АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вступ Основна частина Висновки ПИТАННЯ-

Читайте также:
 1. A) вступ – Воскреслий Христос з’явився Своїй матері
 2. A) вступ – Дар пророцтва
 3. A) вступ – Емаус
 4. A) вступ – Ісус з’являється Петрові біля Генезаретського озера
 5. A) вступ – Ісус з’являється Петрові біля гробу
 6. A) вступ – Наше співвоскресіння
 7. A) вступ – Появa жінкам
 8. A) вступ – Поява ангелів
 9. A) вступ – Поява апостолам
 10. a) вступ – Поява Томі
 11. A) вступ – Появи Марії Магдалині
 12. A) вступ – Хрещення вогнем

Збудити Викласти точку зору, Нагадати ВІДПОВІДІ

цікавість, шляхи розв’язання гостроту проблеми,

загострити проблеми, підкріпити викласти пропозиції

увагу аргументами

на проблеми

 

Варто зробити вступ оригінальним та певною мірою неформальним:

— Коли я йшов на зустріч з вами, то дорогою раптом усвідомив, що (...) – і тут ви застосовується яскраву «домашня заготовка»;

— Упродовж останніх півгодини я спостерігав за обличчями людей, які зібралися в цій залі, і зрозумів, що (...) – далі – оригінальна «домашню заготовка»;

— Я слухав попередніх ораторів, і раптом упіймав себе на думці, що (...) – далі – «домашня заготовка».

Для доказів скористайтеся найсильнішими, приголомшливими цифрами та показниками.

Не перевантажуйте аудиторію надмірною кількістю деталей.

Будуйте прості, короткі речення. Уникайте складної термінології, професійного жаргону та абревіатур, не вживайте «високоінтелектуальних» висловів.

Частину «висновки» варто просто вивичити напам’ять!

У частині «відповіді на питання» просто складіть (для пам’яті) перелік важливих моментів, які скоротили в основній частині. Вони знадобляться як блискучі аргументи у ваших відповідях на питання слухачів.

Увага! Від першої до десятої хвилини виступу концентрація уваги слухачів зростає, відтак вона поступово спадає (приблизно до 35-тої хвилини), потім знову починає зростати.

 

Що можна і варто тримати в руках під час виступу?

Варто видрукувати кожну тезу достатньо великим шрифтом з її аргументом-«підкріпленням» на окремому, горизонтально розміщеному аркушику формату А-5.

 

Перед початком заходу

Бажано прийти до зали трохи раніше й обрати місце+ з якого відбуватиметься виступ. Варто заздалегідь визначити, чи всі слухачі побачать і почують виступаючого. По можливості оглянути себе критичним оком у дзеркалі.

 

Якими словами говорити, яких висловів вживати, як виголошувати?

Кожна специфічна аудиторія має свої лексичні норми.

Нізащо не вживати у викладі примусових норм: «ви мусите...», «вам належить...». Знайти інші вислови, на кшталт: «ми ж бо з вами тільки виграємо від того, що...»

У жодному разі не говорити менторським чи звинувачувальним тоном!

Намагатися не говорити «занадто гарно»: будь-яка аудиторія завжди чутливо й негативно реагує на фальш.

Виступаючий ніколи не повинен перепрошувати слухачів за те, що чогось не знає чи не підготував! Будь-які вибачення негативно позначаться на іміджі виступаючого.

Успіх чи провал виступу залежать від темпу викладу, тону та модуляції голосу аж на 30—35 відсотків!

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.003 сек.)