АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Якісна реакція на ароматичні вуглеводні

Читайте также:
  1. А. Нінгідринова реакція
  2. Лідер-пожежник. Його відрізняє швидка реакція на насущні вимоги часу, сформульовані його прихильниками.
  3. ОРГАНИ КРОВОТВОРЕННЯ ТА ІМУННОГО ЗАХИСТУ. МІЖКЛІТИННІ ВЗАЄМОДІЇ В ІМУННИХ РЕАКЦІЯХ.
  4. Реакція гальмування гемагглютинації (РГГА).
  5. У тварини в експерименті спостерігали відсмикування кінцівки при дії температурного подразника. На що спрямована дана рефлекторна реакція?
  6. Що таке реакція Манту?
  7. Які засоби зниження викидів двооксиду сірки і оксидів азоту при роботі парогенератора ви знаєте? Їх якісна характеристика.

В присутності безводного AlCl3 арени (на відміну від алканів) реагують з хлороформом з утворенням забарвлених продуктів. У випадку бензену відбувається реакція:

   

Основний продукт реакції трифенілметан – безбарвний, але домішка комплексної солі трифенілкарбонію [(C6H5)3C]+AlCl4 забарвлює реакційну суміш в червоно-оранжевий колір.

Виконання досліду. До 1-2 мл хлороформу, висушеного над безводним СаСl2, додати 2-3 краплі бензену, струснути для перемішування і додати 0,5– 0,6 г безводного AlCl3, звернути увагу на колір порошку на стінці пробірки та на колір розчину.

Повторити дослід з іншими аренами. В реакції з нафталіном суміш набуває синього, а з антраценом – зеленого кольору.

 

 

Лабораторна робота № 4.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)