АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Приклад. Необхідно в заготовці з твердого сплаву виконати отвір діаметром 6 мм, довжиною 10 мм електроерозійним методом

Читайте также:
 1. A.Прикладной уровень
 2. S-M-N-теорема, приклади її використання
 3. Белорусское искусство XVIII века. График Гершка Лейбович, резчик Ян Шмитт, художники Хеские. Слуцкие пояса и другие произведения декоративно-прикладного искусства данной эпохи.
 4. Библиографический список книг В. А. Абчука по экономике, менеджменту, маркетингу и прикладной математике
 5. Билет 34. Прикладная политология. Методы политических исследований.
 6. В якості прикладу розглянемо задачу.
 7. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III ( всі № №, що закінчуються на цифру 1, наприклад: № 1, № 11, № 21 . . . №1141 ).
 8. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 0, наприклад: № 10, № 20, № 30 . . . №1140).
 9. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 3, наприклад: № 3, № 13, № 23 . . . №1143)
 10. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 4, наприклад: № 4, № 14, № 24 . . . №1144).
 11. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 5, наприклад: № 5, № 15, № 25 . . . №1145 ).
 12. Випишіть та запам'ятайте латинські юридичні терміни, формули, сентенції, наведені в Додатку III (всі № №, що закінчуються на цифру 7, наприклад: № 7, № 17, № 27 . . . №1147).

Необхідно в заготовці з твердого сплаву виконати отвір діаметром 6 мм, довжиною 10 мм електроерозійним методом

1.Вибираємо робоче середовище: обробку робимо в рідині. По таблиці 1.1 вибираємо рідину- гас освітлювальний

2.Отвір будемо прошивати непрофільованим електродом-інструментом.

Матеріал електрода-інструмента, відповідно до рекомендацій вибираємо латунь.

3. Розраховуємо розміри електрода-інструмента:

Діаметр визначаємо по формулі (1.1), для цього бічний зазор Sб приймаємо рівним 0,01 мм,

Отже, dе=6-2 0,01=5,98 мм

Довжину електрода-інструмента розраховуємо по формулі (1.2);

Де глибина отвору L1=10 мм;

Ділянка, закріплена в электродержці, L2 визначаємо по формулі (1.3):

L2=3dе=3 5,98 =17,94мм;

Ділянка для компенсації зношення електрода-інструмента визначаємо по формулі (1.4), для чого вибираємо питоме зношення по таблиці 2 ; Y=5%;

Отже L3=17,94 5/100=0,897мм

Тому що отвір наскрізний , розраховуємо довжину ділянки для його калібрування по формулі (1.5)

L4=l,5 17,94=26,91 мм

Отже, довжина L електрода-інструмента буде дорівнює

L=10+17,94+0,897+26,91=55,747 56 мм.

Виготовити даний електрод можна прокаткою на вальцах.

4. По таблиці 3 вибираємо генератор імпульсів: для одержання отворів у твердих сплавах підходить генератор імпульсів ГИТ-1М.

По цій же таблиці визначаємо продуктивність обробки :Q= 10 мм3/хв.

5. Визначаємо основний час обробки по формулі (1.8)
Розмір припуску на обробку беремо рівним 10 мм.
Швидкість подачі електроду-інструменту визначимо по формулі
(9), де площа проекції оброблювальної поверхні S=пd2/4=3,14
6/4=28,26 мм2, тоді швидкість подачі електрода-інструмента
Vи=10/28,26=0,354мм/хв

Отже основний час обробки to=10/0,354=28,26 хв.

 

Варіанти:


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)