АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологія поворотів агрегату

Читайте также:
 1. Б. Сенсор-технологія
 2. Бесфільтрові свердловини. Технологія буріння.
 3. БІОТЕХНОЛОГІЯ. ГЕНЕТИЧНА Й КЛІТИННА ІНЖЕНЕРІЯ
 4. За допомогою принципової електричної схеми керування зерноочисного агрегату вкажіть призначення датчиків рівня SL1...SL4?
 5. Інтуїтивна та раціональна технологія прийняття управлінських рішень. Етапи процесу, прийняття рішень
 6. Маршрутна технологія діагностування
 7. МІКРОЛОГІСТИЧНА КОНЦЕПЦІЯ «ОПТИМІЗОВАНА ВИРОБНИЧА ТЕХНОЛОГІЯ»
 8. Мозковий штурм» як евристична форма, що активізує креативний потенціал співрозмовників під час колективного обговорення проблеми. Технологія проведення «мозкового штурму»
 9. Технологія DOCSIS
 10. Технологія DVB
 11. Технологія буріння роторним способом з прямою промивкою.
 12. Технологія вирощування відлучених поросят

Класифікація поворотів. При виконанні технологічних операцій деяку частину шляху складають повороти та заїзди агрегату. В середньому вони становлять 10…12%, а на коротких гонах до 40% загального шляху агрегату. Залежно від виду повороти класифікують на:

– безпетльові — по дузі кола без прямолінійного відрізку (дугоподібні); з прямолінійним відрізком;

– петльові — грушоподібні (відкрита петля); вісімкоподібні (закрита петля);

– повороти з заднім ходом агрегату з відкритою та закритою петлею (навісні агрегати);

– голчасті — при реверсивному ході агрегату.

Можливі і інші різновиди поворотів: з застосуванням бокової та подвійної петлі, кутові тощо.

 

У тих випадках, коли не потрібно визначати дійсну траєкторію агрегату, а достатньо лише підрахувати середню довжину повороту застосовують умовний радіус повороту — радіус півкола, довжина якого дорівнює фактичній довжині безпетльового дугоподібного повороту агрегату на кут :

.

Ширина поворотної смуги. Мінімальну ширину поворотної смуги з врахуванням умовного радіуса повороту визначають:

– для безпетльових поворотів:

;

– для петльових поворотів:

.

Поворотна смуга повинна бути кратною ширині захвату агрегату, що поліпшує якість обробітку.

При груповій роботі агрегатів поворотну смугу відбивають такої ширини, яку має агрегат з найбільшим радіусом повороту.

 

 


1 | 2 | 3 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)