АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи

Читайте также:
 1. B Хід роботи.
 2. II. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних засобів.
 3. II. Основні напрями роботи, завдання та функції управління
 4. III. Організація роботи з підготовки та направлення структурними підрозділами органів ДПС запитів на встановлення місцезнаходження платника податків
 5. III. Основний зміст роботи
 6. III. Особливі вимоги, які пред'являються до зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин.
 7. IV. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин
 8. K вн – середній коефіцієнт виконання норм вироблення всіма робітниками, що обслуговуються.
 9. L Перевірка виконання домашньої задачі.
 10. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
 11. V. ЗАВДАННЯ ДО ПРАКТИЧНОЇ ЧАСТИНИ КУРСОВОЇ РОБОТИ
 12. V. РЕЖИМ РОБОТИ, ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧОГО ЧАСУ ТА ВІДПОЧИНКУ

Методичні вказівки та завдання

До розрахунково-графічної роботи

з дисципліни

«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ»

Одеса 2012

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

 

Одеський національний політехнічний університет

Інститут бізнесу, економіки та інформаційних технологій

 

Кафедра “Економіка підприємств ”

 

 

к.е.н., доц. Свірідова С.С.

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ

ДО РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ ТА ОЦІНКА РИЗИКІВ»

 

 

Для студентів спеціальність: 6.030504 – Економіка підприємства

денної форми навчання

4 курсу 8 семестру

 

 

Розглянуто та затверджено на засіданні

кафедри «Економіка підприємств»

Протокол № ________ від___________201 р.

 

 

Одеса ОНПУ – 2012


ЗМІСТ

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
1. Вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи  
2. Загальні рекомендації для вирішення практичних задач  
3. Варіанти завдань до виконання розрахунково-графічної роботи  
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ  

 

 

Вимоги до виконання розрахунково-графічної роботи

 

Завдання для виконання розрахунково-графічної роботи передбачає: комплексну відповідь на теоретичне запитання; розв’язання двох практичних задач з обов’язковими висновками щодо результатів розрахунків.

Розрахунково-графічну роботу оформлюють на стандартних аркушах формату А4, матеріал пишуть з однієї сторони аркуша зі стандартними відступами. При виконанні роботи з використанням ПЕВМ використовують шрифт Times New Roman, розмір 14, полуторним інтервалом. Загальні вимоги щодо оформлення роботи мають відповідати Державного стандарту України ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення», на підставі «Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах» (наказ Міністерства освіти України №161 від 2.06.93р.), «Рекомендацій про послідовність створення, організацію й роботу Державної екзаменаційної (кваліфікаційної) комісії у вищих навчальних закладах України» (наказ Міністерства освіти України № 83-5/1259 від 29.12.93р.). Роботу зшивають і здають викладачеві на перевірку, після чого відбувається обов’язковий захист роботи. Для допомоги студентові у виконанні розрахунково-графічної роботи, викладачем проводяться необхідні консультації відповідно до графіку навчального процесу впродовж семестру.Відповідь на теоретичне запитання має відображати сучасний зміст проблеми та її взаємозв’язок з реаліями господарської практики України. Відповідь повинна містити: зміст, введення, основну частину (з обов’язковими посиланнями на відповідні літературні джерела), висновки та перелік використаної літератури. Обсяг теоретичної частини – не менш 10 сторінок друкованого тексту. При розв’язанні практичних задач необхідно виходити з лекційного матеріалу та наведених в конспекті лекцій формул. При розрахунках необхідно повністю наводити формулу, яку використовують та її складові елементи.

Номер варіанта контрольної роботи відповідає номеру за списком у відомості групи.

У таблиці 1 наведені номери завдань по варіантах РГР.

Кожен студент виконує запропоновану нижче контрольних робіт, номер якої відповідає початковій літері його прізвища.

Таблиця 1 - Завдання РГР

Студенти, прізвище яких починаються з літери А Б В Г Д Е Є Ж З І ї Й К Л   М  
О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Ю   Я
1.Номер теоретичних питань - по два питання з кожної теми(тема №1 і №2)   1, 16,     1, 2,     2, 3,     3, 4,     4, 5,     5, 6,     6, 7,     7, 8,     8, 9,     9, 10,     10, 11,     11, 12,     12, 13,     13, 14,     14,   15,     15,
2. Номер індівідуального завдання (1 і 2 )    

 

‡агрузка...

РГР варто писати акуратно, розбірливо.

 


1 | 2 | 3 | 4 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)