АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Технологічні схеми підготовки тексту

Читайте также:
 1. The subject title (Заголовок к тексту)
 2. V. Програма підготовки
 3. Аналіз кінематичної схеми.
 4. Вакуумні деаератори, будова, схеми розміщення. Основні показники роботи.
 5. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 6. Визначення критичної тривалості пожежі для обраної схеми її розвитку
 7. Виклад тексту документів
 8. Викладання тексту.
 9. Вправа 172. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 10. Вправа 183. Визначте правильні варіанти словосполучень і складіть із ними речення для офіційно-ділового тексту.
 11. Вчиняє інші дії, необхідні для підготовки до судового розгляду.
 12. Глава 9. От речи к тексту

Щоб виготовити поліграфічну продукцію потрібно пройти три основні процеси: додрукарські, друкарсьскі, та палітурно-брошурувальні. До додрукарських процесів входить один із основних –це складання тексту.

Складання текстуце послідовний процес введення матеріалу в комп’ютер за допомогою клавіатури і одержання електронного файла. Складання тексту необхідно робити за спеціальними правилами, які існують в поліграфії. Наприклад: набір тексту для книг необхідно робити літературними гарнітурами, кегель шрифту 8-11, для дитячої літератури текстовий матеріал набирається кеглем 10-14 також літературними гарнітурами. Набір або складання тексту для газет робиться журнально-рубленими гарнітурами кегель шрифту використовують 9-10. Для набору заголовочної частини в газетах використовують титульні шрифти. Їх потрібно виділити напівжирним або курсивним накресленням. Всі підписи в текстових матеріалах набираються на 2 кеглі меншими шрифтами, напівжирним виділенням.

Цей процес може робитися і на підприємстві, і в видавничих відділах.

Якщо текст уже набраний замовником в електронному вигляді, його потрібно перед друкуванням підготувати.

До підготовки тексту до друку входять такі операції:

- редагування тексту;

- читка коректури;

- правка помилок;

- верстка на заданий формат;

- обробка ілюстрацій.

- вивід на плівки та виготовлення форм для друку.

- Верстання і форматування текстового матеріалу здійснюється також за допомогою компютера. Редактором задається формат набору на який потрібно зверстати матеріал. Це може бути такий розмір 91/4х141/2 кв. Перший розмір завжди задається ширина набору, а другий ---висота. Після набору та верстки текстовий чи інший матеріал вичитується коректором, після чого здійснюється правка помилок.

 

Якщо текст був не набраний, його потрібно набрати за допомогою клавіатури і ввести в комп’ютер. Для здійснення цих операцій існують:

1. Системи прямого введення (СПВ)

2. Компютеризовані видавничі системи (КВС).

3. Автономні складальні системи.

4. Складальні системи, що працюють в лінію.

 

СВП—найпростіші системи, які призначались для набору тексту. Це був один пристрій, що включав та обєднував в собі усі процеси: набір на клавіатурі, екран який служив монтажним столом, та пристрій проявлення для виводу плівок з яких дальше друкується зображення.КВС—це більш складніші системи, які складалися з компютера та лазерного принтера . Введення тексту тут можна робити з одного компютера, або з іншого з подальшою передачею файлів. На цих системах можна робити і введення, і редагування, і виправлення , і оброблення ілюстрацій і закінчується здобуття закінчених файлів для створення друкарських форм..

Після здійсненя всіх додрукарських процесів: набору, верстки, правки зображення виводиться на плівку.

Перед виводом на плівку текстовому матеріалу потрібно задати лініатуру растра. Растр—це оптичний інструмент, що перетворює зображення на точкове, мікроштрихове.

За допомогою растра напівтонове зображення розбивається на мікроштрихи, розміри яких будуть більші на темних частинах зображення і меншими на світлих. Внаслідок цього, за допомогою мілких точок зображення збереже всі переходи напівтонів і передасть найменші деталі і одержимо ефект цілого напівтонового зображення.

В останні десятиріччя відбулися значні зміни в розвитку основних способів друку, сферах і масштабах їх використання. В результаті вдосконалення формних процесів, покращення властивостей і розробці нових видів матеріалів, створення високопродуктивних друкарських машин технологічні можливості високого, офсетного та глибокого друку значно зблизилися, а самі способи стають все більш універсальними. В цих умовах особливості того чи іншого методу друку проявляються тільки в специфічних умовах того чи іншого виробництва.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)