АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Шкала відповідності

Читайте также:
 1. Вимірна шкала для визначення вмісту метилметакрилату
 2. Виховання – це усвідомлене і цілеспрямоване зрощування людини як особистості у відповідності зі специфікою цілей, соціальних груп і організацій в яких воно здійснюється.
 3. Высота тона и шкала частот.
 4. Г) експеримент повної відповідності
 5. Геохронология , её методы. Международная геохронологическая шкала.
 6. Грузовая шкала. Поправки.
 7. Групи та критерії відповідності для права перебувати на спрощеній системі
 8. За соблюдение формата, участникам будут присваиваться дополнительные баллы (шкала 10 баллов)
 9. Загальні положення застосування модулів оцінки відповідності
 10. Интервальная шкала (interval scale)
 11. Интерпретация данных по шкалам терминальных ценностей
 12. Метод дерева цілей або аналіз вертикальної відповідності.

Прогнозування нафтогазоносності надр

Робоча програма дисципліни

Напрям підготовки 8.070701 Геологія
Спеціальність Геологія нафти і газу
Освітньо-кваліфікаційний рівень   Магістр

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

Протокол № 8

від „28”квітня 2012р.

Зав. кафедри

_____________О.М. Карпенко.

В.о. декана геологічного факультету

_____________Д.В. Кравченко

 

КИЇВ – 2012


 

Робоча навчальна програма з дисципліни «Прогнозування нафтогазоносності надр»

Укладачі: доктор геологічних наук, доцент

Огар Віктор Володимирович

доктор геологічних наук, доцент

 

Лектор: доктор геологічних наук, доцент Огар Віктор Володимирович

 

Погоджено

з науково-методичною комісією

«____» _____________20___р.

___________________________

 

 

ВСТУП

Навчальна дисципліна «Прогнозування нафтогазоносності надр»орієнтована на підготовку магістрів, які спеціалізуються в галузі геології. Дисципліна викладається на І курсі магістратури в обсязі 50 годин (3 кредити ESTC), з них лекцій - 28 годин, семінарських занять – 14 години, самостійної роботи – 8 годин. Форма підсумкового контролю – іспит у ІІ-му семестрі за умови успішного опанування дисципліни студентом. На самостійну роботу студентів відведено 66 год.

На сучасному етапі розвитку народного господарства нафтова і газова промисловість відіграє одне із вирішальних значень. Подальший розвиток цієї галузі можливий тільки при умові відкриття та підготовки до розробки нових родовищ нафти і газу в різних нафтогазоносних регіонах, що вирішується ефективністю прогнозування нафтогазоносності надр та обґрунтуванням перспектив нафтогазоносності регіональних і локальних об’єктів з подальшим веденням на них нафтогазопошукових і розвідувальних робіт.

Базовою, що визначає професійну підготовку гірничих інженерів геологів за спеціальністю – “Геологія нафти і газу”, є дисципліна “Прогнозування нафтогазоносності надр”. Вказана дисципліна націлена на надання студентам професійних знань та практичних навиків в області прогнозування нафтогазоносності надр. Оцінюючи перспективи нафтогазоносності окремих територій в цілому, і локальних структур, зокрема, фахівці-геологи дуже часто повинні аналізувати значні масиви фактичних даних, отриманих при геолого-геофізичних, гідрогеологічних і геохімічних дослідженнях на різних етапах і стадіях геологорозвідувального процесу.Теоретичною базою для прогнозування нафтогазоносності надр є дисципліна “Геологія нафти і газу”, яка вивчає умови залягання цих корисних копалин у надрах земної кори, процеси формування та збереження їх покладів, а також закономірності просторового розміщення.

Для повноцінного засвоєння програмного матеріалу студенти повинні також мати необхідні знання з дисциплін, які тісно пов’язані з курсом “Прогнозування нафтогазоносності надр”. Це, передусім, дисципліни загального геологічного циклу та професійно-орієнтовані дисципліни, а також дисципліни економічного циклу

Метою даної дисципліни є отримання студентами знань з наукових основ прогнозування нафтогазоносності надр на базі використання різноманітних геологічних, геохімічних, гідрогеологічних і геотермічних критеріїв, якісних і кількісних оцінок нафтогазоносності надр, а також сучасних геолого-геофізичних і геохімічних методів досліджень при нафтогазопошукових роботах.

