АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Стратегічний розвиток України у світі завдань забезпечення сталого розвитку людства

Читайте также:
 1. I. Основні риси політичної системи України
 2. II. Оголошення теми, мети і завдань уроку.
 3. II. Розвиток математичних знань.
 4. II. Розвиток математичних знань.
 5. II. Розвиток математичних знань.
 6. II. Розвиток математичних знань.
 7. II. Розвиток математичних знань.
 8. II. Розвиток математичних знань.
 9. II. Розвиток математичних знань.
 10. II. Розвиток математичних знань.
 11. III. Розвиток математичних знань.
 12. III. Розвиток математичних знань.

 

Сталий розвиток суспільства – це сучасна найбільш поширена концепція взаємодії суспільства і природи, якою зараз керуються передові країни світу. [19]

Фахівці ООН розробили методику визначення індексу людського розвитку, який складається з трьох компонентів: тривалості життя, рівнів освіти (письменності та охоплення навчанням), а також мате­ріального добробуту населення. Ці складові вводять у загальні роз­рахунки за спеціальними формулами і одержують зведений ІЛР кожної країни. ІЛР розраховується як середнє зважене індексів ви­мірів людського розвитку (довголіття характеризується одним показ­ником, освіченість - двома, матеріальний добробут - одним):

де:

Мj і mj - максимальне та мінімальне значення показників люд­ського розвитку;

Хj : Х1 - очікувана тривалість життя при народженні (мінімальне значення - 25 років, максимальне - 85 років):

Х2 - грамотність дорослого населення (0% і 100%);

Хз - повнота обсягу навчанням в початковій, середній та вищій школах (0% і 100%);

Х4 - спеціальний індикатор матеріального добробуту, розрахову­ється як десятковий логарифм реального валового внутрішнього продукту (ВВП) на душу населення (100 і 40000 доларів);

αj - коефіцієнти вагомості показників, підібрані таким чином, щоб три виміри людського розвитку мали рівну вагу (α1 = 1/3, α2 = 2/9, α3 = 1/9, α4 = 1/3).

Для кожної країни ІЛР є відносною величиною від 0,000 до 1,000. Рівень ІЛР, який складає від 0,8 до 1, вважається високим, від 0,5 до 0,8 - середнім, менше 0,5 - низьким. Місця країн у загальносві­товому рейтингу визначаються за зменшенням цих показників.

 

Висновок:

Управління безпекою життєдіяльності – це одна з функцій будь-якої організованої системи, що забезпечує збереження її зумовленої структури, підтримання режиму діяльності, реалізації програм та цілей.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)