АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Управління безпекою життєдіяльності

Читайте также:
 1. Автоматизовані системи управління процесом розформування составів на сортувальних гірках
 2. Адміністративні методи державного управління.
 3. Антикризове управління підприємством
 4. Верховна Рада та державне управління
 5. Верховна Рада та державне управління.
 6. Види аналізу за об’єктами управління
 7. Види організаційних структур управління
 8. Види організаційних структур управління маркетингом.
 9. Витягання відпрацьованих касет з реактора робиться під водою спеціальною перевантажувальною машиною з дистанційним управлінням.
 10. Військового управління
 11. Вітчизняний досвід управління якістю продукції
 12. Влада і управління. Державна влада

 

Система управління безпекою життєдіяльності є сукупністю органів управління державної влади і громадських організацій, що виконують функції, пов'язані з забезпеченням безпеки і захисту населення і тери­торій, попередженням, реагуванням і діями в небезпечних і надзвичай­них ситуаціях. В основу діяльності всіх структур покладено державну Концепцію безпеки життєдіяльності, основу якої складає Конституція України і Закони України.

Система управління БЖД в Україні будується на наступних 3 рівнях:

• державному;

• соціальному;

• індивідуальному.

На державному рівні система управління БЖД формується на рів­нях відповідних комісій Верховної Ради України й органів при Пре­зиденті України, що діють через місцеві органи влади. Безпосередньо виконавчі функції виконує Кабінет Міністрів України і відповідні мі­ністерства. На рис. 8.3 зображено спрощену схему структури управління.

 

Рис. 8.3. Схема структури управління БЖД в Украіні

 

Найбільш розвинену систему управління безпекою життєдіяль­ності подано структурою Міністерства надзвичайних ситуацій. У ній присутні практично всі служби, що мають оперативно і стратегіч­но реагувати на події, які відбуваються в Україні та за її межами. У структуру МНС України ввійшли управління пожежної безпеки, державний фонд страхування документації.

На соціальному рівні питаннями БЖД займається міліція, місцеві правові виконавчі органи влади, середні спеціальні і державні навчаль­ні заклади, керівники підприємств, громадські організації. Значна роль у цьому приділяється родині. Дуже багато у вирішенні питань БЖД на соціальному pівні залежить від культури сімейних відносин, освіти та виховання. Засоби масової інформації на місцевому регіональному рівні допомагають у вирішенні цих важливих питань.

На індивідуальному рівні вирішення питань БЖД цілком визнача­ється знаннями і досвідом індивідуума, а тому управління БЖД здійсню­ється мозком людини. Його якість буде багато в чому визначатися діями і вчинками людини, станом її здоров'я, в тому числі психіки.

Систему управління БЖД необхідно формувати, починаючи з інди­відуального рівня, що визначається генетично закладеною программою.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)