АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ЗАВДАННЯ 3

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Додаткові завдання
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

1. Вибрати схему електрохімічної обробки .

2. Підібрати електроліт.

3. Вибрати конструкцію електроду-інструменту.

4. Розрахувати розміри електроду-інструменту.

5. Вибрати матеріал для виготовлення електроду-інструмента.

Зобразити ескіз

Варіанти

№ п/п Оброблюваний матеріал Діаметр Довжина
закалена легована сталь
вуглецева сталь
вуглецева сталь
вуглецева сталь
неіжавіюча сталь
неіжавіюча сталь
нержавіюча сталь
нержавіюча сталь
жароміцний сплав
жароміцний сплав
жароміцний сплав
жароміцний сплав
титановий сплав
титановий сплав
титановий сплав
титановий сплав
твердий сплав
твердий сплав
твердий сплав
вольфрам 1,25

Приклад:

Необхідно в заготівлі з титанового сплаву виконати отвіріаметром 30 мм і довжиною 15 мм.

Рішення:

1. Вибір схеми обробки.

Заданий отвір одержуємо за схемою прошивання в проточному електроліті.

2.

Вибір робочого середовища. Відповідно до рекомендацій 2.2.1 обробку роблять у розчині хлорида натрію натрію (10%) з добавкою 5% броміду калію, при нормальній температурі.

3. Вибір конструкції електроду-інструменту. Відповідно до рекомендацій 2.2 для прошивання отвору діаметром 30 мм вибираємо електрод-інструмент порожньої конструкції з різьбовим закінченням для кріплення у верстаті, як показано на рисунку.

4. Розрахунок розмірів.

По формулі (2.2) визначаємо діаметр електроду-інструменту, що забезпечує одержання отвору заданого діаметра. Для цього визначають, у залежності від виду обробки, сталий бічний зазор S=1 мм. Інші значення приймаємо по рекомендаціях приведених у 2.3.

Електрохімічний еквівалент є-0,16 мг/Ас

Вихід по струму х=0,85

Питома провідність =16,4 см/м

Напруга U=25 В

Швидкість подачі електрода-інструмента Vі=2 мм/с

Щільність продуктів обробки р=3000 кг/м3.Отже:

d=30-2 +12+2 1+25,996 мм

Розраховуємо довжину електрода-інструмента.

Для чого визначаємо по формулі (2.4) довжину ділянки для закріплення електроду в електродержці L2=2 30=60 мм

Довжину виходу інструмента при прошиванні наскрізних отворів визначаємо по формулі (2.5) Lз=1,5 15=23мм Коеффіціент, що враховує скорочення довжини електрода при ремонті приймаємо рівним k=l,5 Загальну довжину електрода-інструмента визначаємо по формулі (3):

L=l, 5(15+60+23)= 147мм.

Електрод є жорстким так, як L /D >147/30=4,9


 

5. Призначаємо матеріал для виготовлення електрода-інструмента Відповідно до рекомендацій 2.2.4 для виготовлення даного електрода-інструмента можна використовувати неіржавіючу сталь 12Х18Н9Т, з якої виготовляють електроди-інструменти підвищеної міцності, вона не руйнується при коротких замиканнях. Як діелектричні покриття використовують пластмасу АСТ-Т.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)