АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Повноваження міністерств та інших центральних органів виконавчої влади в галузі охорони праці

Читайте также:
 1. II. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗМІНИ В ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ І ПРАЦІ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТИВНОЇ ЗАЙНЯТОСТІ
 2. II. Порядок прийняття і звільнення працівників
 3. III. ОПЛАТА ПРАЦІ, ВСТАНОВЛЕННЯ ФОРМИ, СИСТЕМИ, РОЗМІРІВ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ Й ІНШИХ ВИДІВ ТРУДОВИХ ВИПЛАТ
 4. III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
 5. III. Основні правила та обов’язки працівників
 6. IV Ф.-Д. Міністерство і Ф.-Д. Міністри
 7. IV. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ І ДІЯЛЬНОСТІ СТАТУТНИХ ОРГАНІВ
 8. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 9. N 1243, 31.10.2011, Наказ, Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
 10. VI. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ЗДОРОВ'Я
 11. VIII. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОФСПІЛКОВИХ ОРГАНІВ ТА ІНШИХ ПРЕДСТАВНИЦЬКИХ ОРГАНІВ ПРАЦІВНИКІВ
 12. А) розподіл навчального часу за темами для студентів-магістрів за спеціальністю 8.030109 – «Управління персоналом та економіка праці» стаціонарної форми навчання

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

· проводять єдину науково-технічну політику в галузі охорони праці;

· розробляють і реалізують галузеві програми поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища за участі профспілок;

· здійснюють методичне керівництво діяльністю підприємств галузі з охо­рони праці;

· укладають з відповідними галузевими профспілками угоди з питань по­ліпшення умов і безпеки праці;

· беруть участь в опрацюванні та перегляді нормативно-правових актів з охорони праці;

· організовують навчання і перевірку знань з питань охорони праці;

· створюють у разі потреби аварійно-рятувальні служби, здійснюють керів­ництво їх діяльністю, забезпечують виконання інших вимог законодавства, що регулює відносини у сфері рятувальної справи;

· здійснюють відомчий контроль за станом охорони праці на підприємствах галузі.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань праці та соціальної політикизабезпечує проведення державної експертизи умов праці із залученням служб санітарного епідеміологічного нагляду спеціально упов­новаженого центрального органу виконавчої влади в галузі охорони здоров'я, визначає порядок та здійснює контроль за якістю проведення атестації робочих місць щодо їх відповідності нормативно-правовим актам з охорони праці.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з нагля­ду за охороною праці:

¨ здійснює комплексне управління охороною праці на державному рівні, реалізує державну політику в цій галузі та здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Рес­публіки Крим, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;

¨ розробляє за участі міністерств, інших центральних органів виконавчої вла­ди, Фонду соціального страхування від нещасних випадків, всеукраїнських об'єд­нань роботодавців та профспілок загальнодержавну програму поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища і контролює її виконання;

¨ здійснює нормотворчу діяльність, розробляє та затверджує правила, нор­ми, положення, інструкції та інші нормативно-правові акти з охорони праці або зміни до них;¨ координує роботу міністерств, інших центральних органів виконавчої вла­ди, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адмініст­рацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, інших суб'єктів підпри­ємницької діяльності в галузі безпеки, гігієни праці та виробничого середовища;

¨ одержує безоплатно від міністерств, інших центральних органів виконав­чої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, органів статистики, підприємств, інших суб'єктів підприємниць­кої діяльності відомості та інформацію, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

¨ бере участь у міжнародному співробітництві та в організації виконання міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Ра­дою України, з питань безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, ви­вчає, узагальнює і поширює світовий досвід з цих питань, опрацьовує та подає у встановленому порядку пропозиції щодо удосконалення і поступового на­ближення чинного законодавства про охорону праці до відповідних міжнарод­них та європейських норм.

Рішення, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом ви­конавчої влади з нагляду за охороною праці в межах його компетенції, є обов'яз­ковими для виконання всіма міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування, юридич­ними та фізичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.

Повноваження місцевих державних адміністрацій в галузі охорони праці:

· забезпечують виконання законів та реалізацію державної політики в галу­зі охорони праці;

· формують за участі представників профспілок, Фонду соціального страху­вання від нещасних випадків і забезпечують виконання цільових регіональних програм поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, а також заходів з охорони праці у складі програм соціально-економічного і культурного розвитку регіонів;

‡агрузка...

· забезпечують соціальний захист найманих працівників, зокрема зайнятих на роботах із шкідливими та небезпечними умовами праці, вживають заходів до проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці;

· вносять пропозиції щодо створення регіональних (комунальних) аварій­но-рятувальних служб для обслуговування відповідних територій та об'єктів комунальної власності;

· здійснюють контроль за додержанням суб'єктами підприємницької діяль­ності нормативно-правових актів про охорону праці.

Для виконання зазначених функцій у складі Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій створюються структурні підрозділи з охорони праці, що діють згідно з типовим положенням, яке за­тверджується Кабінетом Міністрів України, а також на громадських засадах — ради з питань безпечної життєдіяльності населення.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)