АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Теми рефератів. 1. Предмет, категорії та методи політичної конфліктології

Читайте также:
 1. ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТІВ
 2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕФЕРАТІВ З ДИСЦИПЛІНИ
 3. Методичні вказівки з порядку оформлення рефератів
 4. Перелік індивідуальних (тематика рефератів, есе, наукових робіт, розрахункових завдань, контрольних робіт)
 5. Перелік тем для написання рефератів
 6. Рефератів з курсу «Історія України»
 7. Тематика рефератів до модулю
 8. Теми рефератів
 9. Теми рефератів
 10. Теми рефератів
 11. Теми рефератів
 12. Теми рефератів

 

1. Предмет, категорії та методи політичної конфліктології.

2. Основні етапи еволюції теорії соціально-політичного конфлікту.

3. Політичні конфлікти в Україні: причини їх виникнення та способи розв’язання.

4. Політико-правове виховання молоді України як засіб запобігання політичним конфліктам.

5. Погляди Г. Спенсера на природу конфлікту та його соціальне призначення.

6. Р. Дарендорф та К. Маркс про класові стосунки як різновид політичного конфлікту.

7. Конфліктна поведінка в аспекті символічного інтеракціонізму К. Боулдінга.

8. Біологічні, натуралістичні концепції конфлікту (Спенсер, Гумплович, Ратценховер).

9. Фрейдистські та неофрейдистські теорії про психологічну природу конфлікту.

10. Функціональна методологія дослідження конфлікту.

11. Теорія між цивілізаційних конфліктів С. Хангтінгтона та Ф. Фуку ями.

12. Проблема особистісного конфлікту у філософських, етичних, соціологічних, психологічних теоріях.

13. Конфлікт в колективі та його особливості.

14. Інституціональні види конфліктів.

15. Функції політичного конфлікту.

16. Політичний конфлікт та його різновиди.

17. Політична дискусія як різновид конфлікту.

18. Етнос та конфлікт.

19. Економічні конфлікти та їх специфіка.

20. Культурні протиріччя як основа соціальних конфліктів.

21. Прогнозування конфліктних тенденцій в розвитку української державності.

22. Між груповий політичний конфлікт як модель соцієтального конфлікту.

23. Рольовий політичний конфлікт та його особливості.

24. Конфлікти в умовах становлення національної державності.

25. Міжетнічні конфлікти.

26. Школи та напрями сучасної конфліктології.

27. Соціометрична методика, експеримент, опитування як методи дослідження конфліктних ситуацій.

28. Активні методи надбання навику вирішення конфлікту (рольові тренінги, ділова гра, вправи).

29. Феномен політичного тероризму.

30. Збройні конфлікти ХХІ століття.

31. Війна к специфічна форма розвитку політичного конфлікту.

32. Глобалізм та антиглобалізм.

33. Міжнаціональні та міжконфесійні конфлікти.

34. Зовнішньополітичні конфлікти та їх особливості.

35. Близькосхідний конфлікт: історія та перспективи вирішення.

36. Конфлікти в сучасному українському парламенті.37. Україна в сучасних міжнародних конфліктах.

38. Соціальна напруженість як джерело політичних конфліктів.

39. Конфліктність, конфліктний потенціал в політичній культурі України.

40. Релігійний фактор в політичному конфлікті.

41. Попередження політичних конфліктів.

42. Приховані (потенційні) конфлікти в українському суспільстві.

43. Міжетнічні конфлікти на пострадянському просторі.

44. Політичний фактор в релігійних конфліктах сучасної України.

45. Стадії розвитку політичного конфлікту.

46. Консенсус – головна мета вирішення політичних конфліктів.

47. Переговори – найрезультативніший метод урегулювання конфлікту.

48. Конфліктність в сучасній системі міжнародних відносин.

49. Роль ООН у вирішенні конфліктів у ХХІ столітті.

50. Урядова криза як вид внутрішнього державного конфлікту.

51. Тероризм ХХІ століття.

52. Антиглобалізм ХХІ століття.

 

 

Графік самостійної роботи з навчальної дисципліни «Політична конфліктологія»

 

 

Години сам. роботи Види сам. роботи Тижні
контроль
    Підготовка до семінарських занять       52 години  
  Підготовка до колоквіуму                                     І С П И Т
  Підготовка самостійної роботи                                
  Підготовка до іспиту                              

 

‡агрузка...

 

Питання до іспиту з дисципліни «Політична конфліктологія»

 

1. Предмет, категорії та методи політичної конфліктології

2. Місце політичної конфліктології в системі гуманітарних наук.

