АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Зони захисту блискавковідводів

Читайте также:
 1. II. Оформлення і порядок захисту курсового проекту
 2. VІ. ЗАХОДИ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПЕРСОНАЛУ ОГД
 3. Аналізатори, їх значення для життєдіяльності і забезпечення захисту людини від небезпек.
 4. ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТ ВИКОНАННЯ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ ОБ’ЄКТА ВІД ПРЯМОГО УДАРУ БЛИСКАВКИ І ЙОГО РІВЕНЬ БЛИСКАВКОЗАХИСТУ
 5. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ, ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІННЮВАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 6. Глава 11. Державне регулювання діяльності суб’єктів господарювання з питань цивільного захисту
 7. Глава 18. Підготовка фахівців з питань цивільного захисту
 8. Глава 2. Єдина державна система цивільного захисту та її складові
 9. Глава 23. Проходження служби цивільного захисту
 10. Глава 3. Функціонування єдиної державної системи цивільного захисту
 11. Глава 30. Додаткові функції суб’єктів забезпечення цивільного захисту
 12. Глава 31. Міжнародне співробітництво у сфері цивільного захисту

Зона захисту одинарного стержневого блискавковідводу - це конус висотою h0 (рис. 1). Параметри зони захисту наведені в табл. 3. За розмір hх приймається висота найвищої точки будинку або споруди.

Зона захисту двостержневого блискавковідводу однако­вої висоти при h < 150 м зображена на рис. 2. Вона має дві торцеві області і внутрішню область. Габарити торцевих облас­тей визначаються за наведеними вище формулами (табл. 3) як зони одинарних стержневих блискавковідводів.

Габаритні розміри внутрішньої області зони захисту визначають за формулами табл. 4.

 

Таблиця 3

Габарити торцевих областей

  Зона А Зона Б
hо 0,85 h 0,92 h
rо (1,1 - 0,002 h) h 1,5 h
rx (1,1 - 0,002 h)(h - hх/0,85) 1,5 (h - hх / 0,92)

 

Рисунок 1 - Зона захисту одинарного стержневого блискавковідводу: 1 - межа зони захисту на рівні hx; 2 - межа зони захисту на рівні грунту

 

 

Рисунок 2 - Зона захисту подвійного стержневого блискавковідводу

1 - межа зони захисту на рівні hx; 2 - межа зони захисту на рівні грунту

 

Таблиця 4

Габаритні розміри внутрішньої області зони захисту

  Зона А Зона Б
L ≤ h hc hо hо
rcx rх
rc ro
h < L ≤ 2h hc
rcx
rc rох )/ ь с
2h < L ≤ 4h hc
rcx
rc rо
4h < L ≤ 6h hc Блискавковідводи слід розглядати як одинарні
rcx
rc rо

При відстані між стержневими блискавковідводами L > 6h для побудови зони Б блискавковідводи слід розглядати як одинарні.

Зона захисту двостержневого блискавковідводу різної висоти при h1 і h2 < 150 м зображена на рис. 3

Рисунок 3 - Зона захисту двох стержневих блискавковідводів різної висоти

1 - межа зони захисту на рівні hx; 2 - межа зони захисту на рівні грунту

 

Габаритні розміри торцевих областей зон захисту h01, h02, r01, r02, rx1, rx2 визначаються за формулами табл. 3 як для зон захисту обох типів одинарного стержневого блискавко-відводу. Габаритні розміри внутрішніх областей зони захисту визначають за формулами табл. 5, де значення hс1, hс2 розраховуються за формулами для hс (табл. 4). 

Таблиця 5

Габаритні розміри внутрішніх областей зон захисту

 

Для двох блискавковідводів різної висоти побудова зони А виконується при L ≤ 4hmіn, а зони Б - при L ≤ 4hmin. При більших відстанях між блискавковідводами, вони розглядаються як одинарні.

Зона захисту багатократного стержневого блискавковідводу (рис. 4) визначається як зона захисту по­парно взятих сусідніх стержневих блискавковідводів. Основною умовою захищеності однієї чи групи споруд заввишки hх з надійністю, яка відповідає зонам захисту А і Б, є виконання нерівності rcx>0 для всіх попарно взятих блискавковідводів. В іншому випадку побудова зон захисту повинна бути виконана як для одинарних чи подвійних блискавковідводів.

 

Рисунок 4 - Зона захисту багатократного стержневого блискавковідводу


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.013 сек.)