АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Бланк документа, вимоги, що пред’являються до нього

Читайте также:
 1. Акты, протоколы. Состав реквизитов акта и протокола. Расположение реквизитов на бланке А4. Требования к оформлению акта и протокола. Придание документу юридической силы.
 2. Бланк анализа конфликта
 3. Бланк ДДО
 4. Бланк для ответов (2 стр.)
 5. Бланк ответов
 6. Бланк ответов
 7. Бланк ответов методики «Саморегуляция» СР – 1
 8. БЛАНК ТЕСТУВАННЯ
 9. Бланкові, опитувальні, рисункові і проективні психодіагностичні методики. Сутність і частота народження. Поняття про об'єктивно-маніпуляційних методиках
 10. Бухгалтерський облік бланків цінних паперів
 11. ВИМОГИ ДО БЛАНКІВ ДОКУМЕНТІВ ТА ОФОРМЛЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ

Для уніфікованих форм документів, кількість яких в організації видається понад 200 примірників на рік, допускається виготовлення бланку документа.

Бланк документа – це стандартний аркуш паперу з відтвореною на ньому постійною інформацією документа й місцем, залишеним для змінної.  

 


Встановлено два види бланків: бланк для листів, бланк інших видів документів, а саме бланки наказів, постанов тощо.

При підготовці бланків використовують папір різноманітних розмірів, які затверджені ГОСТом 9327-60, зокрема А3 - 297х420 мм; А4 - 210х297; А5 - 148х210; А6 - 150х148мм. ОРД оформляють тільки на форматах А4, А5.

Для системи ОРД ГОСТ 6.38-90 встановлює такі розміри полів: ліве - 20 мм, верхнє - не менше як 10 мм; праве і нижнє - не менше як 8 мм.

Бланки можуть виготовлятися шляхом повздовжнього або кутового розташування реквізитів. Повздовжнє розташування реквізитів передбачає розташування вздовж верхньої частини аркуша, наприклад:


 
 
Міністерство освіти та науки України Академія муніципального управління   Н А К А З

 

 


Кутове розташування реквізитів передбачає. Що постійні реквізити розташовуються в лівому верхньому куті аркуша, наприклад:

Міністерство вугільної промисловості України Донецький металургійний завод   Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

 

Крім того, і кутове, і повздовжнє розташування реквізитів може бути фланговим або центрованим.

Флангове розташування реквізитів передбачає, що кожен рядок реквізиту починається від лівої межі робочої площі.

Центроване розташування реквізитів передбачає, що початок і кінець кожного рядка однаково відділений від меж відведеної робочої площі.

Герб зображують або посередині бланка, або в кутовій частині над серединою рядків найменування організації.

Повне і скорочене найменування організації повинно відповідати нормам правових актів тобто зазначено так як у статуті або у положенні про організацію.

Найменування структурних підрозділів дозволяється додруковувати у бланку, виконаному типографським способом.

На бланках документів може зображуватись емблема підприємства, організації або замість неї може бути використаний товарний знак, зареєстрований в установленому порядку.Крім цього на бланках для листів указують довідкові реквізити, а саме: індекс підприємства зв’язку, поштову і телеграфну адресу, номери телефонів, факсів, пейджерів, розрахунковий рахунок у банку, дату, індекс, посилання на індекс і дату вхідного документа, коди листа за загальним класифікатором управлінських документів (ЗКУД), код організації за загальним класифікатором підприємств та організацій (ЗКПО).

На загальних бланках вказують лише окремі реквізити. Обмежувальні помітки для полів та інших реквізитів наносяться у вигляді кутиків. При створенні бланків на двох мовах реквізити повинні бути продубльовані.

Бланки, наприклад Пенсійного фонду, мають наступний вигляд

    ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ     252014, Київ-14, вул.. Бастіонна, 9 Тел. 294-89-33, факс 294-73-37     _____№___________ На №_____________ Формат А 4 (210 Х297)  

 

    ДЕРЖАВНИЙ ГЕРБ УКРАЇНИ ПЕНСІЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ   Н А К А З __________________ м. Київ №________________   Формат А 4 (210 Х297)

 

Бланки організацій – це документи суворої звітності, тому в організації бланки підлягають нумерації, а їх видача реєструється у відповідному журналі, зразок оформлення такого журналу наводиться нижче.

 

ЖУРНАЛ


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.014 сек.)