АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологічна карта вирощування соняшнику олійного в господарстві

Читайте также:
 1. III. Требования к картам
 2. V. РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКИХ ИДЕЙ ПОСЛЕ ДЕКАРТА
 3. Адміністративні правопорушення у сільському господарстві. Ведення адвокатом такшґсправ.
 4. Винная карта
 5. Вопрос 28. Операции банка с банковскими картами
 6. ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАЯ КАРТА
 7. Ганізації платежів у народному господарстві.
 8. Где изображали Китай на старых картах.
 9. Глава 7 Ваша карта бита, плотите по счетам
 10. Глава XXVII. КАРТАХЕНА
 11. Діагностична карта
 12. Долг по кредитным картам
№ П/П Технологічні операції Строки проведення робіт Машини, які використовуються
1. Дискування на глибину 6-8 см. 15.08.10-20.08.10 Т150К+ЛДГ-10
2. Навантаження мін. Добрив 20.08.10-31.08.10 ЮМЗ-6Л+ПФ-0,5
3. Внесення мін. Добрив 30.08.10-02.09.10 МТЗ-82+РУМ-5
4. Дискування на гл. 10-12 см 02.09.10-07.09.10 Т150К+БДВ-4,2
5. Оранка на гл. 25-27 см 15.09.10-30.09.10 Т150К+ПЛН-5-35
6. Закриття вологи 15.04.11-20.04.11 Т150К+БЗСС-1,0
7. Навантаження насіння і добрив 25.04.11-26.04.11 ЮМЗ-6Л+ ПФ-0,5
8. Транспорт добрив і насіння в поле 25.04.11-26.04.11 ГАЗ-53
9. Внесення добрив 25.04.11-28.04.11 ЮМЗ-6Л+МВД-0,9
10. Культивація на гл. 6-8 см 27.04.11-01.05.11 Т150К+КПСН-4
11. Передпосівний обробіток 08.05.11-10.05.11 Т150К+АК-4
12. Сівба з внесенням добрив 1ц/га 10.05.11-14.05.11 МТЗ-82+СУПН-8
13. Коткування посівів 10.05.11-14.05.11 МТЗ-82+3 КВГ-1,4
14. Досходове боронування 21.05.11-25.05.11 МТЗ-82+3-ОР-0,7
15. Транспорт гербіцидів в поле 10.06.11-11.06.11 УАЗ-452
16. Транспортування води 10.06.11-11.06.11 АЦ-3
17. Внесення гербіцидів 10.06.11-16.06.11 МТЗ-82+СТРЕКОЗА
18. Рихлення міжрядь 17.06.11-20.06.11 МТЗ-82+УСМК-5,4
19. Транспорт десикантів в поле 15.09.11-20.09.11 УАЗ-452
20. Транспортування води 15.09.11-20.09.11 АЦ-3
21. Внесення десикантів 15.09.11-20.09.11 МТЗ-82+СТРЕКОЗА
22. Обмолот прямим комбайнуванням 20.09.11-25.09.11 ДОН-1500
23. Транспортування урожаю 20.09.11-25.09.11 ЗИЛ-4502

Висновки:

Насінництво господарства ВП НУБІП «Агростанція» перебуває в не дуже задовільному стані. Господарство задовольняє власні потреби в насінні зернових культур. Отримання високоякісного посівного матеріалу дуже ускладнено в умовах даного господарства, оскільки вся техніка, яка є в господарстві дуже застаріла, а частина техніки взагалі знаходиться в іншому господарстві (НДГ «Великоснітинське»).Таке територіальне розміщення с. г. техніки не дозволяє вчасно виконувати усі технологічні операції по вирощуванню культур, оскільки виникає необхідність транспортувати с. г. машини між трьома господарствами.

Фактично виконані роботи по вирощуванню насіння соняшнику не відповідають технологічній карті вирощування с. г. культур, яка була вказана в «Плані розвитку господарства на 2010 рік»

Для збирання врожаю соняшнику було використано не власний комбайн, а орендований.

Всього з площі 71 га було зібрано 65 т гібридного насіння. Це пов’язано з дуже неякісним обробітком ґрунту, до якого соняшник дуже чутливий. По краях поля глибина оранки складала 25 см, а по центру всього 5см.

Зібране насіння проходило лише первинну очистку, після чого реалізовувалось на насіннєвий завод.


Список використаної літератури:

1. Гаврилюк М.М., Безуглий М.Д. «Насінництво і насіннєзнавство польових культур» Харків 2007

2. Зінченко О.І., Салатенко В.Н., Білоножко М.А. «Рослинництво» Київ «Аграрна освіта» 2001

3. Молоцький М.Я, Васильківський С.П. «Селекція і насінництво сільськогосподарських рослин» Київ «Вища освіта» 2006

4. «Основи ведення сільського господарства та охорона земель.» Програма для вищих навчальних закладів освіти ІІІ-IV рівнів акредитації. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2003.

5. «Спеціальна селекція польових культур» за ред. М. Я. Молоцького, Біла Церква 2010р.

6. « Український журнал з питань агробізнесу «Пропозиція нова»» «Що слід знати, щоб якісну соняшникову олію мати» Н. Ящук, канд. с.-г. наук, мол. наук. співробітник НУБіП України.

‡агрузка...

7. Інтернет-ресурс «Електронна енциклопедія сільського господарства» http://www.agroscience.com.ua

8. Інтернет-ресурс «Аграрний сектор України» http://agroua.net/


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.015 сек.)