АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

I рівень. * Поняття «культура» у філософському розумінні означає

Читайте также:
 1. I рівень
 2. Базовий рівень підготовки.
 3. В Україні немає свого фільмофонду і державного кіномузею, низький рівень кіноосвіти. Зовсім зникла кінопреса (журнали “Новини кіноекрана”, “Вавилон”).
 4. Державні запозичення можуть здійснюватись тільки тоді, коли вичерпані інші джерела формування доходів держави або коли доцільно обмежити рівень оподаткування.
 5. Другий рівень
 6. Другий рівень
 7. І рівень. Завдання 1-12 мають по п’ять варіантів відповідей, з яких лише ОДНА правильна. Оберіть правильну відповідь і напишіть букву, яка їй відповідає.
 8. ІІ рівень
 9. ІІ рівень
 10. ІІІ рівень
 11. ІІІ рівень

* Поняття «культура» у філософському розумінні означає

) матеріальні цінності, створенні людством у процесі його розвитку, до яких відносять знаряддя праці, одяг, житло тощо

) духовні цінності людства, цінності в галузі освіти, науки, художньої культури, моралі, їх виробництво, розподіл та споживання

@)сукупність досягнень суспільства в процесі його розвитку

) сукупність матеріальної та духовної культури

 

* Усвідомлення людиною причетності до певного на­ро­ду, його культури і мови, усвідомлення свого місця і ролі в світовій цивілізації і права на національну незалежність це

) національний характер

) національна культура

@) національна свідомість

) національна ідентичність

 

* Перші спроби подати історію розвитку української куль­­тури припадають на

) середину XVIII ст.

@) середину XIX ст.

) кінець XIX ст.

) початок XIX ст.

 

* Першим подав філософсько-світоглядне опрацювання цілісної концепції історії української культури

) М. Грушевський

) І. Огієнко

@) І. Франко

) М. Костомаров

 

* Автором фундаментальної десятитомної «Історії України-Русі» є

) І. Франко

@) М. Грушевський

) М. Костомаров

) І. Огієнко

 

* Автором книги «Українська культура. Ко­ро­т­­ка іс­торія культурного життя українського народу», написана на підставі курсу лекцій, прочитаних для студентів Київського університету, є

@) І. Огієнко

) П. Куліш

) М. Драгоманов

) М. Грушевський

 

* Су­час­ні до­слідники української культури вважають почат­ком «справжньої історіографії української куль­тури» пра­цю

) «Історія України-Русі» М. Грушевського

@) «Українська культура. Ко­ро­т­­ка іс­торія культурного життя українського народу» І. Огієнка

) «Нарис історії українсько-руської літератури до 1890 року» І. Франка

) «Історія української літератури» М. Грушевського

 

* Слово «Ук­раї­на» вперше з’являється в літописах

@) у 1187 р.

) у 1185 р.

) у 1015 р.

) у 1054 р.

 

* Покровителем худоби у східних слов’ян був

) Стрибог

@) Волос

) Дажбог

) Ярило

 

* Тризна – це

) віра у потойбічне життя

) свято приходу весни

@) обряд поминок

) обряд пожинок

 

* Вся територія сучасної України вже була заселена у@) пізньому палеоліті

) неоліті

) мезоліті

) пілеоліті

 

* Найбільш ранніми землеробськими племенами на території Укра­їни, першими хліборобами на українській землі вважаються племена:

) черняхівської культури

@) трипільсбкої культури

) зарубинецької культури

) київська культура

 

* Трипільська культура склалась на Правобережній Україні і розвивалась протягом:

) V-IV тис. до н.е.

) III-II тис. до н.е.

@)IV-III тис. до н.е.

) IV-II тис. до н.е.

 

* Трипільці першими на тери­торії України для виготовлення одягу стали використовувати

@) тканини

) шкіру тварин

) хутро тварин

) вовну

 

* Великі населені пункти, в яких жили трипільці називалися:

) городами

) поселеннями

@) протомістами

) містіми-державами

 

* Подальший розвиток кіммерійського суспільствана українському теренібув обірваний навалоюіраномовних кочівників:

) сарматів

) готів

@) скіфів

) гунів

 

* Кочові племена зі Сходу, які панували у причорноморських степах з ІІ ст. до н.е. по ІІ ст. н.е.:

) кімерійці

) скіфи

@) сармати

) гуни

 

* Прихід письма на територію Причорномор'я та Подніпров'я, початок писемного періоду української історії пов’язані з:

) періодом кіммерійсько-скіфо-сарматського панування

@) грецькою колонізацією

) періодом зарубинської культури

) періодом черняхівської та київської культур

 

* Про яку праслов’янську культуру йде мова: існувала до ІІ ст. н.е. основними катего­ріями пам'яток є поселення та могильники; населення володіло рядом добре розвинутих ремесел, знало виплавку заліза, ковальську справу; вже мали ткацький верстат і виробляли тканину з шерсті, льону та коно­пель. Посуд робили на гончарному крузі з місцевих глин:

@) зарубиненську культуру

) черняхівську культуру

) київську культуру

) трипільську культуру

 

* Язичницька релігія стародавніх слов’ян це:

‡агрузка...

