АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Фінансова діяльність суб’єктів господарювання

Читайте также:
 1. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 2. VІІІ. Зовнішньоекономічна діяльність держави
 3. Аналіз витрат і ефективності діяльності суб’єктів державного сектору.
 4. Аналіз геоморфологічних умов господарювання
 5. АНАЛІЗ УМОВ ГОСПОДАРЮВАННЯ
 6. Б)Діяльність культурно-освітніх осередків
 7. Боргові цінні папери суб’єктів господарювання
 8. Брокерська діяльність на фондовому ринку
 9. Взаємодія спеціалістів ветеринарної медицини з адміністрацією і виробничими службами суб’єкта господарювання
 10. Видавнича діяльність Києво-Печерської лаври
 11. Видатки на економічну діяльність.
 12. Види і класифікація суб’єктів комерційної діяльності.

131. Чистий дохід від реалізації – це:

А) показник, який визначається відрахуванням із доходу (виручки) від реалізації продукції (робіт, послуг) непрямих податків, зборів, знижок;

Б) грошовий вираз вартості новоствореного продукту;

В) сума чистого прибутку, реінвестована в підприємство;

Г) прибуток, який розподілено та виплачено у вигляді дивідендів.

132. Чистий прибуток – це:

А) сума прибутку підприємства після сплати податку на прибуток;

Б) сума прибутку, реінвестована в підприємство;

В) прибуток, який розподілено та виплачено у вигляді дивідендів;

Г) прибуток, спрямований на покриття витрат, які включаються у собівартість продукції.

133. Рентабельність виробничих фондів визначається:

А) відношенням валового прибутку до обсягу реалізованої продукції;

Б) відношенням прибутку від реалізації до обсягу інвестицій;

В) відношенням валового прибутку до середньої вартості майна підприємства;

Г) відношенням прибутку до середньої вартості основних фондів і оборотних коштів.

134. Амортизація необоротних активів підприємства – це:

А) процес поступового перенесення балансової вартості основних фондів і нематеріальних активів на вартість готового продукту;

Б) поступове зниження вартості основних фондів і нематеріальних активів внаслідок їх використання і зносу;

В) вартість зносу основних фондів і нематеріальних активів, яка дорівнює сумі витрат на відновлення необоротних активів підприємства.

135. Санація підприємства - це:

А) економіко-організаційні заходи , спрямовані на оздоровлення фінансового стану підприємства;

Б) комплекс заходів, спрямованих на вихід підприємства з кризи;

В) заходи по забезпеченню прибутковості і конкурентноздатності підприємства;

Г) всі відповіді вірні.

136. Конкретний капітал – це:

А) обсяг фінансових ресурсів, якими володіє підприємство;

Б) вартість майнових об'єктів, як відображені в активі балансу;

В) земля, праця, підприємницькі здібності.

137. Абстрактний капітал – це:

А) грошові кошти на рахунках підприємства;

Б) фінансові ресурси підприємства;

В) загальна вартість, яка передбачає сукупність усіх позицій пасиву балансу.

138. Капітал підприємства – це:

А) засвідчені в пасиві балансу вимоги на майно, яке відображено в активі балансу;Б) власність відповідної фізичної або юридичної особи на активи, які є на підприємстві;
В) частина фінансових ресурсів, яка задіяна в оборот і приносить дохід;

Г) всі відповіді вірні.

139. До критеріїв вибору форм фінансування підприємств належать:

А) рентабельність;

Б) ліквідність;
В)об'єктивні обмеження;

Г) вартість залучення капіталу;

Д) всі відповіді вірні.

140. Класична теорія фінансування базується на:

А) гіпотезі досконалого ринку;

Б) твердженні, що структура капіталу впливає на вартість підприємства і ціну залучення фінансових ресурсів;
В) на твердженні, що ринкова вартість підприємства при заданому рівні ризику не залежить від структури його капіталу.

141. Неоінституційна теорія фінансування охоплює:

А) концепцію агентських відносин;

Б) теорію фінансового посередництва;
В) концепцію досконалого ринку.

142. Неокласична теорія фінансування базується на твердженні, що:

А) рівень заборгованості впливає на вартість залучення фінансових ресурсів;

Б) рівень заборгованості не впливає на вартість залучення позикового капіталу;
В) вартість фінансових інструментів визначається ризиковістю та рентабельністю.

 

143. Дати визначення понять, наведених в лівій колонці, використовуючи інформацію з правої колонки:

Корпорація Б КонсорціумА КонцернВ А) статутне об'єднання підприємств різних галузей економіки на основі повної фінансової залежності від одного або групи підприємств;
Б) договірні об'єднання, створені на основі поєднання виробничих, наукових, комерційних інтересів, з делегуванням окремих повноважень централізованого регулювання діяльності кожного з учасників;
В) тимчасові статутні об'єднання промислового і банківського капіталу для досягнення спільної мети.

