АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Правові засади формування інфраструктури аграрного ринку

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. NСерцевиною ринку єврокапіталів є європозики, які надаються через випуск єврооблігацій, тобто облігацій у євровалюті. Основна валюта єврооблігацій - долар США.
 4. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 5. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 6. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 7. VІ. ПРАВОВІ І НОРМАТИВНО – ТЕХНІЧНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
 8. А. С. Макаренко про програму формування особистості
 9. Аграрный рынок. Особенности аграрного рынка.
 10. Адміністративно-правові відносини, їх структура, особливості та види.
 11. АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ
 12. Аналіз туристичного ринку та прогнозування його розвитку

Для ефективного функціонування аграрного ринку потрібно забезпечити фунціонування необхідної ринкової інфраструктури ринку. Під інфраструктурою ринку мається на увазі ті інституції і засоби» які забезпечують виробництво й реалізація виробленої продукції, які забезпечують постачання с/г товаровиробників необхідними для виробництва ресурсами ( насіння, племінними тваринами, техніка, кредитування, маркетингові й консультаційні послуги, страхування, забезпечення мастильними матеріалами, юридичне обслуговування, бухгалтерський облік та аудит та ін). Крім того» Цілком ринковими інституціями можна вважати створення аграрних третейських судів.

Якщо проаналізувати чинне законодавство України про формування інфраструктури аграрного ринку , то можна побачити, що законодавець не має чіткої моделі інфраструктури

аграрного ринку, а його формування відбувається стихійно, а не комплексно,

Зак-во України передбачає стимулювання створення таких ринкових їнституцій на селі:

| с/г товаровиробники засновані на приватній власності (АТ,с/г кооперативи, ПП,СП.ферм.го-ва,агрофірми,агрокомбінати тощо;

-інтитуції з реалізації с/г продукції (аграрні біржі, агроторгові доми, гуртові ринки, аукціони,ярмарки, торговель центри, інституції ЗЕ торгівлі)

Фінансові інституції (кредитні спілки, земельні чи аграрні банки, іпотека та фінансовий лізинг)

- Інституції фондового ринку ( національний депозитарій, фондові біржі, незалежні реєстратори)

- 'розрахунково-клірингові системи - страхові компанії - с/г дорадчі служби.

В Україні на законодавчому рівні сформовані правові інститути як аграрна біржа та агроторговий дім.

Аграрна біржа утворена відповідно до Закону України «Про товарну біржу» -10.12.1991 р Цей закон визначає товарну біржу як організацію, що об'єднує юридичних і фізичних осіб, які здійснюють виробничу й комерційну діяльність, і має на меті надання послуг в укладенні біржових угод; з виявлення товарнихцін, попиту і пропозицій на товари; вивчення, упорядкування й полегшення товарообігу і пов'язаних з ним торговельних операцій. Товарна біржа діє на основі самоврядування, господарської самостійності, є юридичною особою, має відокремлене майо, самостійний баланс, власні поточні та вкладні (депозитні) рахунки в банках, печатку зі своїм найменуванням. Істотною відмінністю товарної біржі від аграрного дому є те, що товарна біржа не займається комсрдійпим посередництвом і не має на меті одержання прибутку, тобто вона, згідно з законом, є неприбутковою організацією.Аграний дім, утворений на виконання П KM від 17.11.1995 р. «Про прискорення організації біржового с/г ринку» наказом Мінсільгосппроду і Української академії аграрних наук від 18.03.1996 р. затверджено Типове положення про міжрегіональний та районний агроторговий

дім, яке встановило правові засади створенні та функціонування в України агроторгових домів

- на відміну від товарної біржі, є підприємством, створеним і формі господарського товариства.

Засновниками агроторгового дому можуть бути суб'єкти аграрного права ( зокрема обслуговуючі кооперативи,сервісні центри,аграрні банки та страхові установи).

Основним завданням агроторгових домів є організація аграрних ринків у зоні дії агроторгових домів та забезпечення їх взаємодії з міжрегіональними ринками с/г продукції.

Основною формою діяльності міжрегіонального та районного агроторгових домів є укладання та виконання агегіських правочинів. Агент - це агроторговий дім в цілому та окрема фізична особа, яка перебуває в складі найманого персоналу агроторгового дому й реалізує або закуповує продукцію відповідно до замовлень того чи іншого підприємства і за його рахунок. С/г підприємство, що дає доручення агенту, називається принципалом , Агенський правочин ■■ це праиочин між принципалом та агентом, який визначає характер та обсяі доручення, розмір агентської винагороди, термін дії та умови припиненя правочину ( агентська винагорода це оплата агроторговому дому та агенту за виконання правочину). Агента, що діють в нашій країні , іменуються агентами-резедентами, в інших країнах імпортними (експортними) агентами

 


1 | 2 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)