АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тема 13. Правове регулювання суспільних відносин

Читайте также:
 1. VI. Взаємовідносини
 2. VII. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ (ЗВ'ЯЗКИ) ЗА ПОСАДОЮ
 3. А) Фінанси – це відносини, а не гроші. Із зміною грошей фінансові відносини не змінюються.
 4. Автоматичні системи аналогового регулювання
 5. Адміністративно-правові відносини, їх структура, особливості та види.
 6. Б) Перетворення України на об’єкт міжнародних відносин (остання чверть XVII-перше двадцятиріччя XVIIIст.)
 7. Багатоточкові системи регулювання.
 8. Бутук О. І. Валютно-фінансові відносини: Навч. Посібник. – К. – Т-во «Знання», 2006. – 349 с.
 9. Бюджетна система та принципи міжбюджетних відносин
 10. в систему відносин, визнану МОП
 11. в) фіксовані правила поведінки, що пропонують визначений тип моральних взаємовідносин, які є оптимальними з точки зору професійної діяльності.
 12. Валютне регулювання

1. Поняття правового регулювання. Механізм правового регулю­вання.

2. Види правового регулювання.

3. Способи правового регулювання і типи правового регулювання.

4. Методи правового регулювання. Правовий режим.

5. Ефективність правового регулювання.

 

Література

1. Алексеев С. С. Общие дозволения и общие запреты в советском праве / С. С. Алексеев. – М.: Юрид. лит., 1989. – 288 с.

2. Гайдамака І.О. Правовий режим: поняття та види / І.О. Гайда­мака // Держ. буд-во та місц. самоврядування. – X. : Право, 2008. – Вип. 15. – С. 120-127.

3. Матвеева Ю. І. Соціальна ефективність правових норм / ЮЛ. Матвеева // Наук. зап. НаУКМА. – 2006. – Т. 53 : Юридичні на­уки. – С. 31-35.

4. Рабінович П. Ефективність юридичних норм: загальнотеоре­тично-поняттєвий інструментарій дослідження / П. Рабінович // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 13-21.

5. Сарновська С.О. Інструменти та засоби правового регулюван­ня / С. О. Сарновська // Бюл. М-ва юстиції України. – 2008. – №2. – С. 21-28.

6. Сидоренко В. В. Основні підходи до розуміння сутності меха­нізму правового регулювання / В. В. Сидоренко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – К.: Ін-т держави і права НАН України, 2012. – Вип. 55. – С. 116-121.

7. Тарахонич Т. І. Структурно-функціональна характеристика механізму правового регулювання / Т. І. Тарахонич // Правова держа­ва : щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права НАН України. - К., – Вип. 22. – С. 154-158.

 

 

Тема 14. Правова свідомість і правова культура

1. Поняття, структура та функції правосвідомості.

2. Види правосвідомості.

3. Правосвідомість і право.

4. Поняття та види деформації правосвідомості.

5. Правова культура суспільства.

6. Правова культура особистості.

 

Література

1. Калиновський Ю. Ю. Правосвідомість українського суспіль­ства: генеза та сучасність / Ю. Ю. Калиновський. – X.: Право, 2008. – 288 с.

2. Козюбра М. Конституційний ідеалізм та конституційний нігі­лізм як прояви дефіциту правової культури / М. Козюбра // Наук. зап. НаУКМА. – 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 3-7.

3. Макаренко Л. О. Правова культура як фактор створення та збе­реження правових цінностей / Л.О. Макаренко // Правова держава : щорічник наук. пр. Ін-ту держави і права НАН України. – К., 2010. – Вип. 21. – С. 110-119.4. Правова культура в умовах становлення громадянського сус­пільства / Ю. П. Битяк (ред.), І. В. Яковюк (ред.). – X.: Право, 2007. – 248 с.

5. Сущенко В.М. Модель професійної культури правника: крите­рії та підходи / В.М. Сущенко // Наук. зап. НаУКМА. – 2009. – Т. 90: Юридичні науки. – С. 29-33.

6. Тодыка Ю.Н. Конституционные основы формирования право­вой культуры / Ю. Н. Тодыка. – X. : Райдер, 2001. – 296 с.

7. Цимбалюк М. М. Онтологія правосвідомості: теорія та реаль­ність / М. М. Цимбалюк. – К. : Атіка, 2008. – 288 с.

8. Циппеліус Р. Філософія права : пер. з нім. / Р. Циппеліус. – К.: Тандем, 2000. – С. 126-163.

9. Яковюк 1. Правова культура і її вплив на розвиток правової системи / І. Яковюк // Вісн. Акад. прав, наук України. – 2008. – № 1 (52). – С. 43-56.

 

 

Змістовий модуль IV

НОРМАТИВНА ОСНОВА ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

 

Тема 15. Норми права

1. Поняття та ознаки норм права.

2. Класифікація норм права.

3. Структура норми права.

4. Спеціалізовані норми права: особливості і значення в право­вому регулюванні.

 

Література

1. Корнута Р. Вітчизняні погляди на структуру норми права/ Р. Корнута // Право України. –2007. – № 7. – С. 19-21.

2. Нормы советского права. Проблемы теории / под ред. М. И. Байтина и В.К. Бабаева. – Саратов : Изд-во Саратов, ун-та, 1987. – 248 с.

3. Ручкин Е. Б. К вопросу о нормативности права / Е. Б. Ручкин // Проблеми законності : республік, міжвід. наук. зб. – X. : Нац. юрид. акад. України, 2001. – Вип. 46. – С. 3-9.

4. Сухонос В. В. Структура правової норми у контексті теорії права / В. В. Сухонос // Прав. вісн. Укр. акад. банків, справи. – 2009. – № 1 (2). – С. 9-13.

5. Федоренко В. Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти / В. Л. Федоренко. – К. : Ліра-К, 2009. – С. 243-366.

‡агрузка...

6. Хук М. ван. Право как коммуникация : пер. с англ. / М. ван Хук. – СПб. : Изд. дом С. –Петерб. гос; ун-та ; ООО «Унив. изд. кон­сорциум», 2012. – С. 101-141.

7. Циппеліус Р. Юридична методологія : пер. з нім. / Р. Циппеліyc. – K. : Реферат, 2004. – C. 43-66.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)