АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Поновлення працівника на роботі як підстава звільнення іншого працівника

Читайте также:
 1. АВТОР І РЕДАКТОР У РОБОТІ НАД ПЕРЕДАЧЕЮ
 2. Використання роботів і РТК у харчовій промисловості
 3. Економіко-математичне моделювання в науковій роботі
 4. Звільнення від кримінальної відповідальності:поняття та види
 5. Звільнення з установленням строку попередження
 6. Звільнення працівників за результатами атестації
 7. Організація безпечної поведінки працівника в процесі праці
 8. Поява на роботі в нетверезому стані як підстава розірвання трудового договору
 9. Правова культура медичного працівника
 10. Прогул як підстава розірвання трудового договору
 11. Розділ 1. Методична робота з педагогічними працівниками

Відповідно до п. 6 ст. 40 КЗпП власник вправі звільнити працівника у зв'язку з поновленням на роботі працівника, який раніше займав це робоче місце (посаду). При цьому поновлення є підставою для звільнення тільки в тому випадку, якщо воно проводиться відповідно до законодавства. Поновлення на роботі допускається в таких випадках:

1) за рішенням суду, якщо працівник звільнений без законних підстав (ст. 235 КЗпП). Оскільки частина перша ст. 235 КЗпП допускає поновлення звільненого працівника тільки в разі звільнення з незаконних підстав, слід думати, що згода виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення (коли її одержання є необхідним відповідно до закону) визнається елементом самої підстави. У противному разі відсутність згоди виборного органу первинної профспілкової організації на звільнення не може вважатися підставою для поновлення на роботі;

2) встановивши факт звільнення працівника без законної підстави (в тому числі без згоди виборного органу первинної профспілкової організації, якщо одержання такої згоди відповідно до закону є обов'язковим), власник вправі із своєї ініціативи або на вимогу відповідного органу нагляду за додержанням законодавства про працю поновити працівника на роботі, звільнивши того працівника, який був прийнятий на його місце.

Громадянин, звільнений з роботи у зв'язку з незаконним засудженням, повинен бути поновлений на попередній роботі на підставі ст. 6 Закону "Про порядок відшкодування шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду". Водночас щодо цього випадку Верховний Суд України вважає неможливим поновлення працівника не тільки в разі ліквідації підприємства, установи, скорочення посади, а й за наявності інших причин, що перешкоджають поновленню працівника, наприклад, - зайняття посади працівником, який не може бути звільнений. У такому випадку суд відмовляє в позові про поновлення на роботі, а працевлаштування здійснюється службою зайнятості (Застосування судами цивільного і цивільно-процесуального законодавства. - К.: Ін Юре, 2002. - С. 133).

65. При соціалізмі склалася практика поширювального тлумачення поняття поновлення на роботі.У свій час висловлювалася думка про можливість звільнення за п. 6 ст. 40 КЗпП працівника, прийнятого для заміщення відсутнього працівника без зазначення строкового характеру трудового договору (внаслідок чого трудовий договір набув характеру укладеного на невизначений строк). На нашу думку, підстав для звільнення працівників у подібних випадках за п. 6 ст. 40 КЗпП немає.

66. Застосовувати ширше, ніж це викладено вище, п. 6 ст. 40 КЗпП було б недопустимим. Це стосується і тих випадків, коли законодавством за працівником визнається право на попередню роботу (посаду), яку він виконував (займав) до звільнення (ст. 3 Закону "Про альтернативну (невійськову) службу"), право вимагати надання попередньої роботи (посади) (ч. 4 ст. 20 Закону "Про статус народного депутата України"; частина четверта ст. 28 Закону "Про статус депутатів місцевих рад"), право на повернення на попереднє робоче місце в порядку переведення (ч. 5 ст. 20 Закону "Про статус народного депутата України"). Тим більше неможливе звільнення працівника на підставі п. 6 ст. 40 КЗпП у разі, коли працівникові дається право на працевлаштування на тому ж підприємстві і не нижче тієї посади, що він займав до звільнення (п. 3 ст. 8 Закону "Про правовий і соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей").

Законодавством України не передбачена можливість розірвання трудового договору з працівником з мотиву повернення на попередню роботу після закінчення повноважень за виборною посадою особи, яку раніше було звільнено з цієї роботи в результаті обрання на таку посаду, якщо тільки працівник не був прийнятий на строк повноважень цієї особи на виборній посаді, тобто - за строковим трудовим договором.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)