АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Що визначає функціональна схема?

Читайте также:
 1. Визначаємо дозу опромінення яку отримають робітники.
 2. Галузева і функціональна структура
 3. Домогосподарство – діяльність, що здійснюється залежно від сімейного бюджету, який визначається співвідношенням між прибутками і витратами сім’ї.
 4. Міжбюджетні трансферти, обсяг яких визначається шляхом зіставлення видатків місцевих бюджетів і кошику їх доходів–це...
 5. Тема 6.Менеджмент безпеки, правове забезпечення та організаційно-функціональна структура захисту населення та адміністративні територіальні одиниці (АТО) у НС
 6. У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?
 7. У хворого відзначається виразне порушення функції таламусу. Функціональна активність якого аналізатору зберігається?
 8. Функціональна асиметрія півкуль і несвідоме
 9. Функціональна дислалія
 10. ФУНКЦІОНАЛЬНА ДІАГНОСТИКА СТАНУ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ
 11. Функціональна і галузева структура суспільного виробництва.
 12. Функціональна модель проектованої системи

1) +основні процеси, що протікають в окремих функціональних колах виробу (установки) чи у виробі (установці) в цілому

2) основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв’язок

3) складові частини комплексу і з’єднання їх між собою на місті експлуатації

4) складові частини комплексу

Л-4, с.37

 

107) Елемент схеми – це:

1) +складова частина схеми, яка виконує певну функцію у виробі і не може бути розділена на частини, які мають самостійне функціональне призначення

2) складова частина схеми, яка виконує певну функцію

3) складова частина схеми, яка має самостійне функціональне призначення

4)складова частина схеми

Л-4, с.38

 

108) Пристрій – це:

1) сукупність елементів, що виконують у виробі певну функцію

2)+ сукупність елементів, що є єдиною конструкцією (блок, шафа, механізм) і може не мати у виробі певного функціонального призначення

3) сукупність елементів, що не можуть мати у виробі певного функціонального призначення

4) сукупність елементів

Л-4, с.38

 

109) Функціональна група – це:

1)+ сукупність елементів, що виконують у виробі певну функціюі не об’єднані в єдину конструкцію

2) сукупність елементів, що виконують у виробі певну функцію

3) сукупність елементів, що не об’єднані в єдину конструкцію

4) сукупність елементів

Л-4, с.38

 

110) Лінія взаємозв'язку – це:

1) відрізок лінії, що вказує зв’язок

2) відрізок лінії, що вказує функціональні частини виробу

3)+ відрізок лінії, що вказує на наявність зв’язку між функціональними частинами виробу

4)відрізок лінії

Л-4, с.39

 

Для чого використовують структурні схеми?

1) щоб показати вхідні параметри та параметри, що викликають збурення

2)+ щоб показати вхідні, вихідні параметри та параметри, що викликають збурення

3) щоб показати вихідні параметри та параметри, що викликають збурення

4) щоб показати вхідні параметри

Л-4, с.42

 

Як показують об’єкт автоматизації на структурній схемі?

1)у вигляді кола, напрямок дії параметрів позначають стрілкам

2)у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають лініями

3)+у вигляді прямокутника, напрямок дії параметрів позначають стрілками4) у вигляді трикутника

Л-4, с.42

 

Як направляють напрямок дії керуючого сигналу на функціональній схемі?

1) відповідно до послідовності спрацювання елементів

2) відповідно до напрямку проходження сигналу

3)+ відповідно до послідовності спрацювання елементів або пристроїв на установці.

4) ) відповідно до спрацювання пристроїв на установці

Л-4, с.43

 

Як показують датчики та вторинні прилади на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

1) +колом діаметром 10мм

2) колом діаметром 10мм з рискою посередині

3) колом, діаметр якого 5мм

4) прямокутником

Л-4, с.46

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)