АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 10. Право в системі соціального регулювання

Читайте также:
 1. D – моделювання в графічній системі КОМПАС
 2. D. при однокамерной электрокардиостимуляции используются два электрода, размещенные в правом предсердии и в правом желудочке
 3. I. НОРМА ПРАВА, ИЛИ ОБЪЕКТИВНОЕ ПРАВО
 4. I. ПРАВО И ПРИРОДА
 5. I. Право участия общего
 6. II. Виды административно-правовых режимов
 7. II. ПРАВО ЗАСТРОЙКИ
 8. II. Правопис апострофа
 9. II. Цели и задачи уголовно-правовой политики
 10. III. ДВА ТИПА ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА
 11. III. Нормативно-правовой договор как источник трудового права.
 12. III. Основные направления уголовно-правовой политики

1. Поняття, загальні риси і види соціальних норм.

2. Право і мораль, їх співвідношення.

3. Право і звичай, їх співвідношення.

4. Право і релігійні норми.

5. Корпоративні норми, їх особливості і взаємодія з правом.

6. Співвідношення технічних і правових норм.

 

Література

1. Вовк Д.О. Право і релігія: загальнотеоретичні проблеми спів­відношення / Д. О. Вовк. – X. : Право, 2009. – 224 с.

2. Вовк Д. Християнська правова традиція як категорія теорії права / Д. Вовк. – X. : Юрайт, 2013. – С. 24-63.

3. Карбонье Ж. Юридическая социология : пер. с фр. / Ж. Карбонье. – М.: Прогресс, 1986. – С. 154-175.

4. Мальцев Г. В. Социальные основания права / Г. В. Мальцев. – М. : Норма, 2007. – 800 с.

5. Норт Д. Інституції, інституційна зміна та функціонування економіки : пер. з англ. / Д. Норт. – К. : Основи, 2000. – 198 с.

6. Рабінович С. Суспільна мораль як предмет етики й юриспру­денції / С. Рабінович // Право України. – 2011. – №8. – С. 173-179.

7. Фукуяма Ф. Великий крах. Людська природа і відновлення со­ціального порядку : пер. з англ. / Ф. Фукуяма. – Львів : Кальварія, 2005. – 380 с.

8. Циппеліус Р. Філософія права : пер. з нім. / Р. Циппеліус. – К.: Тандем, 2000. – С. 28-75.

 

Тема 11. Джерела права

1. Поняття і види джерел права.

2. Нормативно-правовий акт як джерело права.

3. Правовий звичай як джерело права.

4. Нормативно-правовий договір як джерело права.

5. Судовий прецедент і судова практика як джерела права.

6. Правова доктрина як джерело права.

 

Література

1. Гураленко H.A. Система джерел права як компонент право­вої системи: системно-функціональний підхід / Н. А. Гураленко // Наук. вісн. Чернівец. ун-ту. – 2010. – Вип. 533 : Правознавство. – С. 5-9.

2. Козюбра М.І. Тенденції розвитку джерел права України в кон­тексті європейських правоінтеграційних процесів / М.І. Козюбра // Наук. зап. НаУКМА. – 2004. – Т. 26 : Юридичні науки. – С. 3-8.

3. Дашковська О. Судовий прецедент і судова практика як джере­ла права / О. Дашковська // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 34-41.

4. Максимов С. Правова доктрина: філософсько-правовий підхід / С. Максимов // Право України. – 2013. – №9. – С. 34-54.5. Малишев Б. В. Судовий прецедент у правовій системі Англії / Б. В. Малишев. – К. : Праксіс, 2008. – 344 с.

6. Пархоменко Н.М. Договір у системі форм права України / М. Пархоменко. – К.: Логос, 2000. – 244 с.

7. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методо­логії / Н.М. Пархоменко. – К. : Юрид. думка, 2008. – 326 с.

8. Погребняк С. П. Договір: загальнотеоретична характеристика / С. П. Погребняк // Договір як універсальна правова конструкція / А. П. Гетьман, В. І. Борисова, О. П. Євсєєв та ін.; за ред. А. П. Гетьма­на, В. І. Борисової – X.: Право, 2012. – С. 13-25.

9. Погребняк С. Загальні принципи права як джерело права / С. Погребняк // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 14-25.

10. Семеніхін І. В. Правова доктрина: загальнотеоретичний аналіз / І.В. Семеніхін. – X. : Юрайт, 2012. – 88 с.

11. Цельєв О. В. Основні сучасні джерела права / О. В. Цельєв // Загальнотеоретичне правознавство, верховенство права та Україна : зб. наук. ст. / голов, ред. А. Мелешевич. – K. : Дух і літера, 2013. – C. 138-155.

12. Шевчук С. Судова правотворчість: світовий досвід і перспек­тиви в Україні / С. Шевчук. –К.: Реферат, 2007. – 640 с.

 

Тема 12. Принципи права

1. Принципи права: поняття та класифікація.

2. Основоположні принципи права.

3. Загальні принципи права.

4. Галузеві і міжгалузеві принципи права.

5. Значення принципів права у правовому регулюванні.

 

Література

1. Колодій А,М. Принципи права України /А.М. Колодій. – К.: Юрінком Інтер, 1998. – 208 с.

2. Колодій А.М. Принципи права: генеза, поняття, класифікація, місце і роль у правовій системі України / А.М. Колодій // Правова система України: історія, стан та перспективи : у 5 т. – X. : Право, – Т. 1 : Методологічні та історико-теоретичні проблеми форму­вання і розвитку правової системи України / за заг. ред. М. В. Цвіка, О. В. Петришина. – С. 689-704.

‡агрузка...

3. Погребняк С.П. Основоположні принципи права (змістовна характеристика) / С. П. Погребняк. – X. : Право, 2008. – 240 с.

4. Погребняк С. Загальні принципи права як джерело права / С. Погребняк // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2011. – № 1 (64). – С. 14-25.

5. Погребняк С. Принципи права: доктринальні питання / С. По­гребняк // Право України. – 2013. – №9. – С. 217-228.

6. Пухтецька A.A. Європейські принципи адміністративного права / A.A. Пухтецька. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2012. – 237 с.

7. Уварова О.О. Принципи права у правозастосуванні: загально­теоретична характеристика / О.О. Уварова. – X. : Друкарня Мадрид, 2012. – 196 с.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)