АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Модульна контрольна робота 1

Читайте также:
 1. Cамостійна робота студентів
 2. Cамостійна та індивідуальна робота
 3. Cамостійна та індивідуальна робота
 4. Cамостійна та індивідуальна робота
 5. Cамостійна та індивідуальна робота
 6. Cамостійна та індивідуальна робота
 7. Cамостійна та індивідуальна робота
 8. Cамостійна та індивідуальна робота
 9. Cамостійна та індивідуальна робота
 10. II. Індивідуальна робота студентів.
 11. II. Індивідуальна робота студентів.
 12. V. Практична робота.

Тема «загальні питання інформаційних ресурсів»

1. Що таке інформація?

2. Які є два основні підходи до сутності інформації?

3. Що відносять до атрибутів інформації?

4. Які форми інформації виділяють в теорії інформації?

5. Що таке знання?

6. Що таке дані?

7. Як називається рух документів від документовиробника до документокористувача, або організована безліч документів, які функціонують у соціальному середовищі?

8. Що таке документні ресурси?

9. Які є властивості документних ресурсів?

10. Що таке інформаційний ресурс?

11. Що таке інформаційний масив?

12. Які є необхідні характеристики для ідентифікації інформаційних масивів?

13. Що таке інтелектуальний каітал?

14. Які принципи лежать в основі опису інформаційних масивів?

15. Які мови використовуються для тематичного принципу описування ІМ?

16. Який принцип застосовується для опису масивів, що включають текстові (неструктуровані) документи?

17. Який принцип застосовується для опису добре структурованих масивів, а саме фактографічних баз даних, що виникають у сфері управління?

18. Як ще називають предметний принцип описування ІМ?

19. Який з принципів опису ІМ зручний для пошуку, але погано пристосований для навігації, ідентифікації інформаційних масивів, а також для вирішення різноманітних задач управління інформаційними ресурсами?

20. Які класифікатори ресурсів досить розповсюджені в мережі Інтернет?

21. Як класифікуються ІР за належністю до системи?

22. На які класи поділяються ІР за формою власності?

23. На які класи поділяються ІР за призначенням?

24. На які класи поділяються ІР за видом носія?

25. Що таке інформаційна мова?

26. Що таке національний документний ресурс?

27. Який найважливіший обов’язок в інформаційній галузі всіх органів державного управління?

28. Які методи застосовуються для вирішення завдань державної інформаційної політики?

29. Що таке нормативно-правовий акт?

30. Які схеми управління включає існуюча система державного управління інформаційною діяльністю?

31. З якою метою здійснюється моніторинг інформаційних ресурсів?

32. В яких основних формах здійснюється моніторинг ІР?

33. Хто є суб’єктами інформаційних відносин?34. Що є підставами виникнення права власності на інформацію?

35. Що таке інформаційна економіка?

36. Що таке інформаційна продукція?

37. Що таке інформаційна послуга?

38. Що таке дескриптор?

39. Що таке класифікаційна ознака?

40. Як визначається інформація з обмеженим доступом?

41. Що таке відкрита інформація?

42. Що таке джерела інформації?

43. Що таке документний ресурс?

44. Що таке інформаційні ресуси?

45. Який вираз є точнішим для документознавства: документні ресурси чиінформаційні ресурси?

46. Що таке бібліотека?

47. Що таке бібліотечний фонд?

48. Що таке Національна система НТІ?

49. Що таке інформаційна діяльність?

50. Що таке документ?

 

- - - - - - - - -

1. Інформатизація – це:

2. Для інформаційного суспільства характерні:

3. Сукупність інформаційних ресурсів, інформаційної інфраструктури, суб’єктів інформаційних відносин, які забезпечують збирання, зберігання, використання та поширення інформації, а також системи правого регулювання суспільних відносин – це:

4. До засобів інформатизації відносяться:

5. Результатом процесу інформатизації є:

6. Інформаційний ринок – це:

7. Для вертикального ринку характерним є те, що:

8. Для горизонтального ринку характерним є те, що:

9. Сучасний інформаційний ринок закономірно складається з чотирьох взаємодіючих областей:

10. Сектор ділової інформації включає:

11. Електронний документ (група документів), що пройшов редакційно-видавничу обробку, призначений для розповсюдження в незмінному вигляді, має вихідні відомості – це:

12. Бібліотека, яка не існує «в реальному житті»:

13. Для визначення комплексу інформаційних джерел, доступних через глобальні комп’ютерні мережі, що в сукупності утворюють Інтернет використовується назва:

14. Електронна бібліотека – це:

15. Які є способи оцифровування поліграфічних видань?

16. До основних функціональних можливостей, які повинні забезпечувати інформаційні системи електронних бібліотек слід віднести:

‡агрузка...

17. Наочне надання користувачу логічної структури інформаційного простору, що організовує всі інформаційні об’єкти системи, і засобів роботи з нею:

18. Різновид лексичного пошуку, де як лексична одиниця виступає визначена послідовність допустимих символів:

19. Хартія про збереження цифрової спадщини була прийнята:

20. Інтернет – це:

21. Програми перегляду в Інтернет:

22. Вся сукупність інформаційних технологій і даних, що доступні за допомогою цих технологій – це:

23. Електронний уряд – це:

24. Концепція електронного уряду складається з двох взаємозалежних проектів (під концепцій):

25. Спеціальний вид торгівлі по замовленнях урядових організацій

26. Сервіс забезпечення вільного доступу громадян до всієї необхідної державної інформації:

27. Урядовий сервіс, який можна охарактеризувати як здешевлення роботи уряду, прискорення проходження документів через його структури, збільшення можливостей контролю за діяльністю окремих органів і службовців, збільшення конкуренції між службовцями і підвищення їх кваліфікації:

28. Початкова стадія трансформації в електронний уряд, при якій електронне управління в основному фокусується на наданні громадянам електронних послуг:

29. Для впровадження електронного уряду необхідно:

30. Переваги створення електронного уряду в Україні:

- - - - - - - - -

 

1. Що таке Національні інформаційні ресурси?

2. Чим є Національні інформаційні ресурси?

3. Всі законодавчі та нормативні документи, які приймаються в Україні після 1991 р., ґрунтуються або враховують …:

4. Важливою складовою правового режиму і ключовим питанням системи її охорони є:

5. Кому надається право доступу до конфіденційної та секретної інформації?

6. Які органи відносяться до суб’єктів управління першого рівня системи державного управління інформаційними ресурсами?

7. Які основні галузі та види інформації, відповідно до Закону України «Про інформацію»?

8. Для забезпечення сталого функціонування державних органів в Україні запроваджено:

9. В Україні були створені такі державні інформаційні ресурси:

10. Інформаційні ресурси архівного фонду регулюються:

11. Національна система НТІ включає:

12. До первинних (вторинних) документів національної системи НТІ слід віднести:

13. Інформаційні ресурси держави оборонного характеру використовуються як наукові та науково-технологічні напрацювання для:

14. Що розуміють під інформаційними ресурсами органів державної влади і управління, місцевого і регіонального самоврядування

15. Основними джерелами інформації про діяльність державних органів і органів місцевого самоврядування є:

16. Інформація про особу вміщує:

17. Якої з перерахованих галузевих інформаційних систем в ряді центральних органів виконавчої влади не існує:

18. Одним з важливих завдань інформатизації діяльності органів влади є:

 
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.008 сек.)