АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Узагальнивши отримані результати, можна зробити наступні висновки

Читайте также:
 1. В условиях глубокого вакуума субстрат высыхает и жизнь невозможна.
 2. Визначте, чи можна вважати поведінку А. ухиленням від слідства? Чи зупинявся в цьому випадку перебіг давності? Як обчислюються строки давності?
 3. Висновки.
 4. Відзначимо наступні основні функції політичної соціології як навчальної дисципліни: світоглядну, пізнавальну, виховну, практично-політичну.
 5. Возможна инсценировка фрагмента пьесы или сценки.
 6. Геноми майже всіх відомих РНК-вмісних вірусів – це лінійні молекули, які можна розділити на 3 групи.
 7. Дайте визначення поняття культура. На які дві великі частини можна його розділити? З яких елементів складається духовна культура?
 8. До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, контраст між об'єктом і фоном, видимість.
 9. Загальні висновки.
 10. Законом визначаються наступні засади організації та діяльності громадських формувань.
 11. Зробити аналіз ситуаційних задач, створити навчальні алгоритми
 12. Переміщуватися можна у верх і низ

Таблиця 1. – Вміст ВМ та алюмінію в ґрунтах заказників, 2011 р.,мг/кг

Заказник Шар грунту, см Fe Mn Zn Cu Ni Pb Al Co Cr Cd
Рязанова балка 0 ‑20 9,3 21,0 8,4 2,21 1,16 0,48 2,9 0,71 0,26 0,10
Кочетоць­кий 0 ‑ 10 5,0 37,6 10,6 1,0 1,2 2,38 3,2 1,06 8,45 0,08
Кочетоць­кий 10 ‑ 20 3,9 19,6 2,4 0,88 1,26 2,31 3,16 0,96 2,46 0,14
Кочетоцька лісова дача 0 ‑10 3,72 3,26 4,98 2,57 1,42 0,74 3,1 1,38 1,69 0,14
Кочетоцька лісова дача 10 ‑ 20 3,6 3,0 4,12 2,46 1,28 0,62 3,12 1,34 1,6 0,12
ГДК - 23,0 3,0 4,0 6,0 - 5,0 6,0 0,7
Фон 0,5 0,5 3,2 0,5 0,1 0,1

СЛАЙД 7:

Відношення концентрації елементу до його фоновому вмісту визначається коефіцієнтом концентрації елемента:

КСІ = СІФ,

 

де, СІ – концентрація елементу в ландшафтному компоненті, що досліджується;

СФ – його природний фон.

Ґрунти прийнято вважати забрудненими важкими металами, якщо вміст токсичного елемента перевищує фонове в 2-3 рази.

СЛАЙД 8:

Наші дослідження виявили поліелементне забруднення ґрунту заказника «Рязанова балка» цинком, міддю, залізом, хромом (таблиця 2).

 

Таблиця 2. – Коефіцієнти концентрацій металів для ґрунтів заказників

Заказник Fe Mn Zn Cu Ni Pb Al Co Cr Cd ZCJ
Рязанова балка 4,6 0,5 8,4 4,4 1,1 0,9 0,9 0,1 2,6 17,1
Кочетоць­кий 2,5 0,9 10,6 2,0 1,2 4,8 1,0 2,1 84,5 0,8 101,7
Кочетоць­кий 1,9 0,5 2,4 1,8 1,3 4,6 1,0 1,9 24,6 1,4 32,9
Кочетоцька лісова дача 1,86 0,07 4,98 5,14 1,42 1,48 0,9 2,76 16,9 1,4 28,9
Кочетоцька лісова дача 1,8 0,06 4,12 4,92 1,28 1,24 0,9 2,68 1,2 26,2

 Коефіцієнт концентрації Zn складає 8,4. Коефіцієнти концентрації Fe та Cu мають декілька менші значення: 4,6 та 4,4 відповідно, коефіцієнти концентрації Cr ‑ 2,6.

Таким чином, інтенсивність забруднення Cr<Cu<Fe<Zn.

Забруднення ґрунту саме на цинк можливо пояснити тим, що в процесі техногенного розсіювання цей елемент створює найбільш поширені зони забруднення, які залежно від міцності джерела викидів можуть досягати 25 км.

СЛАЙД 9:

Якісний склад полютантів показав, що домінуючими джерелами забруднення є промислові викиди міста й ґрунти знаходяться під антропогенним тиском, рівень якого можливо оцінити за допомогою сумарного показника забруднення ґрунтуZCJ.

Сумарний показник забруднення природного компоненту ZCJрозраховується за формулою:

 

ZCJ= ∑ КСІ– (n – 1)

де, КСІ‑коефіцієнт концентрації ВМ;

j – компонент ландшафту (в наших дослідженнях це ґрунт);

n – загальна кількість врахованих хімічних елементів (підсумовується значення КСІ>1).

СЛАЙД 8 (НАЗАД):

Розрахунок сумарного показника забруднення (Zcj= 17,1) виявив, що ґрунт досліджуваного об’єкту має декілька вищий за помірний рівень забруднення.

Поліелементне забруднення ґрунту заказника «Кочетоцький» виявилося за цинком, свинцем, хромом (див. табл. 2). Такі високі значення коефіцієнтів концентрації Cr – 84, 5 для шару ґрунту 0 – 10 см та 24, 6 для шару 10 ‑20 см можна пояснити наступним.Одним з головних антропогенних джерел викидів цього метала являються підприємства, які спалюють бурий і кам'яне вугілля.

‡агрузка...

У ґрунтах техногенних ландшафтів забруднення солями хрому зберігається до горизонту понад 100 см. Максимальною утримуючою здатністю як в суглинку, так і в піску володіє горизонт 10 см. З горизонту 50 см до горизонту 100 см відбувається різке зниження змісту хрому.

Спалювання кам'яного вугілля також є одним з основних антропогенних джерел свинцю, що поступає в атмосферне повітря в вигляді оксиду.

Отже, таке локальне перевищення вмісту рухомого хрому та свинцю в ґрунті заповідника має техногенний характер.

Узагальнивши отримані результати, можна зробити наступні висновки.

Ґрунти заказників «Рязанова балка» та «Кочетоцька лісова дача» мають помірний рівень забруднення.

Дуже високе значення сумарного показника забруднення Zcj для ґрунту заказника "Кочетоцький", накопичення хрому в верхньому 0 ‑10 см шарі ґрунту, лісової підстилки, коріннях, високий вміст свинцю в корі, вказує на те, територія заказника "Кочетоцький" знаходиться під впливом техногенних емісій неподалік розташованих ТЕЦ.
Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)