3. Природа конфліктології (теорія конфлікту), рівні та підходи.

4. Типологізація і розмаїття західних і пострадянських моделей теорії конфлікту.

5. Основні етапи еволюції соціально-політичних конфліктів.

6. Причини конфліктів і шляхи їх подоланнґ у давньокитайських філософів і політиків (Конфуцій, Мао Цзи, Сунь Цзи та ін.).

7. Концепція «священної війни» в А. Августина та Ф. Аквінського.

8. Розуміння конфліктів представниками англійської демократичної та французької просвітницької думки XVIII ст. (Д. Прістлі, Ш.-Л. Монтеск’є, Д. Дідро, Ж.-Ж. Руссо та ін.).

9. І. Кант та Г. Гегель про причини виникнення конфліктів та їх функції .

10. Л. Гумплович, Г. Зіммель – представники соціально-політичної конфліктології початку ХХ ст. – про значення конфлікту для суспільства.

11. Природа соціального конфлікту у працях Т. Мальтуса, Ч. Дарвіна, У. Саммнера.

12. Методи ПРІЗН (послідовні і реципрокні ініціативи в зниженні напруги), ІПР (інтегративне прийняття рішень) та інші прийоми міжконфліктної взаємодії.

13. Марксизм про природу соціально-політичного конфлікту.

14. Політична соціологія В. Парето, Г. Моски про значення конфліктів у суспільному житті.

15. Розвиток конфліктології в межах психологічного мислення З. Фрейда, К. Юнга, Е. Фромма.

16. Методологічні парадигми (підходи) у сучасній конфліктології

17. Структурний підхід – найбільш розповсюджена парадигма у соціології конфлікту.

18. Функціональний підхід дослідження соціології конфлікту.

19. Поведінковий (біхевіористичний) підхід в дослідженні конфліктів.

20. Резолюціоністський підхід у вирішенні суперечностей соціально-політичних конфліктів.

21. Складові елементи політичного конфлікту (суб’єкт, об’єкт, предмет).

22. Загальна типологія політичних конфліктів.

23. Функціоналізм і діалектика соціальних суперечностей у Л. Козера, Р. Дарендорфа, К. Боулдінга.

24. Типологія та особливості міжнаціональних та міжконфесійних конфліктів.

25. Особливості врегулювання та завершення політичного конфлікту.

26. Антиглобалізм як сучасний транснаціональний конфлікт.

27. Тероризм – загроза стабільності у світі в ХХІ ст.

28. Миротворчі міжнародні та регіональні організації.

29. Рівні і засоби консенсусу як методи досягання згоди а процесі подолання конфлікту.

30. Концепція стримування міжнародних конфліктів (2 етапи).

31. Методи запобігання конфліктів в країнах ліберальної демократії.

32. Запобігання і прогнозування конфліктів в сучасних умовах (на прикладі України).

33. Компроміс між вищими гілками влади в Україні як засіб подолання політичного конфлікту.

34. Переговорний процес – одна з головних форм примирення конфліктуючих сторін.

35. Методи урегулювання політичних конфліктів в процесі управління ними.

36. Поняття суб’єкта та об’єкта управління політичним конфліктом.

37. Роль «третьої сторони» у розв’язання політичної кризи.

38. Типи стратегій управління політичним конфліктом.

39. Попереджування, стримування та управління локальним конфліктом за Л. Блумфілдом, А. Лейсом, К. Холбрадом.

40. «Відкрита» стадія розвитку конфлікту.

41. «Латентна» стадія об’єктивного протиріччя.

42. Динаміка розвитку політичних конфліктів.

43. Моделі кризового розвитку політичних конфліктів.

44. Основні форми застосування збройного насильства.

45. Класифікація зовнішньополітичних конфліктів.

46. Проблеми співвідношення цілей, методів і засобів у політичній конфліктології.

47. Складові елементи внутрішньополітичних та міжнародних конфліктів.

48. Особливості світоглядних конфліктів (навести приклади).

49. Складові елементи внутрішньополітичних конфліктів.

50. Державно-правові (горизонтальні) конфлікти.

51. Статусно-рольові (вертикальні) конфлікти.

52. Конфлікти політичних культур.

53. Внутрішньополітичні конфлікти типу «політична криза».

54. Конфлікти типу «мирного співіснування» в період біполярної системи.

55. Конфлікти типу «міжнародна криза».

56. Конфлікти типу «балансування на межі війни».

57. Особливості зовнішньополітичних локальних, регіональних конфліктів.

58. Глобальні конфлікти ХХ ст. та небезпека їх виникнення у ХХІ ст.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.012 сек.)