АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Тип молюски (Mollusca). Клас головоногі (Cephalopoda)

Читайте также:
  1. Викопні двостулкові молюски
  2. Молюски.
  3. Тип молюски (Mollusca)

Клас головоногі (Cephalopoda).. У минулому (особливо у морях палеозою та мезозою) набули значного поширення і різноманітності, що робить цю групу організмів особливо цінною.

Черепашка у головоногих може бути зовнішньою або внутрішньою. Форма черепашок у зовнішньочерепашкових — пряма, зігнута чи спірально-закручена трубка. Всередині черепашка розділена поперечними перегородками (септами) на камери (див. рис. 11).

Внутрішньочерепашко, белемніти, за зовнішнім виглядом нагадували сучасних кальмарів, від яких відрізнялись наявністю черепашки. Остання складається із фрагмокона і ростра. Фрагмокон — це видовжений конус, розділений перегородками на повітряні камери з крайовим сифоном.

Рис. 11. Викопні головоногі молюски (зовншшьочерепашкові)

1 — р. Nautilus, 2 — р. Medlicottia, 3 — р. Clymenia, 4 — р. Orthoceras,

5 — р. Endoceras, 6 — p.Timanites, 7 — p.Paragastrioceras, 8 — p.Ceratites,

9 — p Phylloceras, 10 — p Lytoceras, 11 —р.Virgatites

 

 


Рис. 12. Ростри бслемноїдей:

 

Рис. 12. Ростри белемноїдей:

1 — p.Cylindroteuthis, 2 — p.Lagonibelus, 3 — p.Pachyteuthis, 4 — p.Hibolites,

Рис. 12. Ростри белемноїдей:

1 — p.Cylindroteuthis, 2 — p.Lagonibelus, 3 — p.Pachyteuthis, 4 — p.Hibolites,

5 — p.Duvalia, 6 — p.Belemnitella.

A — альвеола, АБ — альвеольна борозна, ВР — вершина ростра, ВБ — вершина борозна, ВС — відбитки судин, АЩ — альвеольна щілина

Передня частина фрагмокона закінчується видовженою пластинкою — проостракумом, який є продовженням спинного боку фрагмокона. Проостракум і фрагмокон у викопному стані зустрічаються надто рідко через свою крихкість. Зате добре зберігаються ростри. Це циліндричні сигароподібні чи конічні утворення із голчастого кальциту (рис. 12). На поверхні рострів часто можна спостерігати відбитки кровоносних судин. Довжина рострів 10—20 см. Народна їх назва — "чортові пальці".

Белемніти з'явились у карбоні, особливого поширення набули в юрському й крейдовому періодах, фактично вимерли наприкінці крейдового періоду, хоча релікти відомі й в еоцені.

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)