 

144. Господарськими товариствами визнаються підприємства:

А) що діють у складі одного учасника

Б) створені юридичними особами або громадянами;

‡агрузка...

В) всі відповіді вірні.

145. Власний капітал – це:

А) вартість активів, що належать засновникам підприємства;

Б) залишок активів після вирахування всіх зобов'язань підприємства;
В) підсумок першого розділу пасиву балансу.

Г) всі перераховані відповіді вірні.

146. Власний капітал включає до свого складу:

А) доходи майбутніх періодів;

Б) кредиторську заборгованість;
В) внески засновників, зафіксовані в статуті.

147. Джерелами формування статутного капіталу господарських товариств є:

А) власні грошові кошти;

Б) кошти, одержані під заставу;

В) кредитні ресурси.

148. Правовий режим спільної часткової власності встановлюється для майна:

А) повних товариств;

Б) при спільній діяльності без створення юридичної особи;

В) командитних товариств.

149. Балансова вартість довгострокових облігацій, випущених зі знижкою, на кінець року визначається:

А) методом рівномірної амортизації знижки;

Б) методом ефективної ставки відсотку;

В) методом дисконтування вартості зобов'язань.

150. При фінансовій оренді орендований актив відображається у балансі орендаря як актив та зобов'язання:

А) за теперішньою вартістю загальної суми мінімальних орендних платежів, якщо вона менша за його справедливу вартість;

Б) за справедливою вартістю орендованого майна на початку строку оренди;

В) за майбутньою вартість суми мінімальних орендних платежів.

151. В основі спонтанного фінансування підприємств лежить:

А) прискорення оборотності оборотних коштів за рахунок скорочення строків розрахунків з покупцями;

Б) надання відстрочки платежу за товар покупцю;

В) надання знижок з ціни при умові прискорення розрахунків за поставлені товари.

Вибрати визначення до кожного виду діяльності:

Операційна діяльність. Інвестиційна діяльність. Фінансова діяльність. А) діяльність, пов'язана з виробництвом і реалізацією продукції; Б) діяльність, яка призводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу; В) діяльність, пов'язана з придбанням та реалізацією необоротних активів і фінансових інвестицій.

152. Витрати грошових коштів внаслідок фінансової діяльності включають:

А) виплати в погашення вартості поставок сировини і матеріалів;

Б) виплати в погашення позик, кредитів, виплати дивідендів;

В) виплати за придбання обладнання, акцій інших підприємств.

153. Кеш-баланс на кінець періоду визначається як:

А) сума залишків грошових коштів по кожному розділу поточного періоду;

Б) сума Кеш-балансу попереднього періоду плюс залишок ліквідних коштів поточного періоду;

В) різниця між сумою всіх надходжень і витрат в поточному періоді.

Визначити собівартість запасів різними методами:

Метод FIFO Метод LIFO Метод середньозваженої собівартості А) по собівартості останніх у часі закупок; Б) по середньозваженій ціні закупок; В) по собівартості перших у часі закупок

154. Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності включає:

А) кошти від продажу необоротних активів, дивіденди, відсотки;

Б) амортизацію необоротних активів;

В) надходження від емісії акцій.

155. Надходження грошових коштів від фінансової діяльності включають:

А) дивіденди, відсотки;

Б) емісію акцій, отримання позик, отримання кредитів;

В) продаж активів, продаж продукції.

156. Витрати грошових коштів внаслідок інвестиційної діяльності включають:

А) придбання основних засобів, придбання нематеріальних активів, надання позик іншим підприємствам;

Б) виплати дивідендів, надання позик іншим підприємствам;

В) собівартість реалізованої продукції, інші операційні витрати.

157. Чистий грошовий потік – це:

А) сума доходу від усіх видів діяльності;

Б) надходження грошових коштів та їх еквівалентів в результаті виробничо-господарської діяльності;

В) різниця між сумою валового доходу та сумою валових витрат.

158. Сила дії операційного важеля показує:

А) ступінь підприємницького ризику;

Б) взаємозв'язок між витратами і рентабельністю;

В) як зміна виручки від реалізації продукції впливає на зміну прибутку.

159. Формальні методи впливу на величину витрат пов'язані з:

А) вибором методів організації праці і виробництва;

Б) вибором методів оцінки вартості запасів;

В) вибором методів нарахування амортизації.

160. Довгострокові кредити банку відображають в балансі:

А) за майбутньою вартістю;

Б) за теперішньою вартістю;

В) в обсязі згідно кредитної угоди.

161. Навести складові лізингового платежу:

А) відшкодування вартості майна;

Б) ремонт і експлуатація обладнання;

В) відсотки за кредит;

Г) страхові платежі за майно;

Д) лізингова маржа;

Е) витрати на модернізацію обладнання;

Ж) всі перераховані відповіді вірні.

