АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

ПРАВОЗНАВСТВО

Читайте также:
  1. З дисципліни «Медичне правознавство»

ЗМ 1.1 Основи Конституційного права України

1. Правовий статус і повноваження державних органів законодавчої влади та органів виконавчої влади різних рівнів (правовий статус і повноваження Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів місцевого самоврядування).

2. Джерела права (закони та підзаконні нормативні акти). Закон України про архітектурну діяльність.

ЗМ 1.2 Основи цивільного права України

1. Громадяни та юридичні особи як суб’єкти цивільного права, відносини, що регулюються цивільним правом.

2. Цивільна правоздатність та цивільна дієздатність суб’єктів.

3. Право власності та його конституційний захист. Форми та види власності.

4. Поняття цивільної угоди та цивільного договору.

5. Договір купівлі-продажу, майнового найму (оренди, позики ).

 

ЗМ 1.3 Основи трудового права України

1. Поняття, сторони та зміст трудового договору, порядок його укладання.

2. Порядок припинення трудового договору з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу.

3. Робочий час і час відпочинку.

 

 

ТЕМИ ДЛЯ РОЗГЛЯДУ І ВИВЧЕННЯ НА ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТТЯХ

 

Змістовий модуль 1.1 ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Декларація про державний суверенітет України. Конституція України - основний закон держави. Конституційний устрій України.

Конституційна форма правління та державного устрою. Територіальний устрій України. Конституційний статус Автономної Республіки Крим.

Державна символіка України. Законодавство про мови в Україні. Конституційний статус національних меншин і корінних народів України. Конституційний принцип розподілу державної влади. Конституційний статус особистості.

Безпосередня і представницька демократія в Україні. Органи державної влади в Україні. Верховна Рада України. Правовий статус Президента України. Рада Національної Безпеки України. Правовий статус Кабінету Міністрів України. Місцеві органи виконавчої влади в Україні. Судова влада

в Україні. Конституційний принцип правосуддя. Система правоохоронних органів України. Місцеве самоврядування в Україні.

Джерела права (форми права): закони та підзаконні нормативні акти як джерела права. Поняття й ознаки правових актів. Система права та їх структура. Систематизація нормативно-правових актів. Поняття, ознаки і види норм права. Структура норми права. Правовідношення: поняття, основні ознаки, види. Суб’єкти права. Юридичні факти. Правомірна і неправомірна поведінка. Поняття законності та правопорядку, гарантії їх дотримання.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.007 сек.)