АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Конкурентоспроможність

Читайте также:
  1. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції (послуг).
  2. Конкурентоздатність продукції конкурентоспроможність
  3. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ I ПОСЛУГ
  4. Конкурентоспроможність персоналу та її особливості в туризмі
  5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ
  6. Конкурентоспроможність продукції
  7. Конкурентоспроможність продукції
  8. Конкурентоспроможність цінного па9
  9. Конкурентоспроможність цінного папера конкурс
  10. Якість та конкурентоспроможність продукції

Вступ

 


 

Якість і конкурентоспроможність продукції

Якість

 

Ступінь задоволення ринку визначають не розмірами виробленої, а обсягами фактично реалізованої (проданої) продукції за умови її якості і конкурентоспроможності. Плановий (очікуваний) показник реалізованої продукції визначають з обсягу товарної продукції на певний рік, з урахуванням зміни залишків, не реалізованих на його початок і кінець.

 

Якість - це економічна категорія, яка відображає сукупність властивостей продукції (технічних, технологічних, економічних, екологічних тощо), що зумовлюють ступінь її здатності задовольняти потреби споживачів відповідно до свого призначення.

 

Рівень якості - це кількісна характеристика міри придатності того чи іншого виду продукції для задоволення конкретного попиту на неї у порівнянні з відповідними базовими показниками за фіксованих умов споживання. Оцінка якості продукції передбачає визначення абсолютного, відносного, перспективного й оптимального її рівня. Абсолютний рівень визначають з допомогою обчислення показників без їх порівняння з відповідними показниками аналогічних виробів. Відносний рівень визначають, порівнюючи показники якості з кращими аналогами вітчизняних та зарубіжних зразків. НТП вимагає враховувати тенденцію підвищення якості, тобто оцінку її перспективного рівня - перспективних і пріоритетних напрямків та темпів розвитку науки і техніки. За новими видами продукції доцільно визначати оптимальний рівень якості, тобто такий, за якого загальна величина суспільних витрат, витрат на виробництво і використання (експлуатацію) повинна бути достатньою і мінімальною в певних умовах попиту.

 

В умовах ринкових відносин якість забезпечується і гарантується підприємством. А якщо вона не забезпечується і не гарантується — підприємство гине: автоматично забезпечує це той же ринок, але нормальний ринок, із збалансованим попитом і пропозицією.

В 60-70-і роки вважали, що для успіху виробника достатньо, щоб продукції було багато і вона була дешевою. В 80-і роки стало очевидним, що виникла конкуренція не цін, а якості: 80% покуп­ців приймали рішення про покупку, звертаючи увагу в першу чергу на якість продукції. Таким чином, конкурентоспро­можною могла стати лише продукція, яка мала, при інших рівних умовах, меншу виробничу собівартість і вищу якість.В 1982 р.в СІНА, була видана книга Едварда Демінга "Якість, продуктивність, конкурентоспроможність", в якій автор виклав свою концепцію постійного підвищення якості у вигляді 14 знаменитих постулатів.

Зараз весь світ працює над проблемою забезпечення якості. Методичною її основою є так звана "петля якості" , яка в класичному варіанті має такий вигляд (рис. 2.1).


Рис. 2.1. "Петля якості", або етапи, на яких забезпечується якість

 

 

Конкурентоспроможність

В ринкових умовах проблема підвищення конкурентоспроможності товарів має першочергове значення. Конкурентоспроможність товарів – вирішальний чинник комерційного успіху підприємництва в умовах конкуренції, який визначає можливість конкурувати на певному товарному ринку. Конкурентоспроможність товарів є одним з показників конкурентоспроможності підприємства в цілому. Вона характеризує здатність товару бути придбаним на ринку серед товарів-конкурентів.

Отже, конкурентоспроможність товару – це сукупність характеристик, що відрізняють його від товарів-аналогів за ступенем задоволення конкретних потреб індивідуального споживача, а також за рівнем витрат на його купівлю та подальше використання.

Розглянемо складові конкурентоспроможності товару (рис.1.):

 

1.1.1 Конкурентоспроможність товарів
1.1.1.2 Показники якості
1.1.1.1.1 Ринкові показники
1.1.1.1 Цінові показники
1. Функціональні 2. Надійність 3. Ергономічність 4. Естетичні 5. Гігієнічні
1. Витрати на придбання товару: 1.1. Ціна товару 1.2. Витрати на транспортування 1.3. Витрати на передпродажне обслуговування 2. Витрати на експлуатацію 2.1. Витрати на зап.частини 2.2. Витрати на ремонт 2.3. Витрати на після продажне обслуговування
1. Рівень потреби у товарі 2. Ступінь ринкової новизни 3. Імідж фірми

 


Рис. 1. Складові конкурентоспроможності товарів

Конкурентоспроможність товару має ряд особливих властивостей:

1. визначається тільки у порівнянні з товарами конкурентів;

2. визначається тільки тими властивостями, які становлять помітну зацікавленість для споживачів;

3. особлива увага приділяється зниженню ціни споживання;

4. оцінка рівня конкурентоспроможності передбачає порівняння як однорідних, так і не однорідних товарів;

5. як ринкова категорія має динамічний та змінний характер.

 

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.006 сек.)