АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

СТУДЕНТІВ. Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з міжнародного права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК)

Читайте также:
 1. Адаптація студентів нового набору
 2. Аналіз захисту дипломних робіт студентів ФМТЗ 2011-2012 р. р. День 2(24.05.2012)
 3. Види та форми науково-дослідної роботи студентів
 4. ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ І ВМІНЬ СТУДЕНТІВ
 5. для студентів 2 курсу (заочна форма навчання)
 6. Для студентів всіх спеціальностей
 7. Для студентів заочної форми навчання
 8. Для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент і адміністрування» навчально-наукового центру післядипломної освіти
 9. Для студентів усіх спеціальностей
 10. ДЛЯ СТУДЕНТІВ-ЗАОЧНИКІВ
 11. Забезпечення результативності навчально-пізнавальної діяльності студентів
 12. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ

 

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з міжнародного права здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-баль-ною шкалою. Завдання ПМК та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на ПКЗ, – від 0 до 50 балів.

ПКЗ з міжнародного права проводиться у формі іспиту з основних питань, що потребують творчої відповіді та вміння синтезувати отримані міжнародно-правові знання з сучасними політико-правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються три питання з міжнародного права.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно зі шкалою, приведеною на наступній сторінці.

Оцінка за шкалою ECTS ВИЗНАЧЕННЯ За національною систе-мою За системою НЮАУ ім.Ярослава Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
С ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю незначних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО– потрібнопопрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий пов-торний курс 1-341 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)