162. Витрати грошових коштів внаслідок операційної діяльності включають:

А) придбання основних засобів та нематеріальних активів;

Б) надання позик іншим підприємства, виплата дивідендів;

В) собівартість реалізованої продукції, інші операційні витрати, адміністративні витрати, витрати на збут.

163. План Кеш-Фло відображає:

А) рух грошових коштів від усіх видів діяльності;

Б) рух грошових коштів від фінансової діяльності;

В) рух грошових коштів в інвестування проектів.

164. Валова маржа визначається як різниця:

А) між обсягами реалізованої продукції і іншими витратами;

Б) між обсягами реалізованої продукції і обсягами постійних витрат;

В) між обсягами реалізованої продукції і обсягами змінних витрат.

165. Дати визначення поняттю “операційний ризик”:

А) це невизначеність отримання доходів;

Б) це можливість отримання доходів;

В) це ризик, пов'язаний з ймовірністю професійних помилок і зловживань.

166. На які заходи може бути використаний додатковий капітал:

А) для фінансування витрат по залученню додаткових коштів (випуск акцій чи облігацій);

Б) для фінансування придбання нематеріальних активів та основних засобів;

В) для покриття сум уцінки активів та сум зносу засобів, які підприємство отримало безоплатно;

Г) на всі заходи, вказані у попередніх пунктах.

167. Використання методу LIFO при оцінці запасів призводить до:

А) зниження витрат на виробництво продукції і завищення прибутку;

Б) завищення витрат на виробництво продукції і заниження прибутку;

В) до усереднення витрат на виробництво продукції і прибутку.

168. При фінансовій оренді орендований актив відображається у балансі орендаря як актив та зобов'язання:

А) за теперішньою вартістю загальної суми мінімальних орендних платежів, якщо вона менше за його справедливу вартість;

Б) за вартістю орендованого майна на початок строку оренди;

В) за майбутньою вартістю суми мінімальних орендних платежів.

169. На обсяг продаж в точці беззбитковості впливають:

А) обсяги постійних витрат;

Б) співвідношення постійних і змінних витрат;

В) всі відповіді вірні.

170. Вибрати найбільш повне та коректне визначення фінансових інвестицій:

А) це сукупність витрат, що реалізуються у формі довгострокових вкладень капіталу в розширення потужностей підприємства;

Б) це майнові вкладення в об'єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання доходу;

В) це вкладення капіталу в інструменти фінансового ринку.

171. Основні функції контролінгу – це:

А) залучення капіталу;

Б) контроль та координація;

В) управління грошовими потоками.

172. Вибрати найбільш повне визначення облікової політики підприємства:

А) облікова політика – це сукупність способів ведення фінансового обліку;

Б) облікова політика – це сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання звітності;

В) облікова політика – це методика обліку окремих операцій.

173. Правовий режим спільної часткової власності встановлюється для майна:

А) повних товариств;

Б) при спільній діяльності без створення юридичної особи;

В) командитних товариств.

174. До основних видів ризиків, які виникають при комерційному кредитуванні відносяться:

А) зміна цін товарів;

Б) недотримання строків оплати поставок;

В) банкрутство покупця;

Г) всі попередні відповіді вірні.

175. На рівні центральних органів державної виконавчої влади в Україні регулюються ціни і тарифи на:

А) перевезення вантажів залізничним транспортом;

Б) вугілля, яке відпускається населенню;

В) хліб і булочні вироби;

Г) основні послуги зв’язку.

 

176. На рівні місцевих органів влади в Україні регулюються ціни і тарифи на:

А) водопостачання та водовідведення;

Б) природний газ;

В) платні послуги державних лікувально-профілактичних закладів;

Г) основні послуги зв’язку.

175. Змінними називаються витрати, які:

А) безпосередньо пов’язані з виробничим процесом;

Б) можуть бути безпосередньо віднесені на собівартість окремих видів продукції економічно доцільним способом;

В) змінюються пропорційно обсягу продукції, що виробляється;

Г) включаються до собівартості шляхом їх розподілу між видами продукції пропорційно певній умовній базі.

176. Платниками податку на прибуток є:

А) резиденти;

Б) бюджетні установи;

В) громадські організації;

Г) філії;

Д) нерезиденти;

Е) всі відповіді вірні.

177.Об'єктом оподаткування податком на прибуток є:

А) валові доходи;

Б) валові витрати;

В) валовий прибуток;

Д) оподатковуваний прибуток;

Е) чистий прибуток.

178. Валові витрати – це:

А) будь-які витрати платника податку;

Б) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій формі;

В) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій і матеріальній формах;

Г) компенсація вартості цінностей, що використані у процесі виробництва;

Д) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, які купуються (виготовляються) таким платником податку для їх подальшого використання у власній господарській діяльності.

179. Валові доходи – це:

А) сума доходів платника у грошовій формі;

Б) сума доходів платника від основної діяльності;

В) загальна сума доходів платника від усіх видів діяльності, отриманого протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній, нематеріальній формах.

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.022 сек.)