АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ. 1. Роль інформаційних систем у сучасному суспільстві

Читайте также:
 1. Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-
 2. Для проведення іспиту з використанням комп’ютерів
 3. ДО ІСПИТУ
 4. ДО ІСПИТУ
 5. ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ
 6. ЗАВДАННЯ І ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ ПО ДИСЦИПЛІНІ «ТЕОРІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ»
 7. ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ
 8. ЗАПИТИННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ)
 9. ЗМІСТ ТА ОСНОВНІ ПИТАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
 10. ІСТОРІЯ ПИТАННЯ
 11. КОНСТИТУЦІЙНЕ ПИТАННЯ І УКРАЇНСТВО В РОСІЇ
 12. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

1. Роль інформаційних систем у сучасному суспільстві.

2. Поняття «інформаційна наука»: його природа, розвиток і зв'язок з іншими науками документознавчого циклу та менеджментом.

 

3. Кон­цепція напряму "менеджмент інформаційних систем" у контексті загальних проблем інформатизації суспільства.

4. Інформаційне суспільство. Концепція інформаційного суспільства.

5. Природа інформації. Види і загальна структура інформації. Властивості інформації. Принципи управління інформацією.

6. Поняття «інформаційний потік». Горизонтальний та вертикальний інформаційні потоки.

7. Види інформаційних повідомлень в організації. Класифікаційні ознаки видів інформації, що функціонує в організації.

8. Особливості комунікацій та інформації в менеджменті.

9. Характеристика галузей, на перетині яких розвивається інформаційний менеджмент.

10. Інформаційний менеджмент та інформаційно-аналітична діяльність.

11. Інформаційний менеджмент як прикладна адміністративно-орієнтована технологія управління інформаційними ресурсами.

12. Складові інформаційного менеджменту (предметний, технологічний, програмний, кадровий).

13. Поняття інформаційна система та її вплив на конкурентоспроможність підприємства. Стадії розвитку інформаційних систем.

14. Класифікація інформаційних систем. Особливості інформаційних систем в контексті функціонування інформаційного суспільства.

15. Організаційні та технологічні аспекти функціонування інформаційних систем підприємства.

16. Інформаційні ресурси та їх характеристика. Державні інформаційні ресурси. Управління державними інформаційними ресурсами в Україні.

17. Менеджмент інформаційних систем і відповідальність ме­неджерів інформаційних систем. Основні виробничі функції і за­вдання менеджерів інформаційних систем

18. Основні завдання інформаційної системи менеджменту. Специфіка завдань, що вирішуються за допомогою інформаційних систем (ІС).

19. Різна складність їх побудови, модифікації, супроводження, інтеграції з іншими ІС .

20. Аналіз інформаційних систем: відкриті (для загального користування) і закриті (для обмеженого доступу); державні або недержавні; національні та міжнародні; малі, середні, великі.

21. Менеджмент інформаційних систем і відповідальність ме­неджерів інформаційних систем. Основні виробничі функції і за­вдання менеджерів інформаційних систем.22. Поняття "електронний офіс". Еволюція розвитку офісних технологій. Концепції електронного офісу.

23. Вимоги до сучасних офісних інформаційних систем.

24. Інформаційні технології та їх характеристика. Структура галузей інформаційних технологій.

25. Сектори інформаційних технологій. Сфера надання інформаційних послуг. Сфера виготовлення продукції.

26. Фактори успішної діяльності в секторах інформаційних технологій.

27. Дослідження життєвого цику інформаційних технологій. Характеристика стадій розвитку інформаційні технологій.

28. Вибір апаратного забезпечення.

29. Комп'ютери brand name і вітчизняного складання: недоліки і переваги. Програма послуг постачальників апаратних і програмних засобів.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)