АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

Читайте также:
  1. ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА УЧАСНИКА КОНКУРСУ
  2. Картка інформаційного забезпечення дисципліни
  3. Профіль користувача - особиста картка.
  4. Раціональні режими та технологічна продуктивність розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами
  5. РЕЄСТРАЦІЙНА КАРТКА
  6. Реєстраційна картка підприємства
  7. ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СТРАВИ
  8. Технологічна карта вирощування соняшнику олійного в господарстві.
  9. Технологічна карта.
  10. Технологічна система існуючої технології виробництва кондитерських паст.

адміністративної послуги звиправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу

№ з/п Етапи послуги Відповідальна посадова особа і структурний підрозділ Дія (В, У, П, З) Термін виконання (днів)
  1.     1. Прийом і перевірка повноти пакету документів, реєстрація заяви, повідомлення замовника про орієнтовний термін виконання. 2. Формування справи надання адміністративної послуги, занесення даних до журналу реєстрації документів. 3. Передача пакету документів заявника суб’єкту надання адміністративної послуги (відповідальна особа) для реєстрації в бланку проходження       Адміністратор Центра надання адміністративних послуг у м.Новогродівка В   Протягом 1 робочого дня (Повідомлення реєструється в день його надходження, в порядку черговості)  
2. Реєстрація повідомлення про виявлення технічної помилки. 1) повноваження особи, що звернулася за адміністративною послугою; 2) документи, що містять зазначені у повідомленні технічні помилки, та документи, що підтверджують такі помилки і містять правильну редакцію відповідних відомостей;   Вносить до Державного земельного кадастру такі дані: 1) реєстраційний номер повідомлення; 2) дата реєстрації повідомлення; 3) відомості про особу, яка звернулася із повідомленням; 4) відомості про документ, в якому виявлено технічну помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру), а саме: назва, реєстраційний номер та дата видачі; 5) суть виявлених помилок; 6) відомості про Державного кадастрового реєстратора, який прийняв повідомлення.     Державний кадастровий реєстратор Відділу Держземагентства у м.Новогродівці Донецької області В   Протягом 1 робочого дня (Повідомлення реєструються в день їх надходження в порядку черговості)  
3. Виправлення відомостей у Державному земельному кадастрі.   Виконує: - перевірку відомостей Державного земельного кадастру на відповідність інформації, що міститься в документах, які є підставою для внесення таких відомостей, щодо визначення помилок; - виправлення помилки; -формування за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру протокол виправлення помилки за визначеною формою; - на аркуші документа у паперовій формі, в якому виявлено технічну помилку, робить позначку про наявність та виправлення помилки за визначеною формою, а на аркуші документа в електронній формі – робить відповідну електронну позначку за власним електронним цифровим підписом. Документ у паперовій формі, що містить виправлені відомості, разом з протоколом виправлення помилки та повідомленням про виявлення технічної помилки (за наявності) долучає до документа, в якому виявлено технічну помилку, і зберігається разом з ним; - готує заміну документа, в якому виявлено помилку (витяг, довідку з Державного земельного кадастру, викопіювання з картографічних матеріалів Державного земельного кадастру) заявникові за його бажанням; - письмово повідомляє про виправлення помилки заінтересованих осіб; - приймає рішення про відмову у виправлені помилки відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру. - підписує витяг та засвідчує свій підпис власною печаткою;   - підписує протокол виправлення помилки та засвідчує свій підпис власною печаткою. У разі, коли протокол надається в електронній формі, посвідчує її власним цифровим підписом; - передача документу(-ів) (результат адміністративної послуги) до Центру надання адміністративних послуг   Державний кадастровий реєстратор Відділу Держземагентства у м.Новогродівці Донецької області В   З З     У     Протягом 1 робочого дня (з дня реєстрації заяви про надання послуги)  
4. Здійснює запис у бланку проходження документа(-ів) про факт здійснення дозвільної процедури (адміністративної послуги) та повідомлення про це заявника   Видача документів за результатами розгляду повідомлення: протоколу виправлення помилки; за бажанням заявника, надає документ на заміну документу, в якому виявлено помилку (витяг, довідка); відмова у виправленні помилки Адміністратор Центра надання адміністративних послуг у м.Новогродівка В   З 1 робочого дня (протокол виправлення помилки надається в день звернення заявника)  
Загальна кількість днів надання послуги – 1 робочий день
Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 1 робочий день

 

‡агрузка...


Умовні позначення: В – виконує; У – бере участь; П – погоджує; З – затверджує.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)