АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Яке позначення повинні мати ділянки кола, розділені контактами апаратів, обмотками реле, приладів, машин, резисторами й іншими елементами на принципових електричних схемах?

Читайте также:
 1. В своей заключительной колонке экономист Александр Аузан объясняет, какие ценности мешают российской модернизации и как школа, суд и общество потребления могут ей помочь.
 2. Взаємодія з іншими засобами
 3. Взаємодія митних органів з правоохоронними та іншими державними органами
 4. Взаємозв'язок економічної соціології з іншими науками
 5. Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
 6. Глава 77. Взаємовідносини органів доходів і зборів з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємницької діяльності
 7. Греко-латинські дублетні позначення органів, частин тіла
 8. До центральних апаратів больової рецепції зараховують різні ділянки ЦНС. Вкажіть, що вважається головним підкірковим центром?
 9. ДОСЛІДЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИХ І СВІТЛОТЕХНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛАМП РОЗЖАРЮВАННЯ
 10. Живчий кредит може бути викликаний і іншими причинами. Часто
 11. Зв'язки сільського господарства з іншими галузями
 12. Зв'язок соціології праці та управління з іншими науками про працю

1) однакове

2) усі перераховані

3) +різне

4) довільне

Л-4, с.65

 

Якої послідовності позначення кіл необхідно дотримуватись на принципових електричних схемах?

1) +від вводу джерела живлення до споживача, а ділянки кола, що розгалужуються, позначають зверху донизу у напрямку зліва направо

2) від вводу джерела живлення до споживача

3) від вводу джерела живлення до споживача, а ділянки кола, що розгалужуються позначають зверху донизу у напрямку справа наліво

4) від споживача до джерела живлення

Л-4, с.66

 

Для чого використовують схеми з'єднань?

1) при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт на об’єкті

2) у процесі експлуатації

3) + при виконанні монтажних та налагоджувальних робіт на об'єкті, а також у процесі його експлуатації

4) не використовують

Л-4, с.67

Які застосовують способи виконання схем з'єднань?

1) адресний, графічний

2) адресний, табличний

3) +адресний, графічний і табличний

4) усі перераховані

Л-4, с.67

 

За якими умовами вибирають реле часу?

1) за витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу).

2) +за витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу), за напругою живлення, розривною потужністю контактів, кількістю програм тощо

3) за витримкою часу (витримка часу визначається ходом технологічного процесу), за напругою живлення, кількістю програм

4) за кількістю програм

Л-4, с.77

 

Як вибирають виконавчі механізми з електродвигунним приводом?

1) залежно від значень зусилля, необхідного для приводу заслінок

2) +залежно від значень моменту, необхідного для приводу заслінок

3) залежно від значень робочого ходу, необхідного для приводу заслінок

4) залежно від холостого ходу

Л-4, с.77

 

Як вибирають сигнальні апарати?

1) за кольором лінз

2) за напругою

3) + за напругою, кольором лінз

4) за струмом

Л-4, с.79

 

Для чого призначені щити і пульти системи автоматизації?

1) +для розміщення засобів контролю і керування технологічним процесом

2) виконують роль постів контролю, керування і сигналізації

3) для розміщення засобів контролю і керування технологічним процесом та виконують роль постів контролю, керування і сигналізації4) для сигналізації

Л-4, с.79

 


Ключ до тестів


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)