АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Муніципальне право України та Франції: порівняльний аспект

Читайте также:
 1. E. интерпретирование аналитических результатов по конкретно заданным вопросам правоохранительных органов или суда.
 2. I. Международно-правовые, законодательные и нормативные акты
 3. I.2 Коннотативный аспект значения лексических единиц
 4. II. ВІДПОВІДНЕ НАЦІОНАЛЬНЕ ПРАВО
 5. III. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
 6. III. Справочные данные
 7. IV. Словарный состав современного русского литературного языка в функциональном, социолингвистическом аспектах и с точки зрения его происхождения (2 часа).
 8. IX. ВЕТЕРИНАРНЫЕ АСПЕКТЫ
 9. Module IV. Цивільне право
 10. Module XIV.Адміністративне право. Конституційне право
 11. Module XV. Трудове право. Право споживачів
 12. V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ И МАТЕРИАЛЫ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Міжнародна науково – практична конференція «Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства»

International research and practice conference:«Activity of public government bodies in relation to providing of stability and safety of society»

Дата проведення:21-22 травня 2015 р.

Місце проведення:м. Суми, Сумський державний університет.

Мови конференції:українська, англійська, польська, російська.

Формат участі:очна та заочна участь.

Умови участі у конференції:для участі у конференції та публікації тез у збірнику матеріалів конференції необхідно до 29 березня 2015 р. надіслати на електронну адресу оргкомітету conferencesumdu@gmail.com файл з тезами доповіді, відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску та заповнити заявку за посиланням: http://goo.gl/forms/Cqj6qxb1Ir Участь у конференції є безкоштовною для студентів та науковців зарубіжних ВНЗ.

Підтвердження про участь та прийняття до друку буде надіслано авторам електронною поштою. За результатами роботи конференції тези доповідей учасників будуть надруковані у збірнику матеріалів конференції. Роботи, які не відповідають вимогам чи надійшли із запізненням, не будуть опубліковані.

За потреби учасники можуть бути забезпечені проживанням.

Основні напрями роботи конференції:

1. Трудове право та право соціального забезпечення;

2. Адміністративне право і процес, фінансове та інформаційне право;

3. Кримінальне право та процес, кримінологія;

4. Цивільне право;

5. Конституційне право;

6. Теорія та історія держави і права.

Вимоги до оформлення тез доповідей

1. Обсяг тез від 3 до 5 повних сторінок формату А4, виконаних комп’ютерним способом, текстовий редактор Word for Windows (розширення .doc, .docx). Міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см. Усі береги по 2 см. Шрифт – Times New Roman. Розмір кегля – 14.

2. Порядок оформлення тез:

- назва тез великими літерами напівжирним шрифтом по центру;

- у правій частині аркуша прізвище, ініціали автора, факультет, назва навчального закладу; наступний рядок - прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання наукового керівника;

- далі – через 1 інтервал по ширині аркуша – текст.Обов’язкова наявність списку використаних джерел, оформленого відповідно до форми 23 ВАК України. Посилання за текстом мають міститись у квадратних дужках (наприклад [5, c. 43]).

 

3. Тези доповіді, відсканована квитанція про сплату організаційного внеску, заявка на участь у конференції мають міститися у різних файлах.

 

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 

Муніципальне право України та Франції: порівняльний аспект

 

Іванов М. І.

Юридичний факультет, Сумський державний університет

Либідь А.В., к.ю.н., доц. кафедри АГПФЕБ

Сумський державний університет

Текст тез доповіді учасників науково-практичної конференції…

Список використаних джерел:

Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні. – К.: Наукова думка, 2004. – 230 с.

Фінансові питання:вартість участі у конференції та публікації тез доповіді у збірнику матеріалів конференції, а також пересилка авторського примірника (у випадку заочної участі) становить 80 грн. Для членів Ліги студентів Асоціації правників України – 70 грн.

Реквізити для сплати:

СумДУ

р/р 31259201105677

МФО 837013

КОД 05408289 ГУДКСУ в Сумській обл.

Призначення платежу: 25010100, Міжнародна науково – практична конференція «Діяльність органів публічної влади щодо забезпечення стабільності та безпеки суспільства» від (ПІБ учасника)

 

Контактна інформація:

Заступник декана з наукової роботи юридичного факультету : к.ю.н. ст. викладач кафедри АГПФЕБ Рєзнік Олег Миколайович т. 0954827130

Секретар комісії:к.ю.н., ст. викладач кафедри АГПФЕБ Колеснікова Марія Вікторівна т. 0509823202

Голова Сумського осередку Ліги студентів Асоціації правників України: Кислощаєва Марина, т.0666053818
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)