@) політеїзм

) монотеїзм

) дуотеїзм

) біотеїзм

 

* По­ча­тком розвитку ранньофеодального писаного права вважають

) «Устав» Володимира Мономаха

@) «Руська правда» Ярослава Мудрого

) «Слово о законі і благодаті» Іларіона

) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

 

* Писемність, якою користувалися східні слов’яни до прийняття християнства називали

) глаголиця

@) черти і рези

) вузелкове письмо

) софіївське письмо

 

* «Софійська» абетка, ви­явлена С. Висоцьким на стіні Михайлівського вівтаря Со­фійського собору у Києві, на думку дослідників, скоріш за все є

) невдалоє спробою відтворення кириличного алфавіту

) глаголиця

@) перехідний етап східнослов’янської писемності часів Аскольда і Діра

) «черти і рези»

 

* «Остромирове Єван­ге­ліє», «Ізборники Святослава», «Слово о за­ко­ні і благодаті», «Мстиславове Євангеліє», «Повість временних літ» та інші написані з використанням абетки

) «черти і рези»

) глаголиці

@) кирилиці

) софіївської

 

* Києво-Печерський мона­стир, заснований у

@) 1051 р. ченцем Антонієм

) 1037 р. Ярославом Мудрим

) 989 р. Володимиром Великим

) 1051 р. ченцем Григорієм

 

* Монастир, який здійснював культурно-просвітницьку діяльність, заснований у другій половині ХІ ст. Всеволодом Ярославичем

) Києво-Печерський монастир

@) Видубецький монастир

) Успенський монастир

) Новгородський монастир

 

* Першою згадкою про існування постійної форми на­вчання у Київській Русі є запис у «Повісті временних літ», що стосується створення школи за часів

@) Володимира Великого у 988 р.

) Ярослава Мудрого у 1051 р.

) Володимира Мономаха у 1113 р.

) княгині Ольги у 950 р.

 

* У 1086 р. дочка Все­во­лода Ярославича Янка заснувала при Андріївському мо­на­стирі

) початкову школу

@) школу для дівчат

) мистецьку школу

) середню школу

 

* Урочисті проповіді на церковні свята та по­вчан­ня називаються

) скриптонії

@) гомілетика

) тризна

) апокрифи

 

* Перша і найбільш значна бібліотека Київської Русі була заснована

@) Ярославом Мудрим у 1037 р. при Софії Київській

) Іларіоном в Печерському монастирі в XI ст.

) Володимиром Великим при Десятинній церкві у 996 р.

) Антонієм у Київо-Печерському монастирі у XI ст.

 

* Скрипторії - це

) приміщення для проведення поховань

@) приміщення для переписування книг

) приміщення для слухання музики

) приміщення для гри на скрипці

 

* Твори на біблійну те­ма­тику, що доповнювали або уточнювали Святе письмо, але не були канонізовані церквою це

) агіографічні

) патерики

@) апокрифи

) паломницькі

 

* Апокрифи, які містили цікаві розповіді про кінець світу і Страш­ний Суд, про долю праведників і грішників на другому сві­ті належать до

) старозавітних

) новозавітних

@) есхатологічних

) некалендарних

 

* Апокриф «Ходіння апостола Андрія» належить до групи

) старозавітних

@) новозавітних

) есхатологічних

) некалендарних

 

* Твори перекладної літератури часів Київської Русі в яких розповідається про життя святих це

@) агіографічні

) патерики

) апокрифи

) паломницькі

 

* Прикладом календарних агіографічних творів є

) «Шестоднев»

) «Патерикон»

@) «Четьї-мінеї»

) «Фізіолог»

 

* Першим митрополитом-русичем був призначений у 1051 р.

@) Іларіон

) Никон

) Сильвестор

) Григорій

 

* Друга редакція «Повісті временних літ» датується

) 1113 р.

@) 1116 р.

) 1117 р.

) 1118 р.

 

* Автором першої редакції «Повісті временних літ» 1113 р. вважається

) ігумен княжого Видубецького монастиря Сильвестр

) невідомий автор

@) літописець Нестор

) митрополит Іларіон

 

* Продовженням «Повісті временних літ» є

@) Київський літопис

) Радзивидівський літопис

) Галицько-Волинський літопис

) Супральський літопис

 

* Літопис, який охоплює події між 1201 і 1292 рр. це

) Київський літопис

) Радзивидівський літопис

@) Галицько-Волинський літопис

) Супральський літопис

 

* Високопат­ріо­тична легенда про євшан-зілля використовується автором літопису

) «Повість временних літ»

) Киівський літопис

@) Галицько-Волинський літопис

) Радзивилівський літопис

 

* Зразком урочистої проповіді, як різновиду оригінальної літератури ораторсько-проповідницької прози часів Київської Русі, вважається

) «Слово на нову неділю по Пасці» Кирила Туровського

) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

@) «Слово про закон і благодять» митрополита Іларіона

) «Житьє и хоженьє Даниила, Русьскыя земли игумена»

 

* Прикладом простої проповіді, як різновиду оригінальної літератури ораторсько-проповідницької прози часів Київської Русі, є

@) «Слово на нову неділю по Пасці» Кирила Туровського

) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

) «Слово про закон і благодять» митрополита Іларіона

) «Житьє и хоженьє Даниила, Русьскыя земли игумена»

