АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Послідовність розрахунку блискавковідводу

Читайте также:
 1. Алгоритм розрахунку
 2. Валовий національний продукт та способи йогорозрахунку
 3. Визначте вірні дії першої медичної допомоги та їх послідовність при утопленні
 4. Вихідні дані для розрахунку змін щодо удосконалення чинного економічного стану підприємства
 5. Вихідні дані для розрахунку рівнів звукового тиску на території
 6. Вихідні данні для розрахунку функціональних залежності
 7. Встановіть послідовність збільшення числа неспарених електронів
 8. Встановіть послідовність зростання розчинності у воді наведених
 9. Дані для розрахунку
 10. Зміст і послідовність виконання завдань
 11. Зміст і послідовність виконання завдань
 12. Зміст і послідовність виконання завдань

Проектування пристроїв блискавкозахисту будинків і споруд рекомендується виконувати в такій послідовності:

1 Визначення інтенсивності грозової діяльності (середньорічної тривалості грози, год); питомої густини ударів блискавки в землю п, ударів/км2 на рік; очікуваної кількості ударів блискавки в об'єкт протягом року N.

2 Визначення класу пожежо- і вибухонебезпеки за ПУЕ і ступені вогнестійкості будинків і споруд.

3 Визначення типу зони захисту і категорії пристроїв блискавкозахисту.

4 Вибір типу блискавковідводу (групи блискавковідводів) і його розташування на території споруди або на самій споруді.

5 Розрахунок і побудова на кресленні зон блискавкозахисту будівлі (споруди).

Рішення оформлюють графічно в необхідному масштабі в пояснювальній записці і виносять на аркуш генплану.

 

 

III. Розрахунок та вибір пуско-захисної апаратури.

 

Основні теоретичні положення.Вибір пуско-захисної апаратури або апаратури керування та захисту електрообладнання здійснюють, пам’ятаючи насамперед класифікацію такої апаратури. Класифікація здійснюється за кількома ознаками. Так, наприклад, за родом струму апарати класифікують на апарати змінного струму та апарати постійного струму та апарати, які можуть працювати в колах змінного і постійного струмів. За частотою змінного струму – апарати, розраховані на роботу в електромережі з номінальною частотою 50 і (або) 60 Гц та з іншими частотами. За кількістю полюсів – однополюсні та багатополюсні. За кількістю комутаційних положень – двопозиційні та багатопозиційні. За захищеністю від впливу оточуючого середовища – з ступенями захисту ІР00, ІР32, ІР54 і т.д. За кліматичним виконанням і місцем розташування під час експлуатації – апарати, призначені для експлуатації в мікрокліматичному районі з помірним (У), помірним і холодним (УХЛ), тропічним (Т) і т.д. кліматом. За категорією розміщення 1, 2, 3, 4 або 5. За конструктивним виконанням – контактні та безконтактні апарати.

 

Методика розрахунку та вибору пуско-захисної апаратури обов’язково з урахуванням класифікації такої апаратури полягає у наступному:

1. Записують умови задачі. Аналізують розрахунково-монтажну схему силової мережі, записують вихідні дані. Вихідними даними є типи трифазних асинхронних електродвигунів з КЗ ротором, що застосовують в якості електроприводів з відповідними технічними даними: Рн, кВт; Ін, А; Кіпускн; Іпуск. Додатковими умовами є умови пуску двигунів та реверсивність чи нереверсивність руху їх приводних валів. Схему зображують згідно з ГОСТами, а дані заносять у таблицю 1.Таблиця 1

Технічні дані електроприводів - трифазних АД з КЗ ротором

Тип ел. двигуна          
Рн, кВт          
Ін, А          
Кі          
Іпуск = Кі * Ін, А          
Додаткові умови          

2. Вибір автоматичного вимикача. Автоматичний вимикач вибирають по кількості полюсів, роду струму, захисту від впливу зовнішнього середовища, типу розчеплювачів і номінальним параметрам мережі, виходячи з умови:

 

Ін.р. > Ір.л.; Ір.л. =∑Ін.д. ; Uн >Uм. (1)

З довідникової літератури вибираємо автоматичний вимикач та записуємо дані:

Тип:______________ Uн.=_____________ Ін.р.= ___________


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)