АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Вимоги до вогнегасників

Читайте также:
 1. II. Вимоги до приміщень зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних засобів.
 2. III. Особливі вимоги, які пред'являються до зберігання вогненебезпечних та вибухонебезпечних речовин.
 3. IV. Вимоги до оформлення ветеринарних документів на переміщення тварин
 4. V. Вимоги до транспортування вакцин, анатоксинів та алергену туберкульозного
 5. А)економія за рахунок масштабів, тов..диференціація, вимоги інцест., перехідні витрати, доступ до каналів розподілу, відносні перевитрати незалежно від масштабу
 6. Б) Вимоги безпеки під час роботи
 7. Б) Вимоги безпеки під час роботи.
 8. Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього.
 9. Будинки і споруди. Громадські будинки. Загальні вимоги
 10. Ветеринарно-санітарні вимоги до будівництва і експлуатації м'ясопереробних підприємств
 11. Види обліку. Господарський облік. Основні функції та вимоги.
 12. Види службових листів. Ділове листування. Вимоги до офіційного листування. Етикет ділового листування.

Маркування на корпусі вогнегасників повинно бути виконане на стійкій основі.

Вогнегасники повинні розміщуватися у легкодоступних місцях, де виключене попадання на них прямих сонячних променів і безпосередня дія опалювальних та нагрівальних пристроїв.

Ручні вогнегасники повинні розміщуватися методами: навішування на вертикальні конструкції на висоті не більше 1,5 м від рівня підлоги до нижнього краю вогнегасника і на відстані від дверей, достатній для їх відкривання; встановлення в пожежній шафи разом з пожежними кранами, у спеціальні тумби або пожежні щити та стенди.

Навішування вогнегасників на кронштейни, встановлення їх у тумби або пожежні шафи повинні виконуватись так, щоб забезпечувалася можливість прочитання маркувальних написів на корпусі.

Вогнегасники, які розміщуються поза приміщенням або в неопалюваних для експлуатації при мінусових температурах приміщеннях, необхідно знімати на холодний період. У таких випадках на пожежних щитах і стендах повинна міститись інформація про місце розташування найближчого вогнегасника.

Вогнегасники, призначенні для установки на транспортних Особах (автомобілях, всюдиходах, тракторах та ін.), повинні комплектуватись кронштейнами. Кронштейн має утримувати вогнегасник, не закриваючи своїми елементами інструктивні написи, бути безпечним у роботі і зручними для встановлення та оперативного виймання вогнегасника.


Кнопка пуску повинна чітко виділятися на фоні інших деталей вогнегасника.

Вогнегасники, призначені для доставки до місця займання вручну, повинні важити не більше 20 кг. Вогнегасники вагою більше 50 кг повинні бути обладнанні колесами. Величина тягового зусилля для переміщення таких вогнегасників вручну по рівній горизонтальній поверхні з бетонним або асфальтовим покриттям не повинна перевищувати 250 Н (25 кГс).

У вогнегасниках повинні бути передбачені запобіжні пристрої або інші засоби захисту у випадку перевищення тиску в корпусі.

Запобіжні пристрої вогнегасників усіх типів повинні мати надійну фіксацію для забезпечення від мимовільного спрацювання від вібрацій, струсів або випадкового натиску на елементи пуску.

Ручні порошкові вогнегасники місткістю 5 л і більше, а також ручні вогнегасники інших типів місткістю більше 5 л і пересувні вогнегасники повинні бути обладнані гнучким шлангом.Всі вогнегасники принципово не повинні відрізнятись способом приведення їх в дію.

2.2. Пожежна сигналізація (рис. 5). Для боротьби з пожежами застосовують сигналізації різноманітного принципу дії. Установки пожежної сигналізації є з автоматичним або ручним пуском в залежності від призначення, а також від особливостей оточуючого середовища. їх монтують на сховищах, базах і торгових підприємствах, в громадських будівлях, науково-дослідних закладах, музеях та інших пожежонебезпечних і особливо важливих об'єктах. В залежності від схеми ввімкнення повідомлювачів в провідну мережу установки поділяються на променеві і кільцеві. В залежності від факторів, що викликають спрацьовування повідомлювачів, їх поділяють на теплові (термоповідомлювачі), які реагують на підвищення температури оточуючого середовища; димові, що реагують на появу диму; світлові, що спрацьовують при появі відкритого полум'я; ультразвукові, які реагують на зміну частоти коливання; фотоелектричні, що спрацьовують при перетинанні інфрачервоних променів і комбіновані. За виконанням розрізняють повідомлювачі нормального виконання, вибухобезпечні, спалахобезпечні, герметичні.

Рис. 5. Пожежна сигналізація

 

3. ЛІТЕРАТУРА.

3.1. Атаманчук П.С., Мендерецький В.В., Панчук О.П. Безпека життєдіяльності. Навч. Посіб. – К.:Центр учбової літератури, 2011.

3.2. Атаманчук П.С., Мендерецікий В.В., Панчук О.П. Основи охорони праці. Навч. Посіб. – К.:Центр учбової літератури, 2011.

3.3. Пистун И.П., Кельман И.И., Вильковский Е.К. Безопасность жизнедеятельности. Учебное пособие. – Львов: Афиша, 2007.

 

4. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ.

4.1. Поясніть з погляду науки технологію гасіння пожеж? Якими методами можна досягнути припинення горіння?

4.2. Запропонуйте способи боротьби з пожежами в початковій стадії?

4.3. Чим пояснити дієвість і широту використання вогнегасників?

‡агрузка...

4.4. Обґрунтуйте основні вимоги які ставляться до вогнегасників?

4.5. Назвіть основні типи вогнегасників? Проведіть класифікацію способів та засобів пожежегасіння.

4.6.Опишіть процес використання вуглекислотних вогнегасників та змоделюйте цей процес.

4.7. Змоделюйте та поясніть процес використання порошкових вогнегасників.

4.8. На основі яких норм визначають кількість вогнегасників в приміщеннях?

4.9. В чому полягає принцип гасіння пожежі інертними газами?

4.10. Які вогнегасники найбільш ефективні для гасіння нафтопродуктів, електрообладнання та цінних матеріалів?

4.11. Які особливості використання вогнегасників для гасіння різних типів займань?

4.12. Опишіть принцип дії пожежної сигналізації. Назвати переваги та недоліки різних пристроїв для гасіння пожеж.

4.13. Як за маркуванням визначити тип вогнегасника та його конструктивні особливості?

4.14. Який термін зберігання різних видів вогнегасників? Які правила зберігання вогнегасників?

4.15. Запропонуйте дії якими можна завчасно попереджати можливість виникнення пожежі?

 

5.ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ЗАВДАННЯ.

5.1. Вивчити основні типи вогнегасників.

5.2. Дослідити загальні правила експлуатації вогнегасників та правила безпеки при обслуговуванні вогнегасників.

5.3. Вивчити основні вимоги до вогнегасників.

5.4. Заповнити таблицю.

№ п/п Типи вогнегасників. Конструкція і принцип дії.
Вуглекислотні  
Пінні  
Порошкові  

 

5.5. Практична робота вважається зарахованою після відповідей студента на контрольні запитання, приведення в дію і показ поводження з вогнегасниками


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)