АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО БОНІТЕТУ ҐРУНТІВ

Читайте также:
 1. I. Визначення здібностей школяра шляхом спостереження.
 2. А) визначення повинно бути співмірним; б) визначення не повинно робити кола; в) визначення має бути чіткім.
 3. Аналіз освітлення робочої зони розробника проекту з метою визначення та забезпечення його оптимального значення.
 4. БУДІВНИЦТВА ТА АВТОТРАНСПОРТУ» З МЕТОЮ ВИЗНАЧЕННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ 31
 5. Види жорсткості та лужності води. Їх класифікація та визначення. Технічні параметри.
 6. Виділення і визначення розмірів зелених зон міст України
 7. Визначення
 8. ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ ФЕРМЕНТІВ
 9. Визначення антинуклеарних антитіл, LE-клітин
 10. ВИЗНАЧЕННЯ БІЛІРУБІНУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ
 11. ВИЗНАЧЕННЯ В КРОВІ ГЛЮКОЗИ
 12. Визначення відношення молярних теплоємностей повітря методом адіабатичного розширення

При вивченні екологічних аспектів стану ґрунтів, особливо в агроландшафтах, ключовим моментом є не стільки виявлення рівня їх забруднення, скільки визначення впливу різних техногенних факторів на родючість, яка є найбільш інтегральною серед всієї сукупності аналізуємих функцій, тим більш що специфікою її є резервність, довгостроковість та стійкість.

Кількісна оцінка рівня родючості ґрунтів, як відомо, зветься «бонітет». На цей час існує велика кількість методів визначення бонітету. Але за допомогою цих методів оцінюють, як правило, потенційну, а не реальну родючість ґрунтів без урахування можливостей її корегування екологічними факторами. Проте вибір критеріїв цього показника, тобто вибір конкретного ознаку чи їх набору, які можуть бути покладені в його основу, повинен не тільки задовольняти меті проведення обліку рівня родючості, але й обмежитися внутрішніми властивостями систем ґрунтів, що оцінюються.

Запропоноване рівняння (2.1) враховує не тільки потенційні можливості екосистем ґрунтів, але й характер їх реалізації в конкретних екологічних умовах та умовах фонового техногенного навантаження:

 
 


(2.1)

де Бе – екологічний бонітет ґрунтів; Бг - відносний бал вмісту гумусу в ґрунтах; Бпо - відносний бал співвідношення поглинутих основ (Ca2++Mg2+)/Na+; СD NPK - коефіцієнт дисбалансу з основних елементів живлення (N, P, К); ІПЕНВМ – інтегральний показник екологічного напруження ґрунтів з пріоритетних важких металів.

Підставивши значення всіх перелікованих параметрів у (2.1) з наступним перетворенням одержаного рівняння, отримаємо наступне:

 
 

 


(2.2)

де Бе – екологічний бонітет ґрунтів; Хi – вміст гумусу в техногенних ґрунтах; Хопт – вміст гумусу, оптимальне для цього типу ґрунтів; Yi – співвідношення поглинутих основ (Ca2++Mg2+)/Na+ в техногенних ґрунтах; Yопт – співвідношення поглинутих основ (Ca2++Mg2+)/Na+, оптимальне для цього типу ґрунтів; Сi – вміст елементів живлення (N, P, K) в техногенних ґрунтах; Сф – вміст елементів живлення (N, P, K) в ґрунтах регіонального фону; Пi – вміст пріоритетних важких металів в техногенних ґрунтах; Пф – вміст пріоритетних важких металів в ґрунтах регіонального фону; Пк – вміст пріоритетних важких металів у контролі; n – кількість досліджуємих проб ґрунтів.Завдання. Розрахувати рівень екологічного (реального) бонітету ґрунтів у відповідності з таблицею 2.1 та 2.2, проаналізувати одержані результати та зробити відповідні висновки.

1) Визначимо відносний бал вмісту гумусу в ґрунтах для кожного району:


;

;

;

.


 

2) Визначимо відносний бал співвідношення поглинутих основ (Ca2++Mg2+)/Na+ для кожного району:


;

;

;

.


3) Визначимо дисбалансу з основних елементів живлення (N, P, К) кожного району:

1й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 2,15 4,69 1,18   0,54 0,03 0,57
P 1,54 2,22 0,44        
K 12,18 11,22   0,08      

 

2й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 3,54 1,67   0,53 0,12 0,23 0,36
P 1,89 1,56   0,17      
K 9,41 12,85 0,37        

 

3й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 2,15 3,65 0,70   0,23 0,19 0,43
P 1,54 1,11   0,28      
K 12,18 8,54   0,30      

 

4й район:

Пок-к фон Сi СЗ СН СЗ СН СД
N 3,54 2,85   0,19 0,07 0,06 0,13
P 1,89 1,89 0,00 0,00      
K 9,41 11,37 0,21        

 

‡агрузка...

 

4) ) Визначимо інтегральний показник екологічного напруження ґрунтів з пріоритетних важких металів для кожного району:

1й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 41,15 0,37   0,70 0,03 0,73 0,21 1,47
Co 8,15   0,09 0,19
Ni 18,26 0,83   0,40
Cu 45,21 1,26   2,48
Zn 65,78 1,19   0,60
Cd 0,89   0,11 0,11
Pb 22,32 1,23   1,23
                  0,75  

 

2й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 28,14   0,06 0,26 0,05 0,31 0,17 0,77
Co 11,45 0,27   0,15
Ni 7,15   0,29 0,45
Cu 25,18 0,26   0,94
Zn 30,18 0,01   0,26
Cd 2,15 1,15   1,15
Pb 11,18 0,12   0,12
                  0,46  

 

3й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 29,47   0,02 0,33 0,04 0,37 0,13 0,66
Co 8,56   0,05 0,14
Ni 12,87 0,29   0,01
Cu 15,26   0,24 0,17
Zn 45,36 0,51   0,11
Cd 1,87 0,87   0,87
Pb 16,21 0,62   0,62
                  0,29  

 

4й район:

Важкі метали контроль фон Сi СЗ СН СЗ СН СД ІПЗ ІПЕН
Cr 37,19 0,24   0,69 0,04 0,72 0,09 1,51
Co 12,45 0,38   0,25
Ni 21,25 1,13   0,63
Cu 36,28 0,81   1,79
Zn 22,58   0,25 0,45
Cd 1,11 0,11   0,11
Pb 31,54 2,15   2,15
                  0,78  

5) Визначимо екологічний бонітет ґрунтів для кожного району:


;

;

;

.


Висновок:

Зробивши відповідні розрахунки, можемо зробити висновок, що найбільший показник екобонітету мають ґрунти у 3-му районі, він склав 3,64; менший показник мають ґрунти у 4-му районі, він склав - 1,96; ще менший показник бонітету мають грунти у 2-му районі - 1,89; і найменший - у 1-му - 1,28.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.009 сек.)