 

* «Житьє ихоженьє Даниила, Русьскыя земли игу­ме­на» є прикладом різновиду оригінальної літератури Київської Русі

) літопис

) ораторсько-проповідницька проза

@) паломницбка література

) полемічна література

 

* Твір, в якому з особливою силою звучить ідея єдності Руської землі

@) «Слово о полку Ігоревім»

) «Слово про закон і благодать»

) «Житьє и хоженьє Даниила, Русьскыя земли игумена»

) «Повчання дітям» Володимира Мономаха

 

* Першою кам’яною спорудою Київської Русі вважається

@) Десятинна церква

) Софіївський собор

) Спаський собор у Чернігові

) Успенський собор у Володимирі-Волинському

 

* Ряд однакових за формою і розмірами арок, що спираються на колони або стовпи і утворюють відкриті галереї - це

) аркатура

@) аркада

) портал

) плінфа

 

* Розташований у східній частині християнського храму вівтарний виступ, напівкруглий, гранований або прямокутний в плані та перекритий це

@) абсида

) плінфа

) неф

) аркатура

 

* Витягнуте приміщення, частина інтер’єру, обмежене з одного чи з обох поздовжніх стін рядом колон або стовпів це

@) неф

) фриз

) пілястра

) абсида

 

* Ряд декоративних несправжніх арок на фасаді будівлі або на внутрішніх стінах приміщення це

) аркада

@) аркатура

) портал

) фриз

 

* Така будова храму, коли до купола, що зна­хо­диться в центрі і опирається на чотири стовпи, хре­стоподібно розходяться вкриті склепінням пе­ре­хо­ди це

@) хрестовокупольний храм

) центровокупольний храм

) чотиристовпний храм

) чотирибанний храм

 

* Величезна п’ятинефна хрестокупольна споруда з 13-ма ба­ня­ми, оточена з північної, західної та південної сторони дво­ма рядами відкритих галерей це

) Десятинна церква

@) Софіївський собор

) Спаський собор у Чернігові

) Кирилівська церква у Києві

 

* Прикладом нового типу монастирського храму Русі ХІІ ст. - хрестобанна, шести­стовп­на тринефна споруда, увінчана однією банею – є

@) Успенський храм Печерського монастиря

) Спаський собор у Чернігові

) Софіївський собор

) Юріївська церква у Каневі

 

* Мурована двохярусна спо­ру­да, що в кінці ХІІ ст. увійшла в систему фортечних мурів Києво-Печерського монастиря

) Успенський собор

@) Троїцька надбрамна церква

) Юріївська церква

) Кирилівська церква

 

* Яке словосполучення пропущено? На ран­ньому етапі в інтер’єрах монументальних споруд Київ­сь­кої Русі поєднувались мозаїки і фрески, пізніше па­ну­ючим стало ____________________.

) мозаїчне мистецтво

@) фрескове мистецтво

) іконописне мистецтво

) станкове мистецтво

 

* Велична по­стать Богоматері-Оранти зображена в апсиді центрального вівтаря храму

) Десятинної церкви

) Михайлівського золотоверхого собору

@) Софіївського собору

) Успенської церкви Києво-Печерської лаври

 

* Не характерним для візантійських цер­ков­них канонів є фрески Софіївського собору на тему

@) світського життя

) євангелічних творів

) причастя апостолів

) Благовіщення

 

* Найвідомішою іконо­пис­ною майстернею ХІ-ХІІ ст. була

) іконописна майстерня Софіївського собору

@) іконописна майстерня Печерського монастиря

) іконописна майстерня Видубецького монастиря

) іконописна майстерня Троїцько-Іллінського монастиря

 

* Пер­шою ілю­строваною книгою, яка дійшла до нас, є

@) «Остромирове Євангеліє»

) «Мстиславове Євангеліє»

) «Ізборник» Святослава

) Радзивилівький літопис

 

* Данило Галицький був коронований Папою Римським у:

) 1248 р.

) 1252 р.

) 1253 р.

@) 1254 р.

 

* У Галицько-Волинському князівстві окрему православну митрополію було затверджено на зламі 1302-1303 рр. за Юрія Львовича у місті:

) Львові

@) Галичі

) Володимирі

) Перемишлі

 

* Техніка прикрашання дерев’яних виробів на галицько-волинських землях, коли в поверхню виробу врізають пластинки або куски різного матеріалу ( золото, срібло, перламутр) називається:

@) інкрустація

) інтарсія

) різьблення

) пальцевдавлювання

 

* Техніка прикрашання дерев’яних виробів на галицько-волинських землях, яка являла собою композицію з різноколірної деревини називається:

) інкрустація

@) інтарсія

) різьблення

) полива

 

* Про розвиток якого виду ремесла на галицько-волинських землях свідчать рядки «Слова о полку Ігоровім», де розповідається про «мечі харалужні»:

@) ливарництво

) ковальство

) гончарство

) ювелірне мистецтво

 

* Унікальною пам’яткою українського ливарницького мистецтва XIV ст. є дзвін, відлитий майстром Яковом Скорою для дзвіниці собору:

@) св. Юра у Львові

) Онуфріївської церкви у Львові

) св. Миколая у Львові

) Марії Сніжної у Львові

 

