АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема: Біологічні аспекти статевої диференціації

Читайте также:
 1. C. Популяцiйнi, генетичні. гідробіологічні, клінічні, радiометричнi
 2. АРХІВОЗНАВЧІ АСПЕКТИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
 3. Аспекти оцінювання якості адміністративних послуг
 4. Аспекти управлінських функцій у готельно-ресторанному господарстві.
 5. Біологічні аспекти відбору та управління в юнацькому спорті
 6. БІОЛОГІЧНІ МЕМБРАНИ
 7. Біологічні нейрони і нейромережі
 8. Біологічні препарати і стимулятори росту рослин
 9. Взаємовідносини людини і природи.Екологічні проблеми ,її наукові ,соціально-філософські та етиико-гуманістичні аспекти.
 10. ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ СТАТЕВОЇ САМОСВІДОМОСТІ
 11. ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ
 12. Воєнно-політичні аспекти

Практичне заняття №1

Тема: Вступ до диференційної психології.

План:

1.Передумови виникнення вчення про розбіжності між людьми:

2, стор. 9-12 3, стор. 25-35.

2.Базові поняття диференційної психології:

людина, індивід, особистість, індивідуальність

3, стор. 40-49.

3.Місце диференційної психології поміж інших наук:

зовнішні та внутрішні межі диференційно-психологічного знання

3, стор. 52-54.

4.Терміни, що використовуються в диференційній психології при вивченні статевих розбіжностей:

стать біологічна, стать психологічна, стать соціальна, статевий диморфізм, статева диференціація, гендер, гендерні норми, гендерні стереотипи

2, стор. 10-14.

5.Підходи, що обґрунтовують диференціацію статі:

статевий диморфізм та статевий символізм

2, стор. 12-13.

6.Дослідження гендерної проблеми жінками і чоловіками:

2, стор. 13-16.

Завдання для підготовки:

1.Розкрийте особливості розвитку диференційно-психологічного знання на кожному історичному етапі розвитку людства.

2.Зробіть аналіз ієрархічної структури взаємодії суб’єкта зі світом.

3.Дайте відповідь на запитання, які області знання відносяться до зовнішніх та внутрішніх меж диференційної психології як науки. Обґрунтуйте свою відповідь.

4.Дайте визначення термінів, які використовуються в диференційній психології при вивченні статевих розбіжностей.

5.У чому полягає різниця між статевим диморфізмом та статевим символізмом?

6.Розкрийте зміст висловлювання «людина – суб’єкт взаємодії зі світом».

 

Література:

1.Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. — СПб.: Питер, 2001.

2.Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. — СПб.: Питер, 2003.

3.Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций: учебное пособие / А. В. Либин. – 4-е изд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006.

 

Практичне заняття № 2

Тема: Біологічні аспекти статевої диференціації.

План:

1. Біологічні механізми статевої диференціації:

поняття про хромосомний апарат, гонадну стать, гаметну стать, гормональну стать, зовнішню та внутрішню морфологічну стать

2, стор. 17-24, 3, стор. 253-261.2. Морфологічні і фізіологічні розбіжності між особами чоловічої і жіночої статі:

розбіжності у довжині та масі тіла на різних вікових періодах, темпи розвитку осіб чоловічої та жіночої статі, особливості будови тіла у чоловіків та жінок, особливості серцево-судинної, дихальної та гормональної систем осіб різної статі

2, стор. 24-34.

3. Статеві розбіжності в прояві властивостей нервової системи та темпераменту:

сила нервової системи, швидкість протікання нервових процесів, баланс нервових процесів, лабільність та властивості темпераменту

1, стор. 57-145, 2, стор. 35-38, 3, стор. 107-136.

4. Менструальні фази як специфіка жіночого організму:

вплив менструальних фаз на психомоторні якості, на властивості нервової системи, вегетативні зміни, клімактеричний період

2, стор. 40-44.

5. Демографічні дослідження статевої диференціації:

народжуваність та смертність осіб різної статі

2, стор. 44-48.

6. Стійкість до захворювань чоловіків і жінок:

аномалії розвитку, хвороби, деформації особистості при інвалідності та причини смерті осіб різної статі на різних вікових етапах розвитку

2, стор. 48-53.

 

Завдання для підготовки:

1.Визначіть, у чому полягає різниця між гонадною статтю, гаметною статтю, гормональною статтю, зовнішньою та внутрішньою морфологічною статтю.

2.Розкрийте, у чому полягають особливості будови тіла осіб різної статі в період статевого дозрівання.

3.Проаналізуйте, на яких вікових етапах у осіб чоловічої та жіночої статі відбувається перевага процесів гальмування на процесами збудження.

4.Розкрийте залежність психосоматичного стану жінки від менструального циклу.

5.Розкрийте причини високого коефіцієнту смертності серед чоловіків.

6.Поясніть, чому частота нервово-психічних розладів у жінок вища, ніж у чоловіків.

7.Дайте відповідь на запитання, чи впливає статевий фактор на психічні процеси, властивості та стани людини.

Література:

1.Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология. — СПб.: Питер, 2001.

2.Ильин Е. П. Дифференциальная психофизиология мужчины и женщины. — СПб.: Питер, 2003.

3.Либин А. В. Дифференциальная психология: на пересечении европейских, российских и американских традиций: учебное пособие / А. В. Либин. – 4-е узд., испр. и доп. – М.: Эксмо, 2006.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.01 сек.)