АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Які засоби автоматизації використовується в тельферах?

Читайте также:
 1. А) суспільно небезпечні наслідки, причинний зв’язок між діянням і суспільно небезпечними наслідками, місце, час, обстановка, спосіб і засоби вчинення злочину;
 2. Визначте наявні в реченнях фонетичнi засоби стилiстики.
 3. Державне регулювання господарської діяльності. Державна регуляторна політика. Засоби державного регулювання. Контроль за здійсненням господарської діяльності.
 4. Державний контроль за платоспроможністю страхової компанії, засоби впливу і реагування на фінансові порушення страховиків
 5. Діагностика технічного стану. Візуальний огляд. Методи та технічні засоби апаратної діагностики.
 6. Для чого використовується розчин перекису водню в аптечці?
 7. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
 8. Засоби для відродження Церкви
 9. Засоби і механізми функціонування влади
 10. Засоби індивідуального засобу.
 11. Засоби масової інформації
 12. Засоби масової інформації в політичній системі

1) програмні пристрої.

2) реле часу.

3) + кінцеві (шляхові ) вимикачі

4) усі перераховані

Л-4, с.519

Які особливості впливають на первинні перетворювачі і виконавчі органи автоматики?

1) +широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища

2) мала небезпека відмов

3) широкі межі зміни параметрів навколишнього середовища, мала імовірність відмов

4) велика небезпека відмов

Л-4, с.16

 

94) Які засоби автоматизації використовуються в тельферах:

1) +кінцеві (шляхові) вимикачі

2) реле часу

3) програмні пристрої

4) датчик температури

Л-4, с.519

95) Які методи використовують для одержання якісного нарощу­вання металів гальванічним способом:

1) +зміни полярності і форми струму електролізу

2) зміни форми струму електролізу

3) зміни полярності струму електролізу

4) нічого з перерахованого

Л-4, с.521

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за типом технологічних процесів?

1) +механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

2) безінерційні, аперіодичні

3) коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4)аперіодичні і коливальні

Л-4, с.23

 

97) Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за взаємо­зв’язком технологічного і транспортного руху?

1) безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

2)+з несполученим, сполученим і незалежним рухом

3) неперервні та періодичні

4) газоподібні і рідкі

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за видом технологічного циклу?

1)+ неперервні та періодичні

2)газоподібні, рідкі, тістоподібні

3) механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні

4) механічні, електричні

Л-4, с.23

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за динамічними властивостями об’єкта?

1) з несполученим, незалежним рухом

2) неперервні та періодичні

3) +безінерційні, аперіодичні, коливальні, диференціальні, інтегральні, з запізненням

4) зі сполученим незалежним рухом

Л-4, с.24

 

Як класифікують сільськогосподарські об’єкти за агрегатним станом оброблюваного матеріалу?

1) механічні, теплові, електричні, біологічні, хімічні, гідравлічні2) +газоподібні, рідкі, тістоподібні

3) з несполученим, сполученим і незалежним рухом

4) неперервні та періодичні

Л-4, с.23

 

Скільки величин (параметрів) мають найпростіші об’єкти автоматизації?

1) +одну вихідну величину і відповідно один вхідний вплив

2) одну вихідну величину

3) кілька взаємозалежних вхідних і вихідних координат

4) один вхідний вплив

Л-4, с.30

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)