* Унікальною пам’яткою українського ливарницького мистецтва XIV ст. є дзвін, відлитий для дзвіниці собору св. Юра у Львові майстром

@) Яковом Скорою

) Аліипієм

) Петром з Волині

) Григорієм

 

* Енколпіони - це:

) Плитки для прикрашення підлоги у храмі

@) хрестики, які складалися із 2-ох стулок, з’єднаних, шарніром, всеридині лежали мощі святих

) натільні хрестики, які носилися під одягом

) хрести з дерева для прикрашення храмів

 

* Широкий глиняний горщик для перетирання маку й іншого насіння:

) терка

@) макітра

) дробилка

) макогон

 

* Поширена на Галицько-Волинській Русі техніка оздоблення кераміки, корені якої сягають ІІ тис. до н.е., секрет виготовлення якої зберігають майстри з Гавареччини – села між Олеськом і Білим Каменем на Львівщині:

) заглиблене пластичне декорування

) техніки поливи

@) чорна, або задимлена, закурена кераміка

) техніка орнаментального прикрашення

 

* Довгополий одяг з домотканого білого, сірого або чорного сукна (Х-ХІІІ ст.):

) свити

@) опанчі

) сіряки

) онучі

 

* Перша літописна згадка використання килимів пов’язана з:

@) поховальним обрядом

) даруванням подарунків князю

) візитом до народів східної Азії

) весільним обрядом

 

* Полісся славилося незвичайним лляним полотно – дуже тонким і прозорим, для якого вирощували особливі сорти льону з тонким і невисоким стеблом:

) ситець

@) серпанок

) «руська тканина»

) сірячинна

 

* Місто Галицько-Волинської землі, яке хан Бурундай у 1259 р. наказав не тільки спалити, а й розкопати оборонні вали це:

) Любомль

) Холм

@) Володимир

) Галич

 

* Улюблене місто Володимира Васильковича, де він побудував церкву св. Юрія, прикрасив її іконами, подарував срібний посуд, дорогоцінні тканини, дзвони «чудного гласу», богослужебні книги це:

) Луцьк

) Холм

@) Любомль

) Перемишль

 

* Під час походу Володимира Великого на «ляхи» 981 р. вперше згадується місто галицько-волинської землі:

@) Перемишль

) Холм

) Галич

) Володимир

 

* Початок історії Львова – міста, яке заснував Данило Романович і назвав на честь сина Лева, датується:

) 1254 р.

@) 1256 р.

) 1234 р.

) 1236 р.

 

* Вплив романської архітектури на галицьку архітектурну школу проявлявся у застосуванні:

) кольорової мозаїки

@) кольорових вітражів

) білокам’яного різьблення

) урочистих порталів

 

* Церква, яку було зведено Данилом Галицьким у Холмі, пошкоджену пожежею 1259 р., про що повідомляв Галицький літопис – це церква:

@) Іоанна Златоусого

) св. Миколая

) Онуфріївська

) св. Пантелеймона

 

* Одна з найдавніших фортець, зведена на неприступній горі з вапняка, яка досягає 1328 м над рівнем моря, перша літописна згадка датується 1226 р., а в 1240 р. її обложили татари, проте взяти не змогли:

) Луцька фортеця

@) Кременцька фортеця

) фортеця у Холмі

) Хотинський замок

 

* Відомий скульптор-різьбяр ХІІІ ст. на галицько-волинській землі:

) Ісаан

@) Авдій

) Юрій

) Адімпій

 

* Пам’ятка книжної мініатюри, зображення якої виконані у другій половині ХІ ст., а нині зберігається у м. Чівідале у північній Італії:

) Добрилове Євангеліє

) Галицьке Євангеліє

@) Кодекс Гертруди

) Галицький літопис

 

* Особа, яка виділяє кошти на ремонт православних храмів або їх оздоблення:

@) ктитор

) меценат

) прихожанин

) донатор

 

* У церковнопарафіяльних школах на Волині навчання велося мовою:

) грецькою

) церковно-слов’янською

@) старослов’янською

) руською

 

* Центром переписування книг за часів Галицько-Волинської Русі став:

) Львів

) Перемишль

@) Володимир-Волинський

) Холм

 

* Галицько-Волинський літопис охоплює період:

@) 1201-1292 рр.

) 1210-1269 рр.

) 1205-1282 рр.

) 1150-1200 рр.

* Яскравим зразком скульптури Галицько-Волинської Русі, який нині зберігається у Кам’янець-Подільському музеї, на якому зображено св. Дмитрія:

) кам’яний стовп

@) шиферний рельєф

) барельєф

) потруддя

 

* Князівські розпорядження, які були обмежені за колом осіб: торкалися лише тих, для кого вони видавалися

@) устави

) універсали

) укази

) доктрини

 

* Заповніть пропуск. Населення Київської Русі ділилося на феодалів, селян-общинників, ___________________, феодально-залежне населення, рабів

@) вільне міське населення

) смерди

) закупи

) князів

 

* Назва феодально-залежного населення у Київській Русі, яке було істотно обмежене у правах, зокрема у праві залишення пана

) холопи

@) закупи

) смерди

) раби

 

* У Х-ХІІ ст. в Київській Русі для позначення рабів-полонених вживався термін

) закуп

) смерд

@) холоп

) феодально-залежне населення

 

