АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Завдання 1

Читайте также:
 1. J Додаткові завдання
 2. А) Завдання і джерела ревізій основних засобів
 3. Багатокритеріальні завдання оптимального керування
 4. Вимоги до виконання практичного завдання в текстовому редакторі Microsoft Word
 5. Вікова фізіологія – це самостійна наука, завданням якої є вивчення закономірностей становлення і розвитку фізіологічних функцій організму в процесі онтогенезу.
 6. Вказівки до виконання завдання
 7. Вступ. Предмет і завдання курсу. Культурні джерела східних слов'ян
 8. Додаткові завдання
 9. Додаткові завдання
 10. Додаткові завдання
 11. Додаткові завдання
 12. Додаткові завдання

Вибрати схему ультразвукової обробки. Визначити головний і
допоміжний рух. Зобразити схему обробки. Оцінити доцільність ультразвукової обробки матеріалу за критерієм крихкості.

Операція Оброблюваний матеріал
1. Обробка циліндричного отвору Скло
2. Обробка внутрішнього різьблення Твердий сплав
3. Обробка пазу Цементована сталь
4. Обробка напрямних Титановий сплав
5. Обробка криволінійного кільцевого пазу Кераміка
6. Обробка отвору з криволінійною віссю Кварц
7. Обробка отвору з криволінійною віссю Твердий сплав
8, Обробка зовнішнього різьблення Кварц
9. Обробка пазу Вольфрам
10. Обробка напрямних Стекло
11. Обробка криволінійного кільцевого паза Твердий сплав
12. Обробка зовнішнього різьблення Стекло
13. Обробка циліндричного отвору Кераміка
14. Обробка внутрішнього різьблення Кераміка
15. Обробка пазу Кераміка
16. Обробка напрямних Кераміка
17. Обробка отвору з криволінійною віссю Вольфрам
18. Обробка отвору .трикутного перетину Титановий сплав
19. Обробка отвору з криволінійною віссю Титановий сплав
20. Обробка кільцевого пазу Азотована сталь

 

3.2.РОЗРАХУНОК ПОЗДОВЖНЬО КОЛИВНОГО ІНСТРУМЕНТУ

Концентратор служить для збільшення амплітуди коливань перетворювача і для узгодження параметрів перетворювача і навантаження.

Для низькочастотних коливань (f= 18 44 кгц) найчастіше використовуються концентратори у виді резонансних стрижнів перемінного перетину.

Стрижневий концентратор являє собою твердий стрижень перемінного чи перетину перемінної щільності. Його принцип дії заснований на явищі збільшенні амплітуди зсуву часток стержня при зменшенні його поперечного чи переріза щільності відповідно до закону збереження кількості руху. Збільшення амплітуди буде тим більше, чим більше різниця площ поперечного переріза чи щільностей протилежних кінців стрижня.

Відношення амплітуд зсувів на виході і вході інструмента називається коефіцієнтом трансформації. Значення коефіцієнта трансформації вибирають у залежності від необхідних значень амплітуди зсувів на робочому торці інструмента. Загальне збільшення амплітуди необхідно розподілити між концентратором і інструментом.Для того, щоб амплітуда коливань була максимальна -коливальна система повинна бути резонансної.

Загальна умова резонансу механічних коливальних систем полягає в тому, щоб уздовж одного з лінійних розмірів системи уклалося ціле число напівхвиль. Для подовжніх коливань растояние між сусідніми вузлами і пучністю стоячої хвилі дорівнює половині довжини хвилі, що біжить, тому можна визначити довжину хвилі поздовжніх коливань стрижня :

=1/f = спр/ f (3.1)

де спр - швидкість поширення звукової хвилі уздовж стрижня,

Швидкість звуку спр (м/с) при поширенні подовжніх хвиль у деяких матеріалах має наступне значення:

Стали - 5100; сплав АМГ - 5200; титан - 5072.

При резонансіl=n /2 (3.2)

де l - довжина стрижня, n - ціле число.

Ці розрахунки придатні толька для циліндричного інструмента, у якого коефіцієнт трансформації М=1. Якщо ж М не дорівнює нулю, то для розрахунків використовують графічні методи. Вони дозволяють знайти довжину інструмента l , місце розташування вузла зсувів x1, коефіцієнт трансформації М. Для визначення цих величин необхідно знати вхідний і вихідний приведені радіуси інструмента. Якщо задані розміри поперечних перетинів, то по кривій 1 (рис 3.8) визначаємо коефіцієнт трансформації М якщо ж заданий коефіцієнт трансформації М, то по кривій1 визначають відповідно значення відносин вхідного і вихідного приведених радіусів rl/rq. По кривій 2 знаходимо відношення К1 = l / пр. Щоб обчислити довжину інструмента l, визначаємо по формулі (3.2) довжину хвилі поздовжніх коливань. Знаючи довжину хвилі поздовжніх коливань , визначаємо довжину стрижня l зі співвідношення l = К1 пр.По кривій 3 визначимо точку розташування вузла швидкостей.

Рисунок 3.8 – Дані до визначення коефіцєнту трансформації

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)