АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

А. С. Макаренко про програму формування особистості

Читайте также:
 1. II. Методологічні засади, підходи, принципи, критерії формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 2. IV. Формування навчальних умінь та навичок
 3. PHP – скриптова мова програмування
 4. V. Формування навчальних умінь та навичок.
 5. VII. Система підготовки кадрів до здійснення процесу формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
 6. VIII. Шляхи, умови та очікувані результати реалізації Концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді
 7. А) людської особистості
 8. Аналіз фактів травматизму підтверджує вирішальну роль людини у створенні передумов формування травмонебезпечних ситуацій.
 9. Білет № 16. Обгрунтуйте розповідь учителя, як метод формування природничих знань
 10. Визначальні фактори Нового часу (наукова революція і формування буржуазного громадянського суспільства)
 11. Виникнення і формування класичного лібералізму

Педагогічна спадщина А. С. Макаренка надзвичайно багатогранна. Серед педагогічних ідей, актуальних сьогодні – мета виховання, як програма людської особистості.

Процес виховання А. С. Макаренко розглядав як закономірне суспільне явище. «Виховання, – писав він, – це процес соціальний в найширшому смислі… З усім оточуючим світом дитина входить в різноманітні відношення, кожне з яких незмінно розвивається, переплітається з іншими відношеннями, ускладнюється з фізичним і моральним ростом самої дитини. Ця система визначається цілями виховання… Цілі виховного процесу повинні завжди ясно відчуватись виховною організацією і кожним вихователем окремо. Вони повинні створювати основний фон педагогічної роботи, і без відчуття розгорнутої цілі ніяка виховна діяльність неможлива. Ці цілі і повинні виражатись в проектованих якостях особистості, в картинах характерів і в тих лініях розвитку їх, які конкретно визначаються для кожної конкретної людини».

У колонії ім. М. Горького виховна система включала:

1) Ведення силами колективу постійно прогресуючого прибуткового сільського господарства, повного самообслуговування, роботу у виробничих майстернях, де вихованці набували трудових навичок, спонукались до знань, ставали господарями життя.

2) Навчання в школі, розвиток пізнавальної активності і прагнення одержати спеціальну освіту.

3) Систему самоуправління і велику суспільно корисну роботу в колонії і поза нею, що забезпечувало набуття досвіду суспільних взаємин.

4) Чітку організацію всього життя колективу, що формувало відповідальність, дисциплінованість, культуру праці і побуту, ініціативу, самостійність, волю, витримку, турботу про людей.

5) Різноманітні «дитячі радощі» (ігри, атрибутика, свята, постановки спектаклів і т. д.), що прикрашали життя колективу, робили його культурним, веселим, бадьорим і радісним.

У комуні ім. Ф. Дзержинського продовжувалась вдосконалюватись ця система. Педагогічно доцільно було організоване життя комунарів, центром якого була продуктивна праця на рівні вищих досягнень науково-технічного прогресу. Працювала середня школа, сітка технічних, загальноосвітніх і художніх гуртків, вільна майстерня, клуб, театр, кіно, бібліотека, широко розвинутий спорт, оркестр, 2 першокласних, з науково-технічної точки зору заводи. Красиво і ефективно було організовано побут і самоуправління.Комуна за 8 років виховала понад 1000 громадян, які характеризувались яскраво вираженою потребою в праці, культурою розумової та фізичної праці, благородством, колективізмом і дружбою, організованістю і діловитістю, дисциплінованістю, цілеспрямованістю, волею і мужністю, творчим ентузіазмом, людською гідністю.


1 | 2 | 3 | 4 | 5 |


Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.004 сек.)