* Автором другої редакції «Повісті временних літ» 1116 р. є

@) ігумен княжого Видубецького монастиря Сильвестор

) літописець Нестор

) невідомий автор

) ігумен Перекопницького монастиря Григорій

 

* Писемність, що відома за книжковими пам'ятками XI—XII ст. Її азбука складається з 43 літер, у тому числі з 24 грецьких і 19 оригінальних слов'янських

) «черти і рези»

) глаголиця

@) кирилиця

) «софіївка»

 

* Писемність, яка має дуже складне накреслення літер у вигляді кружечків і петелек, з'єднаних між собою, що дуже утруднює оволодіння цією системою слов'янського письма, складається з 39 літер

) «черти і рези»

@) глаголиця

) кирилиця

) «софіївка»

 

* Найдавніша книга, що вийшла з київської майстерні при Софійському соборі, кишенькового формату, призначена для особистого користування, датується 40-ми роками XI ст. і зберігається в бібліотеці у Реймсі (Франція)

@) Рейнське Євангеліє

) Ізборник Святослава

) Метие іаково євангеліє

) кодекс Гертруди

 

* Збірник статей різних авторів 1073 р., які повинні були відповісти читачам на різні питання з старозавітної та новозавітної історії, а також філософії, поетики, догматики і деяких природних уявлень Середньовіччя

@) Ізборник

) Літопис

) Устав

) Повчання

 

* Казимир Ягайлович провів ко­ди­фі­ка­цію ли­то­в­сько-українських законів, на основі яких у 1468 р. був на­писаний

@) Судебник короля Казимира

) Литовський Статут

) Литовсько-Руська правда

) Польські кодекси

 

* Три редак­ції: 1529 («Старий»), 1566 («Волинський») і 1588 («Но­вий») мав

) Судебник короля Казимира

@) Литовьський статут

) закон про Магдебурзьке право

) Польський кодекс

 

* У 1453 р.турки здобули

@) Константинополь

) Крим

) Болгарію

) Грецію

 

* У Великому князівстві Литовському офіційною мовою бу­ла «руська» (українська) мова, що законодавчо підтвер­джу­валося у

) Литовському Статуті 1529 р. «Старий»

@) Литовському Статуті 1566 р. «Волинському»

) Литовському Статуті 1588 р. «Новий»

) Судебнику короля Казимира

 

* Освіту здобув у Болонському університеті, перший вітчизняний доктор медицини, доктор філософії, у 1981-1982 рр. був обраний ректором цього ж університету

@) Юрій Дрогобич

) Іван Тинкевич

) Павло Русин

) Станіслав Оріховський-Роксолан

* Бенедикт Сервінус та Іван Тинкевич були

@) першими серед українців докторами богослов’я і філософії

) авторами першої укр. Друкованої книги «прогностична оцінка поточного 1483 р.»

) першими поетами-гуманістами

) людьми енциклопедичних знань

 

* Перший поет-гуманіст України, навчався в Краківському й Грейф­сваль­д­ському університетах, здобув ступінь ма­гістра, очолював кафедру римської літе­ратури

@) Павло Русин

) Станіслав Оріховський-Роксолан

) Юрій Дрогобич

) Іван Тинкевич

 

* Євангеліє, що у 1556 р. було частково перекладене М. Василевичем, а завершене у 1561 р. ігуменом Григорієм; відзнача­єть­ся пишністю свого оформлення; в ньому дуже багато оригінальних заставок, ініціалів, використано багато рос­лин­них мотивів; збе­рег­ло­ся не в оригіналі, а у копії 1701 р., виконаній на замов­лен­ня гетьмана І. Мазепи для кафедрального собору у Пе­ре­яславі; на ньому присягають Президенти неза­леж­ної України

) Остромирове Євангеліє

@) Пересопницьке Євангеліє

) Мстиславове Євангеліє

) Добрилове Євангеліє

 

* Великий укріплений замок на Волині, який був побудований у ХV ст. і до на­ших днів відносно добре збереглись так звана Нова башта ХVІ ст. це

) Луцький замок

@) Острозький замок

) Кременецький замок

) Хотинський замок

 

* Замок, у якому викликає подив 35-40-метрова висота башт і му­рів, які досягають товщини до 5-6 м. Грандіозні мури і баш­ти якого декоровані мурованим з червоної цегли ор­на­ментом, який нагадує узор української народної ви­шив­ки. Охоплюючи ніби суцільним килимом стіни і башти, ор­на­мент згладжував розчленованість об’ємів замка, пе­ре­тво­­рюючи його у моноліт, який є ніби природним завер­шен­ням ка­м’яних скель, на яких височить це

) Острозький замок

@) Хотинський замок

) Кам’янець-Подільський замок

) Кременецький замок

 

* Український іконостас, який має свої осо­бли­вості: ікони в українському іконостасі розміщували в стро­­гому раз і назавжди усталеному порядку виник як одне ціле в

) кінці XIV ст.

@) XV ст.

) на початку XVI ст.

) в середині XVI ст.

