АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

РІЗНОЯКІСНІСТЬ НАСІННЯ (ГЕТЕРОСПЕРМІЯ)

Читайте также:
  1. АТЕСТУВАННЯ ВИРОБНИКІВ НАСІННЯ
  2. НАСІННЯ ВИСОКИХ ГЕНЕРАЦІЙ
  3. НИКАМИ НАСІННЯ ТА САДИВНОГО МАТЕРІАЛУ
  4. ПРИСКОРЕНЕ ВИРОБНИЦТВО НАСІННЯ НО-
  5. Ція насіння)

Насіння формується в певних умовах навколишнього се-

редовища. Внаслідок впливу різних ендогенних та екзоген-

них чинників у різні періоди життя материнської рослини на-

сіння набуває різних змін. Відмінність насіння за морфологіч-

ними ознаками, біохімічним складом та фізіологічним станом,

що впливає на проростання й продуктивність рослин у по-

томстві, називається різноякісністю насіння або гетероспер-

мією (від грецького gеtеrо – інший та sреrmа – насінина).

І.Г.Строна (1966) і О.Г.Кізилова

(1974) розглядають три типи специ-

фічної різноякісності насіння – мате-

ринську (матрикальну), генетичну та

екологічну.

Материнська різноякісність є на-

слідком неоднакового розміщення

плодів і насінин на материнській ро-

слині, у результаті чого створюються

різні умови її живлення та неоднако-

вий вплив материнського організму.

Навіть при ідентичності генетичних

та екологічних чинників місцеполо-

ження насіння зумовлює виявлення

цього типу різноякісності.

Генетична різноякісність – це ре-

зультат поєднання спадкових ознак

батьківських форм. Хоч при цьому

зберігається загальний тип спадко-

вості, однак кожна насінина має від-

мінності, зумовлені статевим проце-

сом. Генотипову різноякісність на-

сіння викликають також мутагенні

чинники.

Недоцільно розмежовувати мат-

рикальну та генотипову різноякіс-

ність, оскільки на материнській рос-

лині мають місце відмінності насіння

як за спадковими, так і неспадкови-

ми властивостями.

М.М.Макрушин (1989) пов'язує генетичну різноякісність

насіння з вивченням таких положень:

- генетичні особливості нормальних і аномальних процесів

формування насіння (поліплоїдії, гаплоїдії, поліембріонії то-

що) з метою використання останніх для теоретичних дослі-

джень та практичної селекції;

- мінливість насіння при віддале-

ній гібрідізації з метою подолання

безплідності потомства;

- пізнання характеру мутаційного

процесу із зміною віку насіння u1076 для

створення технологій довгостроково-

го зберігання генофонду рослин та

посівного матеріалу.

У розв’язанні цих завдань

центральним питанням є вивчення

характеру мінливості насіння, тобто

його різноякісності або гетероспер-мії.

Екологічна різноякісність насіння

виникає в результаті взаємодії рос-

линного організму з навколишнім се-

редовищем. Ця форма різноякісності

неспадкова, однак у формуванні бі-

ологічних властивостей і якості на-

сіння вона відіграє важливу роль.

На підставі аналізу існуючих ме-

тодологічних і теоретичних положень з гетероспермії та вла-

сних багаторічних досліджень М.М.Макрушин (1989) розши-

рює уявлення про це явище й дає, на його думку, повнішу

класифікацію різноякісності насіння і дає можливість вивчити

це явище на популяційному, родинному та рівні окремого ор-

ганізму. Вона охоплює всі можливі види мінливості насіння як

за окремими ознаками, так і за певним їх комплексом, і вклю-

чає дію на материнські рослини та насіння екзо- та ендоген-

них чинників.

Подальше вивчення різноякісності насіння сприятиме

отриманню цінного вихідного матеріалу для селекції, визна-

ченню умов формування високоякісного матеріалу, прогно-

зуванню його врожайних властивостей, добору біологічно

повноцінного насіння для сівби.

Рис. 3.2 Анатомія зернівки пшениці (покриви насінини)


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)