АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Музичний тренінг, участь в оркестрі (72 год.)

Читайте также:
 1. в) музичний супровід та декорації
 2. Взяти участь у роботі конференції.
 3. Виконавська практика (36 год.).
 4. Відомо, що в процесі травлення в ротовій порожнині відбувається початковий гідроліз деяких речовин. Який фермент приймає в цьому участь?
 5. Запрошуємо Вас взяти участь у
 6. Запрошуємо Вас взяти участь у роботі
 7. Захисник як суб’єкт кримінального провадження. Обов'язкова участь захисника у кримінальному провадженні.
 8. на участь у конференції
 9. На участь у міжнародному круглому столі
 10. Олексій Абрамов взяв участь у засіданні Ради ISO
 11. Політична участь громадян

Вступна частина:

- звуковисотне інтонування, музична ілюстрація як вступ до навчання;

- ознайомлення учнів з тематичним планом, розкладом, формами проведення занять;

- правила поведінки в колективі;

- організаційні питання;

 

Практичні заняття:

- супровід ансамблевих та оркестрових партій на дитячих шумових інструментах;

- музичні вікторини, конкурси, масові позаурочні заходи тощо;

- відвідання оркестрових репетицій;

- введення до ансамблевого виконання.

 

Підсумкова частина:

- концерт для батьків;

- відзначення кращих вихованців

 

ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Учні повинні знати:

- музичну понятійну термінологію;

- будову та можливості музичного інструменту;

- класифікацію музичних інструментів оркестрового відділу;

- теорію виконавської діяльності.

 

Учні повинні вміти:

- володіти прийомами гри на інструменті в обсязі програми початкового рівня;

- використовувати набуті знання в практичній діяльності різних форм роботи.

 

Основний рівень, перший і наступні роки навчання

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Розділ, тема Кількість годин
На тиждень Усього Теоретичні заняття Практичні заняття
1. Спецінструмент
2. Вивчення оркестрових партій
3. Муз.грамота і сольфеджіо
4. Ансамбль
5. Оркестрова репетиція -
6. Зведена репетиція* 3* 108* - 108*
Разом
Разом * 9 (8)*

 

* - кількість годин для вихованців, що входять до концертного складу оркестру

 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

 

Спецінструмент (36 год.)

Використання музичних інструментів в ансамблі, оркестрі.

Стрій різних груп музичних інструментів.

Однорідні та мішані склади ансамблів.

Інструментальний супровід.

 

Практична робота:

- вправи на різні види техніки;

- розширення засобів музичної виразності (штрихи, нюанси, темп, ритм, мелізми тощо);

- вправи на удосконалення основних прийомів звукоутворення, звуковидобування;

- вивчення мажорних і мінорних гам до чотирьох - п’яти ключових знаків на дві октави, тризвуків, арпеджіо, хроматичної гами;- вивчення етюдів на різні види техніки;

- вивчення музичних творів малої та крупної форми;

- вивчення ансамблевих та оркестрових партій.

 

Вивчення оркестрових партій (36 год.)

Групи оркестру народних інструментів.

Прослуховування музичних творів у виконанні оркестрів різного складу.

Будова твору.

Структура та розвиток оркестрової партії.

 

Практична робота:

- вивчення нотного матеріалу (аплікатура, штрихи, динаміка, фразування тощо);

- виконання партій по групах;

- опанування річного оркестрового репертуару.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)