 

* Художник ікон ХІV ст. з Волині, перу якого належить ікона Волинської богоматері з Луцька, яка свід­чить про велику і самобутню художню культуру Во­ли­ні; у ній найбільш яскраво й повно втілено художні ідеали ск­ладної епохи, коли формувалася українська народність

@) ігумен Петро

) Алімпій

) ігумен Никон

) Авдій

 

* Ікона, головний образ якої був опоетизований у фоль­кло­рі й казках, де його ім’я пов’язувалось з язичеськими билинними героями. Експресія й динаміка його виражені в різ­ко ок­­реслених формах силуету коня, що нестримно м­ч­и­­ть впе­ред, і вершника, який пронизує змія

) ікона архангела Гавриїла

@) ікона Юрія Змієборця

) Дари волхвів

) ікона архистратига Михаїла

 

* Білокам’яний рельєф «Увірування Фоми» на стіні Вір­мен­ської церкви у Львові в стилістичному відношенні по-но­вому переосмислює розповсюджене іконографічне зоб­ра­ження. У ньому виявляються перші кроки до

) напівплоскої скульптури

@) круглої скульптури

) надгробної скульптури

) донаторського портрету

 

* Вищим досягненням мистецтва мініатюри ХІV ст., рукопис якого оздоблюють чотири зображення євангелістів, яких напевно малювали два ху­дож­ни­ки є

@) Галицьке Євангеліє

) Хотинський служебник

) Київський псалтир

) Добрилове Євангеліє

 

* Пам’ятка писемної культури Закарпаття XIV-XVI ст., написана традиційною давньоруською мовою з домішками церковнослов’янської, містить велику кількість слів живої народної мови

@) «Королівське Євангеліє»

) «Псалтир»

) «Слово про закон і благодать»

) «Ужгородське Євангеліє»

 

* Одна із перших друкованих книг, яка попала в Закарпаття до XV ст. і є виданням російського першодрукаря Івана Федорова

@) «Острозька Біблія»

) «Апостол»

) «Буквар»

) «Часослов»

 

* В резиденції графа Другета в Ужгороді була відкрита перша школа чернечого ордену, яка готувала кадри для католицької церкви

) на початку XIV ст.

) всередині XIV ст.

@) наприкінці XIV ст.

) на початку XV ст.

 

* Старовинна каплиця XIVст. у Мукачеві, яка колись служила вівтарною частиною готичного храму, знесеного у 1904 р.

@) св. Мартина

) Меркурія

) св. Марії

) св. Іоанна

 

* Монументальний пам’ятник храмового будівництва Закарпаття у Берегові, споруджений у першій половині XV ст., художнє оздоблення порталів якого свідчить про високий рівень тогочасного білокам’яного різьблення

@) Воздвижений собор

) Ілльїнський собор

) собор св. Василія

) собор св. Анни

 

* Церковно-господарські й релігійно-філантропічні ор­ганізації, які головне своє завдання вбачали в під­ви­щенні морального й інтелектуального рівня своїх членів, у поширенні серед них освіти, у захисті православної цер­кви й руської народності від гніту польсько-латинських аг­ре­сорів це

) цехові об’єднання

@) братства

) церковно-приходські школи

) чернечі ордени

 

* Львівське Успенське братство було створено у

@) 1585 р.

) 1586 р.

) 1587 р.

) 1615 р.

 

* У 1587 р. патріарх Йоаким надав Ль­вів­ському братству право «ставропігії», тобто

@) воно підлягало патріарху а не єпископу і місцевим духовним властям

) воно ставало повністю незалежним

) воно підпорядковувалося магістру

) воно підлягало і місцевим духовним властям

 

* Київське Богоявленське братство було створено у

) 1585 р.

) 1586 р.

) 1587 р.

@) 1615 р.

 

* Братство, в яке вступив сам гетьман Сагайдачний з усім козацьким військом

) Львівське браство

) Вільнське братство

@) Київське братсво

) Перяславське братство

 

* Першим ректором Острозької школи був письменник і гро­­мадський діяч, редактор Острозької Біблії 1581 р.

) Метелій Смотрицький

@) Герасим Смотрицький

) Кирило Лукріс

) Іов Борецький

 

* Першим ректором Київської братської школи був відомий культурний діяч

) Метелій Смотрицький

) Лаврентій Зизаній

@) Іов Борецький

) Герасим Смотрицький

 

* Києво-Могилянський колегіум був утворений в

) 1585 р.

) 1615 р.

@) 1632 р.

) 1701 р.

 

* Києво-Могилянський колегіум за характером організації навчання був

@) латино-польською середньою школою

) греко-слов’янською середньою школою

) слов’янською середньою школою

) латино-греко-слов’янською школою

 

* Першим ректором Києво-Могилянського колегіуму був

) Інокентій Гізель

@) Ісаія Трофимович-Козловський

) Іов Борецький

) Герасим Смотрицький

 

* Юрій Хмельницький та Іван Самойлович були випускниками

) Львівської братської школи

) Остозької школи

@) Києво-Могилянського колегіуму

) Львівського уневерситету

 

* Книгодрукування в Україні виникло у

) 1573 р.

@) 1574 р.

) 1575 р.

) 1576 р.

 

* Першою книгою українського книгодрукування вважається

@) Львівський «Апостол»

) «Азбука» Івана Федорова

) «Острозька Біблія»

) київський «Часослов»

 

* Львівське братство організувало свою друкарню близько

) 1574 р.

