АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Економічне районування та територіальна організація господарства

Читайте также:
 1. I. Організація класу до уроку.
 2. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КЕРІВНИЦТВО НАВЧАЛЬНОЮ ТА ВИРОБНИЧОЮ ПРАКТИКОЮ
 3. Боротьба трудящих сільського господарства проти гноблення монополій І великих землевласників у капіталістичних країнах. Аграрні програми комуністичних І робітничих партій
 4. В чому полягає економічне значення пільгової (нульової) ставки податку на додану вартість?
 5. Відродження народного господарства
 6. Вплив податкової системи на економічне зростання
 7. Глава 15. Організація робіт з реагування на надзвичайні ситуації
 8. Глава 47. Організація митного контролю
 9. Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів
 10. Глава 74. Структура та організація діяльності органів доходів і зборів
 11. Глобалізація – це всезагальний процес формування єдиного всесвітнього господарства.
 12. Ґрунтові та кліматичні умови господарства .

1. Яка категорія є центральною у регіональних дослідженнях?

a. економічна система

b. економічний район

c. обласний бюджет

d. адміністративно-командна система

В теорії регіональної економіки особливе місце займає економічне районування. Категорія економічний район є центральною у регіональних дослідженнях. Він існує в обєктивній реальності та формується в процесі регіонального розвитку.

2. Що є основою формування економічних районів?

a. територіальна структура національної економіки

b. чисельність населення

c. суспільний територіальний поділ праці

d. добровільне безробіття

Основою формування економічних районів є суспільний територіальний поділ праці, який формує виробничу спеціалізацію окремих територій, виробничі цикли і розвиток системи внутрішніх та міжрайонних зв'язків.

3. Основа економічного регіону?

a. комплексність розвитку продуктивних сил

b. Адміністративно-командна система

c. територіальна спільність виробництва

d. структурно-галузевою різноманітністю

Основою економічного регіону є комплексність розвитку продуктивних сил. Поняття комплексного розвитку є одним з основних, базових та ґрунтовних понять економічної науки про розміщення продуктивних сил та економіку районів.

Господарство регіону це - …?

a. сукупність інформаційних ресурсів державних органів науково-технічної інформації, наукових, науково-технічних бібліотек, а також комерційних центрів, фірм, організацій, які займаються науково-технічною діяльністю і з власниками яких укладено договори про їх спільне використання.

b. форма обліку витрат, яка фокусується на витратах в рамках конкретних функцій (процесів, робіт, завдань і т.д.), а не на витратах організаційних підрозділів.

c. об'єднання юридичних або фізичних осіб, господарська діяльність яких спрямована на отримання прибутку.

d. відкрита економічна система, що функціонує на основі спеціалізації, міжреґіональної інтеграції

Господарство реґіону є відкритою економічною системою, що функціонує на основі спеціалізації, міжреґіональної інтеграції, зміст яких реалізується через галузеві, між галузеві та міжреґіональні виробничо-економічні зв’язки.

4. Обласні економічні райони це - …?

a. території областей, які мають подібну внутрірайону спеціалізацію.

b. територіальні ланки народного господарства, обмежені обласними адмістративними границями.

c. територія адмістративних районів.

d. великі міста із зонами їх безпосереднього впливу.

ОБЛАСНІ ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ - територіальні ланки народного господарства, обмежені обласними адмістративними границями.

5. Що таке галузевий район?

a. це територія з підвищеною концентрацією виробництва, продукції чи послуг відповідної галузі

b. найважливіша передумова дієвого регіонального програмування, проведення ефективної державної регіональної політики.

c. геополітичне положення

d. характер виробничо-технологічної взаємо-пов’язаності, інтегрованості виробництва

Галузевий район – це територія з підвищеною концентрацією виробництва, продукції чи послуг відповідної галузі, що характеризуються специфічними місцевими умовами, їх структурою, проблемами і перспективами розвитку, його територіальною організацією і положенням в системі міжгалузевого господарського комплексу.

6. Під територіально-виробничим комплексом розуміється…?

a. Комбінування і кооперування виробничих зв'язків

b. Скорочення транспортних витрат

c. Сприяння розвитку підприємництва на місцевому рівні

d. економічно обумовлене поєднання підприємств в одній точці або цілому районі

Під територіально-виробничим комплексом розуміється економічно обумовлене поєднання підприємств в одній точці або цілому районі, при якому досягається певний економічний ефект за рахунок вдалого підбору підприємств у відповідності з економічними умовами району, його транспортним та економіко-географічним положенням.

7. Які є основні види економічного районування

А) галузеве й інтегральне.

Б) виробнича і невиробнича

В) промисловість і будівництво

Г) сільське і лісове господарство

Відповідь А

Основними видами економічного районування є галузеве й інтегральне. Інтегральне районування відрізняється від галузевого тим, що охоплює все господарство, як єдине ціле. Галузеве районування передбачає врахування інтересів лише однієї або декількох галузей (металургійний район, агропромисловий комплекс).

8. Для економіки України останніх років характерні два взаємопов'язані процеси:

А) Міграція та еміграція

Б) становлення її як економіки незалежної держави та трансформація від планово-централізованої до регульованої ринкової.

В) низька заробітна праця та низька матеріальна оснащеність

Г) незадовіленний стан транспортної інфраструктури та недостатня кількість сучасного обладнання

Відповідь Б

Для економіки України останніх років характерні два взаємопов'язані процеси: становлення її як економіки незалежної держави та трансформація від планово-централізованої до регульованої ринкової. Ці процеси як і в інших державах Східної і Центральної Європи супроводжуються кризовими явищами: падінням обсягів виробництва основних видів продукції, зростанням безробіття та зниженням рівня життя населення. Вихід з кризи Україна вбачає у переході до ринкових відносин, у формуванні відкритої для зовнішнього світу господарської системи. Саме на це й спрямовані реформи, які нині проводяться в економіці.

9.Окрмемим видом районування є

А)теріторіальне районування

Б)функціональне районування

В) міжгалузеве районування

Г)Невиробниче районування

Відповідь В

Окремим видом районування є міжгалузеве. 6 результаті міжгалузевого районування виокремлюють міжгалузеві комплекси, що є складними багатогалузевими формуваннями, які об'єднуються завдяки тісним міжгалузевим зв'язкам і за спільністю території.

10. Сукупність об'єктів невиробничої сфери є

А) освіта, культура, рекреація

Б) промисловість, транспорт

В)Промислові вузли, промислові райони, промислові центри

Г) сільське господарство та транспортний комплекс

Відповідь А

Основними видами економічного районування є галузеве й інтегральне. Інтегральне районування відрізняється від галузевого тим, що охоплює все господарство, як єдине ціле. Галузеве районування передбачає врахування інтересів лише однієї або декількох галузей (металургійний район, агропромисловий комплекс). Серед галузевих виокремлюють райони:

— за сукупністю природних умов і ресурсів;

— демографічними ознаками (природним рухом населення, особливостями формування і використання трудових ресурсів);

— сукупністю промислових, аграрних, транспортних і будівельних об'єктів;

— сукупністю об'єктів невиробничої сфери (освіта, культура, рекреація).


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

Поиск по сайту:Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)