АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Автонавантажувачі, електронавантажувачі та електрокари. Правила безпеки при їх експлуатації

Читайте также:
 1. Dress-code: правила официальных мероприятий
 2. I. АКАДЕМІЯ ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ
 3. II. Організація перевірок органами Держтехногенбезпеки України
 4. II. Основные принципы и правила поведения студентов ВСФ РАП.
 5. III. Основні правила та обов’язки працівників
 6. III. Правила заповнення та видачі ветеринарних документів
 7. III. Правила проведения трансфузии (переливания) донорской крови и (или) ее компонентов
 8. III. Этические правила служебного поведения работников органов управления социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания
 9. IX. Правила трансфузии (переливания) криопреципитата
 10. IІІ. Проведення перевірок суб’єктів господарювання та органів влади та інших підконтрольних об’єктів органами Держтехногенбезпеки України
 11. V. ПРАВИЛА ЗАОЧНЫХ ШАШЕЧНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
 12. V. Правила и методы исследований при трансфузии (переливании) консервированной донорской крови и эритроцитсодержащих компонентов

Автонавантажувачі.Автонавантажувачі застосовуються тільки на відкритих ділянках для розвантажувально-завантажувальних робіт та міжцехового і міжскладського транспортування вантажів. В залежності від характеру вантажу автонавантажувачі можуть бути обладнані гаком, ковшом, безблочною стрілою, вилковими захоп­лювачами. Автонавантажувачі можуть працювати тільки на тери­торії, що має тверде покриття. Перед початком роботи автонаванта­жувач повинен бути перевірений на відповідність правилам безпеки та експлуатації згідно з інструкцією. До роботи на ньому допускаються особи віком від 18 років, що пройшли навчання, здали іспити і отри­мали право на керування автонавантажувачами. Основною умовою безпечної роботи автонавантажувача є відповідність маси вантажу, що підіймається, допустимим нормам навантаження. Вантажопід­йомність механізму змінюється в залежності від положення центра ваги вантажу відносно опорної рами. Тому піднімати вантаж, центр ваги якого розміщений на відстані від рами, що перевищує встанов­лену інструкцією, забороняється. Порушення цієї вимоги може при­звести до перевертання навантажувача і травмування робітників. За­боронено перевозити вантаж масою, яка перевищує вантажопідйом­ність автонавантажувача. Довгомірні вантажі дозволяється транс­портувати тільки на відкритих ділянках території, причому спосіб утримання вантажу повинен виключати можливість його руйнуван­ня або падіння. Вантажі великих розмірів, які закривають водію видимість, переміщують при русі автонавантажувача заднім ходом. При цьому відповідальна за навантаження особа вказує дорогу і по­дає сигнали. Робота з вантажами повинна виключати можливість їх падіння під час захоплення, піднімання, транспортування, опускання і розвантажування. Забороняється укладати на автонавантажувач вантаж вище захисного пристрою, який захищає робоче місце водія. Піднімати й опускати вантаж дозволяється лише при повній зупинці автонавантажувача.

Дрібні штучні вантажі транспортують тільки в спеціальній тарі, яку заповнюють не вище її бортів. У випадку втрати автонаванта­жувачем стійкого положення негайно опускають вантаж.

Особливої обережності потребує транспортування у вузьких проїздах. В нічний час передбачають належне електричне освіт­лення складських або робочих ділянок.При виконанні навантажувально-розвантажувальних робіт автонавантажувачем забороняється: піднімати і перевозити людей; залишати навантажувач з вантажем на вилах або з піднятими ви­лами; продовжувати роботу при нестійкому положенні автонаван­тажувача. Швидкість руху навантажувача не повинна перевищу­вати 7 км/год при русі по головних проїздах і 5 км/год при русі в інших місцях. Не можна залишати автонавантажувач з працюю­чим двигуном близько легкозаймистих матеріалів без нагляду та залишати кермо управління при піднятому вантажі.

Після закінчення роботи водій повинен оглянути і очистити всі частини та зробити відповідний запис у змінному журналі про по­мічені недоліки в роботі автонавантажувача.

Електрокари та електронавантажувачі.Електрокари та електронавантажувачі застосовуються як міжцеховий та внутрішньо-цеховий транспорт для транспортування та обробки вантажів. На відміну від автонавантажувачів, ці машини є екологічно чистими і можуть працювати як на відкритих територіях, так і всередині при­міщень. До керування електрокарами та електронавантажувачами допускаються особи віком від 18 років і старші, що мають по­свідчення на право їх керуванням. Перед початком роботи водій повинен перевірити, відповідно до інструкції, справність усіх вуз­лів і механізмів та акумуляторної батареї.

Електронавантажувачі не рідше одного разу на рік випробову­ють на надійність і вантажопідйомність, для чого піднімають ван­таж, який перевищує номінальну вантажопідйомність на 20-25%. При експлуатації електрокарів та електронавантажувачів треба дот­римуватися правил пожежної та електробезпеки. Пожежа може ста­тися внаслідок замикання акумуляторної батареї через пошкодження електропроводки на електрокарі або електронавантажувачі, або за­лишеного на акумуляторній батареї якогось інструмента або мета­левої деталі. Не можна допускати окислення і послаблення контактів у батареї, курити і користуватися відкритим полум'ям поблизу аку­муляторної батареї.

‡агрузка...

Підйом і опускання вантажу треба здійснювати тільки при не­рухомому електронавантажувачі. Забороняється перевозити ванта­жі при положенні вилок електронавантажувача від рівня підлоги вище ніж на 0,3-0,5 м. Мінімальна ширина проїздів для міжцехо­вого електротранспорту дорівнює максимальній ширині електро­транспорту з вантажем, що транспортується, плюс один метр.

Перед транспортуванням вантажу водій зобов'язаний впевнити­ся в тому, що вантаж відповідає вантажопідйомності електронаванта­жувача, а його габарити - розмірам проїзду. Швидкість руху електро­карів та електронавантажувачів у приміщеннях не повинна пере­вищувати 6 км/год, а при русі по естакадах та проїздах - 3 км/год.

Зарядка акумуляторних батарей проводиться в спеціальних підзарядних пунктах, що повинні розташовуватися в окремих при­міщеннях, обладнаних припливно-витяжною вентиляцією, яка забезпечує 5-10 кратність повітрообміну при лужних акумулятор­них батареях і 10-15 кратність - при кислотних. Корпуси заряд­них електричних машин і апаратів заземлюють. Підзарядні пунк­ти належать до приміщень особливо небезпечних за небезпекою ураження людини електричним струмом і вибухонебезпечних за вибухопожежонебезпекою, тому там слід дотримуватись відповід­них правил електро- та вибухопожежобезпеки.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)