) 1581 р.

@) 1586 р.

) 1615 р.

 

* Першою книгою киї­в­сько­­го книгодрукування вважається

@) «Часослов» 1616 р.

) «Острозька Біблія» 1581 р.

) «Апостол» 1574 р.

) «Азбука» Івана Федорова

 

* В історії українського друкарства на Волині важливе міс­­­­­це займає друкарня, створена в першому де­ся­­­ти­літті ХVІ ст. у

@) Почаєві

) Луцьку

) Володимиру-Волинському

) Хотині

 

* У ХVІ-ХVІІ ст. виникли в Україні також слов­­никові праці, з яких найвидатнішою був «Лексикон словенороский», що містить у собі пе­рек­лад на українську мову понад 8000 слов’янських слів, автором якого є

) Метелій Смотрицький

@) Памло Беринда

) Лаврентій Зизаній

) Герасим Смотрицький

 

* Події пов’язані з Брестською унією сприяли розвитку в літературі такого жанру як

) християнська проза

@) полемічна література

) релігійний епос

) історична проза

 

* На проголошення унії та на вих­валяння її прокатолицькими авторами православні від­повіли кількома полемічними творами, серед яких особ­ли­во виділяється «Апокрисис албо отповідь на книжкы о соборі Берестейском...», опуб­лі­ко­ва­ний польською і українською мовами, автором якого є

@) Христофор Філалет

) Стефан Зизаній

) Василь Суразький

) Памло Беринда

 

* Культурно-національне піднесення великого масштабу і рівня, яке за оцінкою М. Грушевського, було першим українським культурно-національним відродженням припадає на період

) середина XIV – початок XVI ст.

@) кінець XVI – початок XVII ст.

) друга половина XVII – початок XVIII ст.

) середина XV – початок XVI ст.

 

* У зв’язку з Магдебурзьким правом в країну починають про­никати нові особливості забудови міст, зокрема з’являються

) винесення оборонних споруд далеко за межі замків-палаців

) водовідводи-акведуки

@) міська торговельна площа з ратушею

) привокзальна площа

 

* У кінці XVІ – на початку XVІІ ст. раніше ви­роб­лені типи чотиристовпових хрестово-купольних храмів іс­­тотно змінюються, а саме

@) замість традиційних п’ти куполів ставлять частіше за все три куполи за продовженою віссю так, як в дерев’яних храмах

) знову з’являються шестистовпні храми з 7 або 13 банями

) замість п’яти куполів частіше ставлять один купол над центральним нефом

) виконують роль оборонних споруд

 

* Особа, на кошти якої збудовано або заново оздоблено (іконами, фресками) православний храм чи монастир називається

) донатор

@) ктитор

) церковний староста

) філантроп

 

* Найранішим серед відомих світських портретів кінця XVІ – початку XVІІ ст. є зоб­ра­ження

@) Стефана Баторіна

) Петра Могили

) Петра Сагайдачного

) Богдана Хмельницького

 

* У другій половині XVІ ст. значно поширюються ікони із зображенням

@) персонажів, показ побутових сцен, краєвид

) богів

) козаків

) святих

 

 

* Жанр портрету, який з’являється на початку XVІІ ст., в якому людина зображалась на повний зріст біля сто­лу, покритого коштовною картиною, на тлі колони, об­ви­­тої драпіруванням, інколи з пейзажем це

) бароко

@) світський

) класицизм

) автопортрет

 

* Засновником гравюри на дереві в Україні є

) Григорій Чурко

) Святослав Кирилов

@) Олександр Тарасевіч

) Богдан Левицький

 

* Велику вартість становлять ілюстрації до Патерика Пе­чер­ського, над якими працював талановитий львівський гра­вер

@) Іван Филипович

) Леонтій Тарасович

) Гриорій Стародубов

) Інокентій Петрович

 

* Архітектурний стиль, що з'явився на Україні у XVII столітті й відрізняється від західноєвропейського більш помірними орнаментами та спрощеними формами

) Класицизм

@) бароко

) реалізм

) романтизм

 

* Серед великої кількості звичаїв та традицій козаків у великій пошані перебувало

@) побратимство

) їсти юшку

) бої на кулаках

) пуканя коли всі сплять

 

* Дерев’яний храм XVIIст. в селі Новоселиця Виноградівського району, збудований у готичному стилі і зберігся до сьогодні

@)Церква Успіння Пресвятої Богородиці

) Церква Іоанна

) Замок Паланок

) ЗакДУ

 

* Про яку мову говорив Петро Могила: ця «…мова нам на те потрібна, щоб бідну Русь не називали глупою Руссю…»

) Глухоніму

) Москальську

) Українську

@) Латинську

 

* З метою заохочення учнів до навчання в школах XVI-XVII ст. було запроваджено т.зв. чергу місць у класі, від перших до останніх; пильний учень посувався все вище і доходив нарешті до першої лавки, де засідали найкращі учні. Така черга називалася

@) Локація

) Стек

) Черга

) Ждалка

 

* Заповніть пропуск. Учень, що визначився найбільше з усіх у навчанні, діставав назву імператора і мав право сидіти на окремому місці поруч з учителем.

