АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Як зображують виконавчі механізми на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

Читайте также:
 1. IІІ. Захисні психічні механізми
 2. В АЛСН числового и частотного кода в схемах кодирования станционных путей ПС однопутных участков
 3. Важные нюансы в схемах лечения
 4. Засоби і механізми функціонування влади
 5. Захисні механізми психіки
 6. Маастрихські критерії конвергенції та механізми забезпечення фінансової дисципліни в зоні євро.
 7. Механізми реалізації державної етнополітики
 8. Механізми реалізації мотивації трудової діяльності
 9. Механізми та інструменти виконання бюджетту ЄС
 10. Механізми управління політичними конфліктами
 11. На схемах і моделях показувати вени
 12. Ознаки, ресурси та механізми політичної влади, її легітимність.

1) +колом, діаметр якого 5мм

2) колом діаметром 10мм з рискою посередині

3) колом діаметром 10мм

4) колом діаметром 15мм

Л-4, с.46

 

Як зображують прилади, розміщені на щиті управління на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

1) колом діаметром 10мм

2) +колом діаметром 10мм з рискою посередині

3) колом, діаметр якого 5мм

4) колом, діаметр якого 3мм

Л-4, с.46

 

Що проставляють на нижній частині кола на функціонально - технологічних схемах автоматизації?

1) літерне позначення вимірювальної величини

2) літерне позначення вимірювальної величини і функції

3) +позиційне позначення

4) літерне позначення функції

Л-4, с.51

 

З чого складаються позиційні позначення на функціонально-технологічних схемах автоматизації?

1) +порядкового номера об’єкта або комплекту і малої літери

2) порядкового номера об’єкта

3) малої літери

4) порядкового номера комплекту

Л-4, с.51

 

З чого складаються позиційні позначення на принципових електричних схемах?

1) +у першій частині одна або дві літери латинського алфавіту (вид елемента), у другій — одна або кілька цифр (номер), у третій – одна або кілька латинських літер (функція елемента)

2) у першій частині одна літера латинського алфавіту (вид елемента), у другій – одна або кілька цифр (номер).

3) у першій частині одна літера латинського алфавіту (вид елемента), у другій – одна цифра (номер), у третій – одна латинська літера (функція елемента)

4) одна літера латинського алфавіту

Л-4, с.58

 

Як рекомендується розміщувати на аркуші принципові електричні схеми?

1) у лівій частині розміщують основну схему, а в правій частині графічний матеріал, що пояснює дію схеми

2) +у лівій частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що пояснює дію схеми, а в правій частині — текстовий матеріал

3) у правій частині розміщують основну схему, потім графічний матеріал, що пояснює дію схеми, а в лівій частині — текстовий матеріал

4) у лівій частині аркуша

Л-4, с.58

 

Де проставляють позиційне позначення на принципових схемах?

1) +біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з правого боку або над ними2) біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку

3) біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку або над ними

4) біля умовного графічного зображення елементів (пристроїв) з лівого боку або під ними

Л-4, с.60

 

Для чого служать позначення ділянок кола на принципових електричних схемах?

1) для їх розпізнавання

2) +для їх розпізнавання і може відображати їх функціональне призначення в електричній схемі

3) для розпізнавання функціонального призначення в електричній схемі

4) правильна відповідь відсутня

Л-4, с.65

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)