АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ТЕХНОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА СТРАВИ

Читайте также:
  1. Залежно від виду теплової обробки розрізняють страви з відварних, припущених, смажених, тушкованих і запечених овочів.
  2. Раціональні режими та технологічна продуктивність розпилювання каменю дисковими твердосплавними пилами
  3. Розділ 10 СТРАВИ І ГАРНІРИ З КРУП, БОБОВИХ І МАКАРОННИХ ВИРОБІВ
  4. Стаття486. Комплексна психолого-пснхіатрична і психологічна експертиза неповнолітнього підозрюваного чи обвинуваченого
  5. СТРАВИ З М’ЯСА, СМАЖЕНОГО МАЛИМИ ШМАТКАМИ
  6. Страви з овочевих напівфабрикатів
  7. Технологічна карта вирощування соняшнику олійного в господарстві.
  8. Технологічна карта.
  9. ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
  10. Технологічна система існуючої технології виробництва кондитерських паст.

(назва страви, гарнір, соус)

 

Назва сировини Прийом кулінарної обробки Фізико-хімічні процеси Кінцевий продукт процесу
           

 

У міжсесійний період студент складає опорний конспект по запропонованим запитанням (схеми, таблиці), представлена робота повинна бути оформлена ілюстративним матеріалом.

Систематизований матеріал показується для усного захисту згідно з графіком виконання контрольних робіт.

Захистив матеріали самостійної роботи, звіти до практичних і лабораторних робіт, виконав лабораторні роботи, прослухав курс лекцій, студент допускається до залікового заняття.

У результаті вивчення предмета "Технологія приготування їжі"

студент II курсу повинен:

 

ЗНАТИ:

- технологію приготування страв згідно з програмою;

- естетичні вимоги до оформлення і відпуску готової продукції;

- вимоги стандартів і технологічних інструкцій до якості готових страв;

- зміни основних харчових речовин, які відбуваються в процесі кулінарної обробки напівфабрикатів їх вплив на якість готових страв і кулінарних виробів;

 

УМІТИ:

- складати технологічну документацію на страви з врахуванням сезону і кондиції сировини;

- готувати напівфабрикати, страви, кулінарні і кондитерські вироби у широкому асортименті;

- оцінювати якість готової продукції.

 

ОСНОВНА І ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА:

 

Л-1 Ковалев Н.И., Сальникова Л.К. Технология приготування їжі. М. Економіка, 1978, 1983, 1988, 2000р.

Л-2 Бренц М.Я., Сизова М.П. Технологія приготування дієтичних блюд. М: Економіка, 1983 р.

Л-3 Бутейкис Н.Г., Жукова А.А. Приготування мучних кондитерських виробів. М. Економіка, 1983 р.

Л-4 Бутенко Л.А., Бабиченко Л.В., Основи стандартизації і контроль якості продукції суспільного харчування. М. Економіка, 1986 р.

Л-5 Гришин П.Д., Ковалев Н.И. Технологія харчування. М: Економіка, 1972 р.

Л-6 Дієтичне харчування у їдальнях. Збірник рецептур блюд і кулінарних виробів. М: Економіка, 1971 р, 1982 р.

Л-7 Кейман Б.П., Лебедева М.П. Практичні заняття по технології харчування. М. Економіка, 1978 р.Л-8 Збірник рецептур блюд і кулінарних виробів для ПОП. М. Економіка, 1981, 1983, 1998, 2000р.

Л-9 Збірник рецептур мучних кондитерських і кулінарних виробів для підприємств

суспільного харчування. М. 1982 .

Л-10 Довідник технолога суспільного харчування. М. Економіка, 2000 р.

Л-11 Довідник керівника підприємства суспільного харчування. М.Економіка, 1976 р.

Л-12 Анфимова Н.А. Кулінарія. М. Економіка. 1978, 1982, 1988 р.

Л-13 Ганецкий Д.И. Дієтичні блюда. М. Економіка, 1965 р.

Л-14 Беляев М.И. Винокуров Г.А. Черево А.И. Виробництво напівфабрикатів для підприємств суспільного харчування. М. Економіка, 1985 р.

Л-15 Брунно Н.И. та ін.. Технологія приготування напоїв у суспільному харчуванні. М. Економіка, 1980 р.

Л-16 Збірник рецептур блюд для харчування школярів. К. Техніка, 1987 р.

Л-17 М.О. Дорохіна.Т.В. Капліна «Технологія продукції харчування».Кондор.2008р

Л-18 В.С. Доцяк Українська кухня: «Технологія приготування страв»-К; Вища школа, 1995р.

Л-19 І.І. Шумило «Технологія приготування їжі», Ужгород, 1999р.

 

Л-20 Журнали: Кулінар

Приємного апетиту

Харчування і суспільство

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)