 

* Заповніть пропуск. Звичай у школах XVI-XVII ст., який передбачав, що в нижчих класах учнів перепитували з заданої лекції старші студенти, т. зв. аудитори.

 

* Приміщення в яких жили студенти, що до школи приїздили з дальших околиць називалися

@) бурса(ЗакДУ)

) університет

) 5 школа

) НВК «Гармонія»

 

* У 1587 р. ан­тио­хій­ський патріарх Йоаким надав Ль­вів­ському братству право

@) «ставропігії»

) самоврядування

) на підготовку священослужителів

) незалежності

 

* Хто у травні 1620 року підтвердив статут Київського Богоявленського братства?

@) Єрусалимський патріарх Фотій

) антихійський патріарх Йоаким

) Іов Борецький

) константинопольський паиріарх Йосиф ІІ

 

* В Острозькій школі здобув освіту відомий вче­ний і письменник

@) Мелетій Смотрицький

) Кирило Лукаріс

) Дем’ян Наливайко

) Григорій Сковорода

 

* Католицький чернечий орден, який займався навчанням юнацтва, назва якого походить від школи, запровадженої творцем ордена, яку називали «набожна школа»

) єзуїтів

@) піарів

) домініканців

) францисканців

 

* У Західній Україні сільські та міські шко­ли у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. найчастіше існували під опікою

@) братств

) церкви

) міської управи

) сільської управи

 

* Збірник проповідей, який був надрукований у Києві, а перевиданий у Львові, який не лише читали, але й переписували по всій Україні

) І. Дрекселя «Іліотропіон»

) Дмитра Туптала «Житія святих»

@) Йоаникія Галятовського «Ключ разуміння»

) А. Радивиловського «Огородок Марії Богородиці»

 

* Бойові демократичні традиції полемічного пись­менства у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. розвивав в Закарпатті

@) Михайло Андрелла

) Йоаникій Галятовський

) Лазар Барановський

) Іван Лучкай

 

* Улюбленим образом в українській музичній культурі другої половини ХVІІ – пер­шої половини ХVІІІ ст., який складав по свіжих слідах подій нові думи, в яких оспі­вував нові діяння повсталого народу був

) троїстий музика

@) козак-бандурист

) співак-мандрівник

) козак-мамай

 

* Для підготовки при­­дво­р­­них хористів за царським наказом у 1738 р. ор­га­ні­­зо­ва­но співацьку школу, що стала одним з цент­рів му­зичної освіти в Україні в

@) Глухові

) Києві

) Чернігові

) Батурині

* Одним з найцікавіших зразків світської кам’яної ар­хі­тек­тури України у другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст., що збереглася до наших днів, є

@) будинок полкової канцелярії в Чернігові (Будинок Я. Лизогуба)

) будинок Богдана Хмельницького в Суботові

) будинок Скоропадського в Глухові

) будинок Данила Апостола в Сорочинцях

 

* Шедевром художника Івана Рутковича з жовківського іконостаса є

@) образ архангела Михаїла

) образ архангела Гавриїла

) «Трійця»

) «Христос і Магдалина»

 

* Визначний майстер, що робив гравюри для різних латинських і поль­ських видань, очолював в кінці життя друкарню Києво-Пе­черської лаври, творча діяльність припадає на 1670-1720 роки. Працюючи в Києво-Печерській лаврі, крім гравюр та офортів на релігійні теми, ство­рив ряд чудових портретів – князя В. Голіцина, ар­хі­єпис­копів Л. Барановича, Мелетія та ін.

) Леонтій Тарасевич

@) Олександр Тарасевич

) Інокентій Щирський (тіпа щиряєся)

) Григорій Левицький

 

* Скульптор, автор трьох кам’яних статуй на фасаді ра­туші в Бучачі, оздоблення костели в Городку, кінної статуї св. Юра, яка завершує фасад церкви Юра в Львові

@) Йоанн Пінзель

) Антін Осинський

) Матвій Полейовський

) Михайло Філевич

 

* Замок, історія якого налічує понад шість століть, в історичних джерелах вперше згадується у 1327 р., вважають він був закладений втікачами з Пліснеська

) Кременський замок

) Луцький замок

@) Олеський замок

) Хотинський замок

 

* Єдиним пам'ятником, який дає уявлення про розвиток фреско­вого живопису на землях колишнього Галицько-Волинського кня­зівства, є

@) Вірменський собор у Львові

) Онуфріївська церква у Львові

) собор св. Юри у Львові

) церква св. Миколая у Львові

 

* Навчання у церковнопарафіяльних школах Волині велося

) латинською мовою

) церковнослов’янською мовою

@) старослов’янською мовою

) грецькою мовою

 

* Науковець XVIIIст., який написав дисертацію з «фізіології» — про причину нетлінності тіл печерських святих, де спростовував аргументи протестанських професорів, що пояснювали це явище природними способами

@) Ф. Прокоповець

) М. Ханенко

) М. Маркевич

) М. Смотрицький

 

* Значне покращення ситуації щодо вивчення математичних дисциплін у XVIII ст. відбулося завдяки діяльності науковця, який навчився їх цінити, навчаючись у західних університетах

@) Ф. Прокоповець

) М. Ханенко

) М. Маркевич

) М. Смотрицький

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.208 сек.)