АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Послідовність розрахунку за методом коефіцієнтів використання електродів

Читайте также:
 1. АВТОМАТИЗАЦІЯ УСТАНОВКИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ РЕЧОВИНИ МЕТОДОМ ЗМІШУВАННЯ
 2. АВТОРСКИЙ ПРОЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЛЮБВИ У ДЕТЕЙ –СОЦИАЛЬНЫХ СИРОТ МЕТОДОМ КАНИСТЕРАПИИ «ГОРОД СОЛНЦА» (Г. БАРНАУЛ)
 3. Адміністративні правопорушення в галузі охорони природи, використання природних ресурсів, охорони пам'яток історії та культури. Ведення адвокатом таких справ.
 4. Алгоритм решения ЗЛП графическим методом
 5. Алгоритм розрахунку
 6. Анализ однокомпонентных систем фотометрическим методом
 7. Аналіз та оцінка середовища підприємств за методом SWOT-аналізу
 8. АППРОКСИМАЦИЯ ОПЫТНЫХ ДАННЫХ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ
 9. Больной (чувствовал себя больным 3 дня) госпитализирован в инфекционную клинику с предварительным диагнозом: брюшной тиф. Каким методом можно подтвердить диагноз?
 10. В аптеке лекарственный препарат стерилизовали методом тиндализации. Какой аппарат использовали для этого?
 11. В лаборатории проводилось исследование по поводу диагностики столбняка. Каким методом стерилизации необходимо уничтожить выделенные культуры возбудителей столбняка?
 12. Валовий національний продукт та способи йогорозрахунку

 

1) Визначають розрахунковий питомий опір ґрунту ρрз

 

ρрз = ф*ρз; (5)

 

де ф - коефіцієнт сезонності, який враховує можливі коливання питомого опору ґрунту при зміні вологості ґрунту протягом року. Значення ф визначається за таблицею 4;

ρ3 = ρсер (за даними табл. 2), Ом*м.

 

Таблиця 4

Характеристики кліматичних районів, наближені значення поправочних коефіцієнтів ф до величини ρ3

Характеристика районів і види заземлювачів, які застосовуються Райони
Середня багаторічна нижча температура, °С -20…-15 -14…-10 -10…0 0…+5
Середня багаторічна вища температура, °С 15…18 18…22 22…24 24…26
Тривалість замерзання вод, днів 190…170
Види заземлювачів і поправочні коефіцієнти ф до величини р3
Стержневі заземлювачі (кутникова сталь, труби) довжиною 2-3 м при глибині закладання від вершини 0,5-0,8 м 1,65 1,45 1,3 1,1
Заземлювачі великої довжини (полоса, кругла сталь), довжиною 10 м при глибині закладання 0,8 м 5,5 3,5 2,5 1,5

 

2) Визначають опір розтікання струму в грунті одного вертикального електроду, заглибленого h (рис. 2) від поверхні землі за формулою

 

* ln (2l/d) + (1/2)ln((4t+l)/(4t-l)); (6)

 

де Rв - опір розтікання струму в грунті вертикального електроду, Ом;

ρрз - розрахунковий питомий опір грунту, Ом*м;

l - довжина вертикального електроду, м;

d - діаметр вертикального електроду (для кутникової сталі d = 0,95b), м;

b - ширина полки кутника, м;

t - відстань від поверхні ґрунту до середини вертикального електроду, м;

h - глибина розташування вертикального електроду в ґрунті, м;

t - відстань від поверхні ґрунту до середини вертикального електроду, м.

Рисунок 2 - Схема розташування вертикального електроду в ґрунті

 

 

3) Визначають орієнтовну кількість вертикальних електродів n*

 

n* = Rв / Rз.норм. (7)

 

4) Визначають з табл. 5 або табл. 6 коефіцієнт використання вертикальних елек-тродів ηв, який враховує ефект екранування при вибраному значенні К=f/l,де f - відстань між вертикальними електродами, м; l - довжина вертикального електроду, м (К може бути вибране рівним 1, 2 або 3). 

5) Визначають кількість вертикальних електродів n з урахуванням ηв за формулою

 

n = Rв / (Rз.норм * ηв). (8)

 

6) Знаходять довжину горизонтальної шини L, яка з'єднує вертикальні електроди, за формулами

L = f (n - 1) - розташованих лінійно, м;

 

L = f * n - розташованих по контуру, м. (9)

 

7) Визначають опір горизонтальної шини Rг, прокладеної на глибині h від поверхні грунту, за формулою

* ln (2L2 / (b * h)); (10)

де Rг - опір розтікання струму в землі горизонтальної шини, Ом;

L - довжина горизонтальної шини, м;

b - ширина полосової сталі, з якої виготовлено горизонтальну шину;

h - глибина розташування горизонтальної шини в грунті, м.

 

8) Обчислюють загальний опір заземлюючого пристрою за формулою

 

Rз = Rв * Rг / (n * Rг * ηв + Rв * ηг); (11)

 

де Rз - загальний опір заземлюючого пристрою, Ом;

ηг - коефіцієнт використання горизонтальної шини, визначають з табл. 7 або табл. 8.

Таблиця 5

Коефіцієнт використання вертикальних електродів ηв з кутової сталі або труб, розміщених лінійно (без урахування впливу горизонтальної шини)

Кількість електродів Відношення відстані між електродами до довжини електрода К
0,84 … 0,87 0,90 … 0,92 0,93 … 0,95
0,76 … 0,80 0,85 … 0,88 0,90 … 0,92
0,67 … 0,72 0,79 … 0,83 0,85 … 0,88
0,56 … 0,62 0,72 … 0,77 0,79 … 0,83
0,51 … 0,56 0,66 … 0,73 0,76 … 0,80
0,47 … 0,50 0,65 … 0,70 0,74 … 0,79

 

Таблиця 6

Коефіцієнт використання вертикальних електродів ηв з кутової сталі або труб, розміщених по контуру (без урахування впливу горизонтальної шини)

Кількість електродів Відношення відстані між електродами до довжини електрода К
0,80 … 0,83 0,86 … 0,89 0,92 0,89 … 0,92 0,95
0,72 … 0,77 0,81 … 0,84 0,88 0,86 … 0,89 0,92
0,63 … 0,68 0,79 … 0,83 0,83 0,85 … 0,88 0,88
0,50 … 0,62 0,67 … 0,72 0,77 0,72 … 0,83 0,83
0,47 … 0,52 0,63 … 0,70 0,73 0,73 … 0,77 -0,8
0,45 … 0,48 0,60 … 0,67 -0,7 0,70 … 0,73 0,79

 

‡агрузка...

Таблиця 7

Коефіцієнт використання горизонтальної шини ηг, яка з'єднує вертикальні електроди при їх розташуванні лінійно

Відношення відстані між електродами до довжини електрода К Число електродів у ряді
0,77 0,62 0,42 0,31
0,80 0,75 0,56 0,46
0,92 0,82 0,68 0,58

Таблиця 8

Коефіцієнти використання горизонтальної шини ηг, яка з'єднує вертикальні електроди при їх розташуванні по контуру

Відношення відстані між електродами до довжини електрода К Число електродів у контурі
0,45 0,34 0,27 0,24 0,21 0,20
0,55 0,40 0,32 0,30 0,28 0,26
0,70 0,56 0,45 0,41 0,37 0,35

 

9) Порівнюють отримане значення опору штучного заземлення з допустимим значенням опору захисного заземлення за ПУЕ

 

Rз ≤ Rз.норм. (12)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)