звуковим методом. Найкращі характеристики по оброблюваності з цієї групи матеріалів мають тверді сплави. У цих випадках ультразвукову обробку застосовують для виготовлення вирубних штампів і висадочних матриць, профілюванні і заточуванні твердосплавного ріжучого інструмента..При обробці матеріалів третьої групи, до якої відносяться свинець, м'які сталі й інші, що мають tx<l, майже вся робота абразивних зерен витрачається на мікропластичну деформацію поверхневих шарів; руйнування матеріалу майже не спостерігається. Тому матеріали третьої групи недоцільно піддавати ультразвуковій обробці.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.011 сек.)