В результаті вивчення дисципліни студенти одержать ґрунтовні знання із таких питань:

– наукові основи прогнозування нафтогазоносності надр;

– критерійні ознаки оцінки перспектив нафтогазоносності надр;

– типи і різновиди нафтогазоперспективних об’єктів;

– геологічні фактори, що контролюють просторове поширення скупчень нафти і газу в літосфері;

– закономірності поширення нафтових і газових покладів у надрах земної кори;

– класифікації ресурсів і запасів нафти і газу за різними ознаками;

– рівні детальності якісної оцінки перспектив нафтогазоносності;

– методики кількісної оцінки прогнозних і перспективних ресурсів нафти і газу

На основі отриманих знань майбутній спеціаліст повинен навчитись вправності й уміння:

‡агрузка...

– аналізувати критерійні ознаки нафтогазоносності надр;

– узагальнювати матеріали з геологічної будови територій та обґрунтовувати доцільність проведення на них пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ;

– вибирати першочергові нафтогазоперспективні напрями і об’єкти для постановки на них пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ.

Форми поточного контролю:

- модульна контрольна роботи - 60 балів;

Підсумковий контроль: залік – 40 балів.

За результатами семестру студент отримує підсумкову оцінку за 100-бальною системою, яка розраховується за схемою:

 

  Змістовий модуль 1 (ЗМ1) Комплексний підсумковий модуль (КПМ) - іспит Підсумкова оцінка (ПО)
Вагові коефіцієнти (%) 60% k1=0,6 40% kісп.=0,4 100%
Максимальна кількість балів
Оцінка(бали) (60 + 40)

 

При цьому, кількість балів відповідає оцінці:

1-34 - «незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням дисципліни;

35-59 - «незадовільно» з можливістю повторного складання;

60-64 - «задовільно» («достатньо»);

65-74 - «задовільно»;

75-84 - «добре»;

85-89 - «добре» («дуже добре»);

90-100 - «відмінно».

 

Шкала відповідності

За 100-бальною шкалою Оцінка за національною шкалою
90 – 100 відмінно
85 – 89 добре
75 – 84
65 – 74 задовільно
60 – 64
35 – 59 незадовільно
1 – 34

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав середнє арифметичне за два змістовні модуля, яке менше ніж 60 балів (тобто в сумі менше 36 підсумкових балів), то студент не допускається до іспиту і вважається таким, що не виконав всі види робіт, які передбачаються навчальним планом на семестр з дисципліни „Прогнозування нафтогазоносності надр”.


Навчально-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЗАНЯТЬ

№ теми Назва теми Кількість годин
Лекції Семінари Самост. робота
Змістовий модуль І Прогноз нафтогазоносності надр.
Тема 1. Загальні положення. Історія, стан та перспективи розвитку нафтогазопошукових робіт
1. Вступ. Мета та зміст дисципліни. Геологопошукові роботи і прогнозування нафтогазоносності  
Тема 2. Об’єкти прогнозування нафтогазоносності надр
2. Структурні і неструктурні об’єкти  
Тема 3. Критерії нафтогазоносності надр
3. Структурні та літолого-фаціальні критерії критерії  
4. Геохімічні, мікробіологічні і гідрогеологічні критерії    
5. Геотермічні критерії. Природні нафтогазопрояви  
Тема 3. Ресурси та запаси нафти і газу
6. Класифікації ресурсів і запасів вуглеводнів  
Тема 4. Якісна оцінка перспектив нафтогазоносності
7. Регіональний прогноз нафтогазоносності.  
8. Зональний прогноз нафтогазоносності    
9. Локальний прогноз нафтогазоносності.  
10. Прогноз нафтогазоносності надр на великих глибинах.  
11. Проноз нетрадиційних колекторів    
Тема 5. Кількісна оцінка ресурсів вуглеводнів
12. Кількісна оцінка прогнозних ресурсів.    
13. Кількісна оцінка перспективних ресурсів.  
14. Принципи складання карт перспектив нафтогазоносності
Модульна контрольна робота 1
Всього

 

Загальний обсяг50год, у тому числі –

Лекцій –28год,

Семінарських занять – 14 год.,

Самостійна робота– 8год.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)