АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПЕРЕДМОВА. Міністерство освіти і науки України

Читайте также:
 1. К. Маркс. “До критиці політекономії” (Передмова).
 2. Передмова
 3. ПЕРЕДМОВА
 4. ПЕРЕДМОВА
 5. ПЕРЕДМОВА
 6. ПЕРЕДМОВА
 7. Передмова
 8. ПЕРЕДМОВА
 9. Передмова
 10. Передмова
 11. ПЕРЕДМОВА

Міністерство освіти і науки України

Національний університет водного господарства

та природокористування

Кафедра хімії та фізики

 

05-06-29

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни

„ОРГАНІЧНА ХІМІЯ” для студентів за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура», 6.060101 «Будівництво» (професійне спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів») денної та заочної форм навчання

 

 

Рекомендовано науково-

методичною радою НУВГП,

протокол №__ від __.__.2013 р.

 

Рівне - 2013

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни „Органічна хімія” для студентів за напрямами підготовки 6.090101 «Агрономія», 6.090201 «Водні біоресурси та аквакультура», 6.060101 «Будівництво» (професійне спрямування «Технологія будівельних конструкцій, виробів та матеріалів») денної та заочної форм навчання/ Ф.М.Боднарюк, Г.І.Назарук - Рівне: НУВГП, 2013, - 40 с.

 

 

Упорядники: Ф.М.Боднарюк, доцент кафедри хімії та фізики;

Г.І. Назарук, ст. викладач кафедри хімії та фізики

 

Відповідальний за випуск: М.В.Яцков, канд.техн.наук,

завідувач кафедри хімії та фізики

 

© Ф.М.Боднарюк,

Г.І. Назарук, 2013

© НУВГП, 2013

 

ЗМІСТ

Стор.

Передмова....................................................................................4

Лабораторна робота № 1. Очищення та якісний

(елементний) аналіз органічних сполук……………………….5

Лабораторна робота № 2. Добування та властивості

аліфатичних вуглеводнів………………………………………11

Лабораторна робота № 3. Добування та властивості

ароматичних вуглеводнів……………………………………...15

Лабораторна робота № 4. Добування та властивості

галогено-, гідрокси- та епоксипохідних…………………….17

Лабораторна робота № 5. Властивості фенолів……………20

Лабораторна робота № 6. Добування та властивості

аліфатичних альдегідів та кетонів……………………………22

Лабораторна робота № 7. Добування та властивості

аліфатичних карбонових кислот та їх похідних……………..25

Лабораторна робота № 8. Добування та властивості

ароматичних альдегідів, кетонів та карбонових кислот…….27

Лабораторна робота № 9. Властивості вуглеводів……….29

Лабораторна робота № 10. Добування та властивості

амінів…………………………………………………………...32

Лабораторна робота № 11. Властивості карбаміду,

амінокислот та білків………………………………………….35

Лабораторна робота № 12. Добування та властивості

полімеризаційних та поліконденсаційних

високомолекулярних сполук (ВМС)…………………………38

Література ………………………………………………………40

 

ПЕРЕДМОВА

Метою виконання лабораторного практикуму з органічної хімії є:

· повніше засвоєння студентами теоретичних знань з найважливіших розділів програми,

· набуття студентами навичок роботи з простими лабораторними приладами та хімічним посудом;

· виконання дослідів з добування, очищення та дослідження елементного складу та властивостей представників найважливіших класів органічних сполук та полімерів.

До виконання дослідів допускаються студенти, які пройшли інструктаж з техніки безпеки та правил роботи в лабораторії органічної хімії та підготувались до виконання даної роботи. Підготовка до кожної роботи включає:

§ вивчення теоретичного матеріалу за літературою, вказаною після назви кожної роботи;

§ виконання письмового домашнього завдання;

§ конспектування експериментальної частини роботи, тобто опису порядку виконання дослідів.

Непідготовлені студенти до виконання роботи не допускаються і виконують її після належної підготовки поза основним розкладом за спеціальним графіком під керівництвом чергового викладача.

Безпосередньо після кожного досліду студент повинен в заданій послідовності:

§ записати в зошит (ніяких чернеток!) спостереження, наприклад, зміну кольору розчину чи осаду, утворення чи розчинення осаду, виділення газу, зміна запаху реакційної суміші тощо;

§ написати рівняння всіх реакцій, наслідком перебігу яких можуть бути явища, що спостерігаються, з застосуванням структурних формул їх учасників;

§ в рівняннях під формулами органічних продуктів реакції записати їх назви;

§ записати обгрунтовані короткі висновки про склад та властивості досліджуваних речовин відповідно до мети досліду, коротко сформульованої в його назві;

§ в необхідних випадках за вказівкою викладача нарисувати принципову схему використаного в роботі лабораторного приладу.

Лабораторна робота вважається виконаною лише за умови, якщо в кінці заняття в зошиті студента записані всі спостереження! Рівняння реакцій та висновки можна записати дома і представити при захисті звіту про виконання лабораторної роботи на наступному занятті.

Зошити з належним чином оформленими і захищеними звітами про виконання всіх лабораторних робіт та правильно виконаними всіма домашніми завданнями свідчать про виконання студентами навчального плану і є підставою для їх допуску до складання екзамену.

 

 

Лабораторна робота № 1.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)