АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Опис експериментального обладнання

Читайте также:
 1. Вибір допоміжного і транспортного обладнання
 2. Вибір обладнання для енергоблоку ТЕС.
 3. Вибір та розрахунок обладнання для підготовки сировини до розпилювання.
 4. Вимоги до робочого місця. Вимоги до обладнання. Діагностичні карти та їх заповнення.
 5. До вторинних відмов обладнання відносять
 6. Коротка характеристика цеху і обладнання, що експлуатується
 7. Кузов вантажного автомобіля та його обладнання
 8. Кузов вантажного автомобіля та його обладнання
 9. Локальні кошториси на придбання і монтаж освітлювального і силового електрообладнання цеху.
 10. Обладнання
 11. Обладнання деревообробного виробництва
 12. Обладнання для пожежогасіння

Лабораторне обладнання складається зі стенду, на якому розташована релейно-контакторна апаратура, мікропроцесорне реле та вимірювальні прилади, і підключеного до стенду асинхронного двигуна з фазним ротором типу АХ51/6, параметри якого подані на в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2 – Паспортні дані асинхронного двигуна з фазним ротором.

Тип двигуна Номінальна потужність Рн, кВт Схема з’єднання статора Номінальна напруга живлення, В Номінальний струм, А cosφ Кутова швидкість n, об/хв ККД η, % Номінальна ЕРС ротора Ерн, В Номінальний струм ротора Ірн, А
АК 51/6 1.7 ∆ / Y 220 / 380 9 / 5 0.72 75.5 20.2

Обладнання дозволяє налагодити і випробувати слідуючи режими: пуску двигуна в функції часу, динамічного гальмування, гальмування противовмиканням та реверс за допомогою класичної релейно-контакторної схеми та режим пуску і динамічного гальмування з використанням сучасного мікропроцесорного реле. Силова частина схеми зібрана за стендом. На передній панелі знаходяться контактори КМ1-КМ6, реле KТ1, KТ2, KV1, KV2, кнопки і тумблери керування та інтелектуальне реле EASY-512.

Реле напруги - KV1 - реле типу РН-53, уставлення спрацювання якого виставляється за допомогою повзуна на передній панелі реле. Реле КТ1, КТ2 здійснюють витримку часу при закороченні ступенів прискорення R1 i R2 контакторами КМ3 і КМ4. Контактор КМ5 закорочує ступінь противовмикання Rг.п. при пуску двигуна; контактор КМ6 підмикає випрямувач UZ в режимі динамічного гальмування до статора двигуна; контактори КМ1 і КМ2 здійснюють реверс двигуна; реле з витримкою часу KV2 здійснює блокування роботи контакторів КМ1 і КМ2 до тих пір, доки не закінчиться режим динамічного гальмування. Час роботи двигуна в режимі динамічного гальмування задається часом витримки реле KV2. На лицевій панелі стенду знаходиться електросекундомір типу ПВ-53Щ для налагоджнення часу спрацювання реле КТ1 і КТ2. Налагодження здійснюється за допомогою тумблерів S1, S2, S3. Схема комутацій при налагодженні зображена на рис.1.5.

Автоматичне керування процесами пуску і гальмування двигуна за допомогою програмовного реле здійснюється таким чином. До входів реле EASY підмикаються кнопки керування пуском SB1 і гальмуванням SB2, а до виходів – котушки контакторів КМ1-КМ4.Перелік операндів реле EASY. Входи: I1- контроль стану кнопки пуску двигуна; I2 - контроль стану кнопки гальмування двигуна. Виходи: Q1 - Q4 - вмикання і відмикання контакторів КМ1 - КМ4. Реле часу: Т01, Т02 визначають витримки часу при роботі двигуна з введеними в коло обмотки ротора ступенів пускового реостата; Т03 - формує витримку часу при гальмуванні двигуна.

Програма роботи інтелектуального реле написана на мові релейно-контакторних сем (РКС) наведена на рисунку 1.6.

 

 

Рисунок 1.6 - Розроблена програма для пуску АД у дві ступені в функції часу та динамічного гальмування.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)